แนวทางการบริหารจัดการ

แนวทางการบริหารจัดการ

กลุ่มเอ็กโกมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นบริษัทไทยชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจพลังงานอย่างยั่งยืน ด้วยความใส่ใจที่จะธำรงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคม ซึ่งหมายถึงการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง โดยได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียและสาธารณชน บนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดเป็นนโยบายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

นโยบายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

1.    มุ่งมั่นในการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคม
2.    ลดผลกระทบเชิงลบและเพิ่มผลกระทบเชิงบวกต่อผู้มีส่วนได้เสีย สิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคม ตลอดกระบวนการดำเนินธุรกิจขององค์กร
3.    ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งมูลค่าและคุณค่าเพิ่มให้แก่องค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย
4.    สนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของคู่ธุรกิจ ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมโปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น ให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ดูแลอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
 

โครงสร้างการบริหารจัดการความยั่งยืน

กลุ่มเอ็กโกมีการกำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อให้การดำเนินงานของกลุ่มเอ็กโกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโครงสร้างการบริหารจัดการมีรายละเอียดดังนี้

กรอบการบริหารจัดการความยั่งยืน

การประเมินประเด็นที่สำคัญด้านความยั่งยืน

กลุ่มเอ็กโกมีการประเมินประเด็นที่สำคัญด้านความยั่งยืนโดยคำนึงถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งภายในและภายนอก วิเคราะห์ผลกระทบเชิงลบและเชิงบวกขององค์กรต่อผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนและสังคม ตลอดกระบวนการดำเนินธุรกิจขององค์กร รวมทั้งพิจารณาประเด็นสำคัญที่สอดคล้องต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม