สิทธิมนุษยชน

สิทธิมนุษยชน

การเคารพสิทธิมนุษยชนถือเป็นหลักการสำคัญประการหนึ่งภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจ  กลุ่มเอ็กโกจึงส่งเสริมการสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชนและหลักปฏิบัติทั้งต่อพนักงานและคู่ค้าตามแนวทางปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนมาอย่างต่อเนื่องและถือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
 

 

 

 

 

แนวทางการบริหารจัดการ

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน

กลุ่มเอ็กโกให้ความสำคัญกับการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน โดยบริษัทมีการสื่อสารในรูปของนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและปลูกฝังวัฒนธรรมเรื่องสิทธิมนุษยชนให้ครอบคลุมในทุกประเด็น เพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับพนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจและคู่ค้าของกลุ่มเอ็กโก เพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมั่นและจริงจังของกลุ่มเอ็กโกที่ดำเนินธุรกิจด้วยความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน

กลุ่มเอ็กโกได้ดำเนินกระบวนการตรวจสอบสถานะด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) และการประเมินความเสี่ยงทางด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Risk Assessment) ในทุกขั้นตอนการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมไปถึงกิจกรรมต่างๆ ในห่วงโซ่อุปทานตามแนวทางและหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGP)เพื่อให้แน่ใจว่าทุกขั้นตอนในการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งภายในและภายนอก รวมไปถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตลอดห่วงโซ่อุปทานจะไม่มีการกระทำใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน