การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

          ความเสี่ยงของการดำเนินกิจการส่งผลกระทบการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อความยั่งยืนในปัจจัยอื่นๆ ที่สำคัญต่อความก้าวหน้าและการเติบโตขององค์กร รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตลอดห่วงโซ่อุปทาน ดังนั้น การบริหารจัดการความเสี่ยงจึงเป็นการลดมูลเหตุของโอกาสที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย รวมไปถึงการลดระดับและขนาดของความเสียหายลง องค์กรที่ไม่สามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นและความสามารถการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

แนวทางการบริหารจัดการ

          กลุ่มเอ็กโกตระหนักดีว่า ความเสี่ยงเป็นปัจจัยที่มีอยู่ในการทำธุรกิจ และบริษัทมีความมุ่งมั่นในการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการพิจารณาสร้างสมดุลระหว่างความเสี่ยงและประโยชน์สำหรับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ส่งผลให้การบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งไม่เพียงสร้างโอกาสในการบรรลุเป้าหมายขององค์กร แต่ยังสามารถสร้างคุณค่าขององค์กรอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน เพื่อให้สามารถบ่งชี้ ประเมิน และตอบสนองต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบัน รวมไปถึงการคาดการณ์ถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต กลุ่มเอ็กโกจึงนำแนวทางการบูรณาการและบริหารจัดการความเสี่ยงของ COSO Enterprise Risk Management Integrated Framework มาปรับใช้กับทั้งองค์กร และกำหนดปรัชญาการบริหารความเสี่ยงเพื่อสะท้อนถึงความเชื่อและทัศนคติของกลุ่มเอ็กโกในการจัดการความเสี่ยงต่างๆ ขององค์กร ดังนี้

การกำกับดูแลความเสี่ยง

          คณะกรรมการกำกับความเสี่ยงทำหน้าที่พิจารณา ทบทวน สอบทาน และให้ความเห็นในเรื่องนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร กำกับดูแลให้มีการระบุความเสี่ยงองค์กร การประเมินผลกระทบและโอกาสเกิด รวมถึงพิจารณาติดตามและประเมินผลของแผนการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ให้คำแนะนำและสนับสนุนแก่คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารในเรื่องการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งรายงานผลการประเมินความเสี่ยงและมาตรการลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
          ในระดับบริหาร กลุ่มเอ็กโกยังมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธานกรรมการ  มีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่จากทุกสายงานเป็นกรรมการ และมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – บริหารสินทรัพย์เป็นเลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มเอ็กโก ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งรายงานเรื่องการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการกำกับความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ในกรณีที่มีปัจจัยความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อกลุ่มเอ็กโกอย่างมีนัยสำคัญคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องรายงานต่อคณะกรรมการกำกับความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทโดยเร็ว


นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

                กลุ่มเอ็กโกมีการทบทวนนโยบายและแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมประเด็นที่มีความเสี่ยงควบคู่ไปกับการบริหารจัดการด้านความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise-Wide Risk Management) โดยยังคงมุ่งเน้นถึงความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทน ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่จะนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้ในระยะยาวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร 

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่