แนวทางบริหารการจัดการ

แนวทางบริหารการจัดการ

เอ็กโก กรุ๊ป มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นบริษัทไทยชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจไฟฟ้าอย่างยั่งยืน ด้วยความใส่ใจที่จะธำรงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคม ซึ่งหมายถึงการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง โดยได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียและสาธารณชน บนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดเป็นนโยบายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

นโยบายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

  1. มุ่งมั่นในการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคม
  2. ลดผลกระทบเชิงลบและเพิ่มผลกระทบเชิงบวกต่อผู้มีส่วนได้เสีย สิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคม ตลอดกระบวนการดำเนินธุรกิจขององค์กร
  3. ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งมูลค่าและคุณค่าเพิ่มให้แก่องค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  4. สนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของคู่ธุรกิจ ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมโปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น ให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ดูแลอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

เอ็กโก กรุ๊ป กำหนดประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญขององค์กร จากการวิเคราะห์ผลกระทบเชิงลบและเชิงบวกขององค์กรต่อผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนและสังคม ตลอดกระบวนการดำเนินธุรกิจขององค์กร และได้นำหลักการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน มากำหนดเป้าหมายของการดำเนินงานตามประเด็นด้านความยั่งยืนดังกล่าว ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ร่วมสร้างชุมชนและสังคมที่เข้มแข็ง และร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม: การประเมินประเด็นที่สำคัญ

;