ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

มูลนิธิไทยรักษ์ป่า จับมือ อช.ดอยอินทนนท์ เปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติยอดดอย มุ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศป่าเมฆ จุดสูงสุดแดนสยาม

7 ธันวาคม 2561

มูลนิธิไทยรักษ์ป่า องค์กรสาธารณกุศลซึ่งก่อตั้งและสนับสนุนการดำเนินงานโดยบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและป่าต้นน้ำที่สำคัญของประเทศให้เกิดความยั่งยืน จัดพิธีเปิดและส่งมอบ “เส้นทางศึกษาธรรมชาติยอดดอย” บริเวณจุดสุงสุดแดนสยาม จ.เชียงใหม่ ให้แก่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศป่าเมฆที่สูงที่สุดของประเทศไทยสำหรับเยาวชนและนักท่องเที่ยว ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมในพิธี

นายจักษ์กริช พิบูลย์ไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป และประธานกรรมการมูลนิธิไทยรักษ์ป่า กล่าวว่า เอ็กโก กรุ๊ป ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ และได้กำหนดให้การเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและใส่ใจต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม เป็นหนึ่งในพันธกิจขององค์กรตั้งแต่เริ่มดำเนินกิจการ และก่อตั้งมูลนิธิไทยรักษ์ป่า ในปี 2545 ด้วยเจตนารมณ์ที่จะสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและผืนป่าต้นน้ำลำธารที่สำคัญของประเทศให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งการพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติให้เป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศป่าต้นน้ำ เป็นหนึ่งในภารกิจของมูลนิธิไทยรักษ์ป่า ภายใต้กรอบข้อตกลงความร่วมมือกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่จะร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ป่าอนุรักษ์ เพื่อให้เยาวชนและนักท่องเที่ยว มีความรู้ ความเข้าใจ ได้รับแรงบันดาลใจที่จะต่อยอดการเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ ตระหนักในคุณค่าของป่าต้นน้ำและร่วมรักษาไว้

ยอดดอยอินทนนท์ มีความสำคัญทั้งทางด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และนิเวศวิทยา นอกจากเป็นพื้นที่ที่สูงที่สุดของประเทศแล้ว ยังเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ควรค่าแก่การรักษาและส่งเสริมให้ผู้มาเยี่ยมเยือน มีความรู้ความเข้าใจในคุณค่าของผืนป่าสำคัญแห่งนี้

ความร่วมมือระหว่างมูลนิธิไทยรักษ์ป่าและกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์  ในการพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติให้เป็นเสมือนห้องเรียนที่มีชีวิต เริ่มต้นในปี 2550 โดยเริ่มจากการสร้างอาคารกาญจนาภิเษก ณ ที่ทำการอุทยานฯ กม.31 การพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน และการจัดทำป้ายสื่อความหมายธรรมชาติในเส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกา ต่อมาในปี 2559 ได้ขยายมาสู่การพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติยอดดอย บริเวณจุดสูงสุดแดนสยาม ระยะทาง 150 เมตร โดยมีแนวทางการพัฒนาให้มีความแข็งแรง ปลอดภัย มีความกลมกลืนและเป็นมิตรกับระบบนิเวศ ตั้งแต่การออกแบบ การเลือกใช้วัสดุธรรมชาติ และกระบวนการก่อสร้างให้รบกวนธรรมชาติในพื้นที่น้อยที่สุด พร้อมจัดทำป้ายสื่อความหมายธรรมชาติ รวมถึงแผ่นพับเผยแพร่ข้อมูลระบบนิเวศและพืชพรรณไม้ที่สำคัญในเส้นทาง และปรับปรุงอาคารนิทรรศการด้วย ซึ่งการพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติยอดดอยนี้เสร็จสมบูรณ์ในเดือนพฤศจิกายน 2561

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงที่จะช่วยบอกเล่าเรื่องราวของธรรมชาติและถ่ายทอดคุณค่าความเป็นผืนป่าต้นน้ำที่สูงที่สุดของประเทศ การพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติยอดดอย จึงเป็นความร่วมมือที่สำคัญระหว่างกรมอุทยานฯ และมูลนิธิไทยรักษ์ป่า ที่จะใช้การสื่อความหมายธรรมชาติ ช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในความสำคัญและคุณค่าของระบบนิเวศป่าเมฆ ซึ่งมีความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ ของประเทศ นอกจากนี้ เส้นทางศึกษาธรรมชาติแห่งนี้ยังถือเป็นสิ่งพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในการเพิ่มพูนความรู้และกระตุ้นให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์