การจัดการสิ่งแวดล้อม

การจัดการสิ่งแวดล้อม

              กลุ่มเอ็กโกมุ่งดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพในทุกด้าน ทั้งการจัดการคุณภาพอากาศ การจัดการน้ำ และการจัดการของเสีย เพื่อลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่คุณค่าและมุ่งสู่การดำเนินงานที่เป็นเลิศ กลุ่มเอ็กโกตระหนักดีถึงความแตกต่างของสภาพแวดล้อม สังคม ตลอดจนกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศจึงตั้งเป้าหมายในการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร เพื่อสามารถอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนกับชุมชนในทุกพื้นที่ โดยดำเนินธุรกิจตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมของแต่ละประเทศอย่างเคร่งครัด  

 

แนวทางการบริหารจัดการนโยบายสิ่งแวดล้อม

         กลุ่มเอ็กโกได้จัดทำนโยบายสิ่งแวดล้อมและคู่มือระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับบริษัทที่เอ็กโกมีอำนาจควบคุม บริษัทร่วม คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสีย 

 

เป้าหมายการเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและ Smart Energy Solution

คณะทำงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

         เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทในกลุ่มเอ็กโกเป็นไปอย่างมีระบบต่อเนื่อง และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ กลุ่มเอ็กโกได้แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมขึ้น โดยมีหน้าที่จัดทำนโยบาย แนวทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม กำหนดเป้าหมาย ติดตาม ตรวจสอบผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มเอ็กโก รวมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือและประสานงานระหว่างกลุ่มเอ็กโกในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม

การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA)

         กลุ่มเอ็กโกได้ดำเนินการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) ก่อนเข้าไปดำเนินโครงการในพื้นที่ต่างๆ เพื่อสามารถจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างครอบคลุม และเตรียมมาตรการป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ หลังจากเริ่มดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าทั้งหมดจะมีการรายงานผลการติดตามตามมาตรการที่ระบุไว้ใน EIA ปีละ 2 ครั้ง 

การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

การจัดการคุณภาพอากาศ

            กลุ่มเอ็กโกบริหารจัดการคุณภาพอากาศทั้งภายในพื้นที่โรงไฟฟ้าและพื้นที่โดยรอบที่อาจได้รับผลกระทบจากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร โดยควบคุมคุณภาพอากาศที่ปล่อยออกจากโรงไฟฟ้าและหาแนวทางพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพอากาศขององค์กรให้ดียิ่งขึ้น กลุ่มเอ็กโกมุ่งพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพพร้อมทั้งวางแผนการตรวจสอบ ซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคัดเลือกอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมาใช้ภายในโรงไฟฟ้าเพื่อลดผลกระทบจากการปล่อยมลพิษทางอากาศต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน
            ด้วยแนวทางการดำเนินงานอย่างเป็นเลิศ กลุ่มเอ็กโกได้จัดทำเกณฑ์มาตรฐานการปล่อยมลพิษจากปล่องระบายอากาศพร้อมทั้งระบุให้เป็น KPI ของโรงไฟฟ้าเพื่อควบคุมคุณภาพอากาศของโรงไฟฟ้าให้อยู่ในระดับที่ดีกว่าค่ามาตรฐานตาม EIA และกฎหมายกำหนด สร้างความมั่นใจว่าจะการดำเนินงานของกลุ่มเอ็กโกจะส่งผลกระทบด้านอากาศน้อยที่สุด ทั้งนี้กลุ่มเอ็กโกยังจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดให้มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ปล่อยจากปล่องโดยผู้ตรวจภายนอกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นประจำทุกๆ 6 เดือน

การจัดการของเสีย

            กลุ่มเอ็กโกบริหารจัดการของเสียด้วยหลักการ 3Rs คือ ลดของเสียให้น้อยที่สุด (Reduce) นำของเสียกลับมาใช้ใหม่ (Reuse) และนำไปผ่านกระบวนการหรือแปรรูปเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เพื่อลดปริมาณของเสียทั้งที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตรายซึ่งเกิดจากการดำเนินงานขององค์กรให้น้อยที่สุด พร้อมทั้งดำเนินการจัดการของเสียอย่างเป็นระบบตั้งแต่การคัดแยก การจัดเก็บ การขนส่ง และการกำจัดของเสีย ด้วยความมุ่งมั่นในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 
            โรงไฟฟ้าเคซอนร่วมมือกับบริษัทปอซโซลานิก ฟิลิปปินส์ จำกัด (PPI) ขนส่งเถ้าลอยของโรงไฟฟ้าและนำเถ้าลอยดังกล่าวไปรีไซเคิลเป็นวัตถุดิบในการผลิตปูนซีเมนต์หรือถมถนน สำหรับเถ้าหนัก โรงไฟฟ้าเคซอนร่วมมือกับกรมโยธาธิการและทางหลวง ริเริ่มโครงการสร้างถนนคอนกรีตจากเถ้าหนักของโรงไฟฟ้าตั้งแต่ปี 2561 ปัจจุบันโครงการได้ดำเนินการแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุญาตเพื่อนำเถ้าหนักทั้งหมดไปใช้ขยายผลสำหรับโครงการอื่นๆ ต่อไป

การจัดการน้ำ

             กลุ่มเอ็กโก บริหารจัดการน้ำภายในองค์กรด้วยแนวทาง 3Rs คือ ลดการใช้น้ำดิบ (Reduce) ใช้ซ้ำ (Reuse) และ นำน้ำไปผ่านกระบวนการเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและลดปริมาณการใช้น้ำดิบภายในองค์กร เช่น การนำน้ำทิ้งกลับมาใช้รดน้ำต้นไม้ นำมาฉีดพ่นลดอุณหภูมิของไอเสียหรือนำกลับมาล้างทำความสะอาดถนนและควบคุมฝุ่นพร้อมทั้งตรวจติดตามคุณภาพน้ำทิ้งอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าน้ำทิ้งขององค์กรมีค่าตามมาตรฐานของพื้นที่นั้นๆ ก่อนปล่อยสู่ธรรมชาติ
             เพื่อหาแนวทางลดผลกระทบและบรรเทาความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้ำที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต กลุ่มเอ็กโกใช้เครื่องมือ AQUEDUCT Water Risk Atlas เพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำทั้งในระยะยะสั้นและระยะยาวเป็นประจำทุกปี การประเมินพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำช่วยให้องค์กรสามารถเตรียมมาตรการป้องกันผลกระทบจากความเสี่ยงต่างๆ เช่น การจัดทำแหล่งน้ำสำรอง ซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานของโรงไฟฟ้าตลอดฤดูแล้ง สร้างความมั่นใจว่าโรงไฟฟ้าจะสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งยังช่วยให้องค์กรสามารถลดปัญหาความขัดแย้งกับชุมชนจากการแย่งน้ำใช้กับภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมในบริเวณที่โรงไฟฟ้าตั้งอยู่อีกด้วย  
            ไม่เพียงแต่การบริหารจัดการน้ำภายในองค์กรเท่านั้น กลุ่มเอ็กโกยังให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำภายนอกองค์กร โดยดำเนินงานร่วมกับชุมชนข้างเคียงเพื่อรับฟังปัญหา ทำความเข้าใจและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน้ำในชุมชน เช่น การสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำอย่างยั่งยืนผ่านโครงการไทยรักษ์ป่า ตลอดจนจัดประชุมร่วมกับชุมชนปีละ 2 ครั้ง โดยมีตัวแทนจากโรงไฟฟ้า หน่วยงานภาครัฐและชุมชนในพื้นที่เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้า ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

          กลุ่มเอ็กโกตระหนักดีถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่โลกกำลังเผชิญอยู่ บริษัทจึงมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และความตั้งใจที่จะลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการดำเนินธุรกิจ
 
          ด้วยเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กลุ่มเอ็กโกจึงมีการกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้เป็นประเด็นที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนขององค์กร มีคณะทำงานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารทุกโรงไฟฟ้า เป็นผู้ติดตาม และรายงานความคืบหน้าของการบริหารจัดการต่อคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนขององค์กร
 
          บริษัทยังได้จัดทำแผนรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้พร้อมรับมือและตอบสนองต่อความเสี่ยงและโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยได้มีการระบุตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ด้านการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Strategic Positioning Options)  การทำ Scenario Analysis เพื่อระบุและประเมินผลกระทบทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการวางกลยุทธ์องค์กรด้านการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

          นอกจากนี้ บริษัทยังมีการกำหนดมาตรการต่างๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและใช้พลังงาน การใช้พลังงานหมุนเวียนการลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจ และการสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานคู่ค้า รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ควรได้รับการดูแล

การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

              กลุ่มเอ็กโกมุ่งพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตไฟฟ้าขององค์กรเพื่อสร้างความมั่นคงทางไฟฟ้าให้แก่ประเทศไทย พร้อมทั้งมุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านรูปแบบการผลิตไฟฟ้าสู่การใช้เชื้อเพลิงสะอาด หรือพลังงานทดแทนรูปแบบอื่นๆ ซึ่งช่วยรักษาสมดุลในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ กลุ่มเอ็กโกยังพัฒนาการจัดการพลังงานขององค์กร โดยลดการใช้พลังงานภายในองค์กร และหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ เป็นส่วนหนึ่งในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร นำไปสู่การเป็นธุรกิจพลังงานที่มีความยั่งยืน

 

ความสามารถในการผลิตไฟฟ้าที่เป็นเลิศ

             กลุ่มเอ็กโกมุ่งพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตไฟฟ้าขององค์กรเพื่อเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าที่มีความเป็นเลิศ โดยหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ในกระบวนการผลิต เช่น เทคโนโลยีที่ช่วยให้โรงไฟฟ้าลดการใช้เชื้อเพลิงซึ่งจะช่วยลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ พร้อมดำเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพการดำเนินงานของเครื่องจักรในแต่ละโรงไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อคงประสิทธิภาพการผลิตของโรงไฟฟ้า 

ความน่าเชื่อถือและความพร้อมของโรงไฟฟ้า

             กลุ่มเอ็กโกตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นคงด้านพลังงานในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้า  กลุ่มเอ็กโกจึงกำหนดเป้าหมายค่าความพร้อมจ่ายในการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าให้สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามสัญญาซื้อขายไฟ พร้อมทั้งกำหนดค่าความพร้อมจ่ายดังกล่าวเป็นดัชนีชี้วัด (Key Performance Indicator: KPI) ของโรงงานไฟฟ้า และใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานของโรงงานไฟฟ้า 

การบริหารจัดการพลังงาน

            กลุ่มเอ็กโกมุ่งพัฒนาการจัดการพลังงานในภาพรวมขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ โดยจัดทำนโยบายการอนุรักษ์พลังงานเพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานด้านการจัดการพลังงาน  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากองค์กร นอกจากนี้ กลุ่มเอ็กโกยังจัดตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานเพื่อรับผิดชอบในการทบทวน พัฒนาและติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานด้านพลังงานขององค์กรเป็นประจำทุกเดือน