บุคลากรของเรา

บุคลากรของเรา

พนักงานคือฟันเฟืองสำคัญที่จะนำพาองค์กรให้ก้าวหน้าและเติบโตอย่างยั่งยืน บรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนเจตนารมณ์ต่างๆ ขององค์กร กลุ่มเอ็กโกจึงให้ความสำคัญต่อการสรรหาบุคคล ผู้มีความรู้ ความสามารถ มีทัศนคติและแนวคิด ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรของกลุ่มเอ็กโก รวมทั้งรักษาไว้ซึ่งพนักงานที่มีความสามารถ ด้วยค่าตอบแทนที่เหมาะสม สวัสดิการที่ตอบสนองต่อความต้องการของพนักงาน วางแผนพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ไม่ใช่เพียงเพื่อสร้างความชำนาญในบทบาทหน้าที่หรือความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการทำงานสำหรับกลุ่มเอ็กโกเท่านั้น แต่ต้องเป็นไปเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนพนักงานของกลุ่มเอ็กโกให้เติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับการเติบโตของกลุ่มเอ็กโกด้วย

 

 

แนวทางการบริหารจัดการ

การบริหารทรัพยากรบุคคล

กลุ่มเอ็กโกพัฒนาและนำนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resources Management - HRM) แบบบูรณาการมาปฏิบัติใช้ในองค์กร โดยนโยบายดังกล่าวจะครอบคลุมทุกประเด็นที่เกี่ยวกับพนักงาน ได้แก่ การบริหารโครงสร้างองค์กรที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ นโยบายการจ้างงานและคัดเลือกบุคลากร นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน และแรงงานสัมพันธ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

ครอบคลุมกระบวนการคัดเลือกและการจ้างพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ ซึ่งกำหนดเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจน โปร่งใส สอดคล้องกับ “การเคารพสิทธิมนุษยชน” และ “การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม” โดยในการคัดเลือกพนักงาน กลุ่มเอ็กโกจะพิจารณาจากคุณสมบัติด้านการศึกษาและประสบการณ์ที่ตรงกับลักษณะและตำแหน่งงาน จากแบบประเมินการสัมภาษณ์ซึ่งได้ระบุหลักเกณฑ์การพิจารณาไว้ และเข้าสัมภาษณ์กับคณะกรรมการซึ่งคณะกรรมการจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้เข้าสัมภาษณ์ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

2. การพิจารณาค่าตอบแทนและสวัสดิการ 

กลุ่มเอ็กโกให้ความสำคัญกับการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการให้กับบุคลากรอย่างเป็นธรรม เหมาะสมและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่พนักงานทั้งระหว่างและเมื่อสิ้นสุดการเป็นพนักงาน (เกษียณอายุ) โดยกลุ่มเอ็กโกมีการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติสำหรับการพิจารณาขึ้นเงินเดือนให้กับพนักงานจากผลประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานควบคู่กับความสามารถและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของพนักงานอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติด้วยเงื่อนไขใด ทั้งความแตกต่างทางเพศ อายุ หรือเชื้อชาติ เป็นต้น และกลุ่มเอ็กโกยังจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โครงการสหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และสวัสดิการอื่นๆ เทียบเท่ากับบริษัทชั้นนำในกลุ่มธุรกิจเดียวกันอีกด้วย

3. การดูแลและพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

กลุ่มเอ็กโกมีการดูแลและพัฒนาบุคคลากรทุกระดับให้มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ เพื่อพร้อมรับต่อการขยายธุรกิจที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องการเรียนรู้ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาและการเติบโตขององค์กรให้ไปในทิศทางเดียวกัน โดยกลุ่มเอ็กโกมีการจัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาประจำปีตามผลการวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมพัฒนา (Training Needs) ผลการประเมินจากการปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของพนักงาน รวมทั้งนโยบายและกลยุทธ์ขององค์กร และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น หลักสูตรฝึกอบรมภายใน (In-house Training) จะมุ่งเน้นการพัฒนาตามทักษะความสามารถของพนักงานและลักษณะงาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานที่อยู่ในหน้าที่รับผิดชอบ เตรียมความพร้อมสำหรับการปรับตัวขององค์กร และการสืบทอดตำแหน่งสำคัญในอนาคต นอกจากนี้ กลุ่มเอ็กโกยังเปิดโอกาสให้พนักงานได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ จากภายนอก รวมถึงการประชุมสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับสายอาชีพหรือการดำเนินงานอีกด้วย

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม

กลุ่มเอ็กโกมีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรมทั้งในด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานและความสามารถที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นพิจารณาผลลัพธ์ในการปฏิบัติงานเป็นสำคัญ

5. การสำรวจความผูกพันต่อองค์กร 

กลุ่มเอ็กโกมีการสำรวจความผูกพันต่อองค์กรอย่างต่อเนื่องและนำผลจากการสำรวจนี้มาพิจารณาปรับปรุงการทำงาน การพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนสวัสดิการต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าพนักงานทุกคนมีความสุขในการทำงาน มีความภาคภูมิใจต่อองค์กร และมีความพร้อมที่จะทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจในการปฏิบัติงานอย่างสุดความสามารถ

แผนการปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

กลุ่มเอ็กโกมีการจัดทำแผนปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งระบบโดยวางแผนงานสำหรับการพัฒนาระยะสั้นสำหรับประเด็นที่พิจารณาว่าต้องพัฒนาปรับปรุงก่อน ได้แก่ แนวทางการพัฒนาและปรับใช้กลไกระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System)  ระบบการบริหารจัดการบุคลากรกลุ่มศักยภาพสูง (Talent Management Implementation) โครงสร้างค่าตอบแทน (Compensation Structure Implementation) และการปรับปรุงโมเดลขีดความสามารถของบุคลากร (Competency Model Redesign) ควบคู่ไปกับการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาระยะยาว 3 ปี เพื่อปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างยั่งยืนทั้งระบบ ซึ่งเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Paradigm-shift) 

กลุ่มเอ็กโกมีความมุ่งมั่นที่จะวางรากฐานและสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรประกอบกับผลักดันการบูรณาการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในกระบวนทัศน์ใหม่ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม

กลุ่มเอ็กโกให้ความสำคัญต่อการพัฒนานวัตกรรมขององค์กร จึงมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ผ่านการพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเอ็กโกเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ พร้อมสำหรับการสร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจในอนาคต 

กลุ่มเอ็กโกมีการวางแผนในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านนวัตกรรมอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานสามารถประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ควบคู่กับความคิดเชิงนวัตกรรมเพื่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผ่านโครงการ “การแข่งขันนวัตกรรมประเภททีมภายในกลุ่มเอ็กโกประจำปี” ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นต่อเนื่อง