โครงการ “เปิดโรงไฟฟ้า EGCO เพื่อการเรียนรู้ รุ่น 6”

โครงการ “เปิดโรงไฟฟ้า EGCO เพื่อการเรียนรู้ รุ่น 6”

   

โครงการเปิดโรงไฟฟ้า EGCO เพื่อการเรียนรู้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษา ได้ศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนด้านพลังงานและกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า มีโอกาสได้เรียนรู้จากสถานที่จริง โดยมีโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโกเป็นแหล่งเรียนรู้ (โรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าที่หลากหลาย) พร้อมทั้งให้นิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพลังงานระหว่างมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานและกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับนิสิตนักศึกษา โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นพลังงานที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโกเป็นแหล่งเรียนรู้
  2. เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนต่างสถาบัน
  3. เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้ ศึกษากระบวนการทำงานจริง

กลุ่มเป้าหมาย

   นิสิตนักศึกษา : คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 - 4 จำนวน 30 คนต่อรุ่น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  • นิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความรู้ด้านพลังงานและกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งเรียนรู้จริง โดยมีโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโกเป็นแหล่งเรียนรู้
  • นิสิตนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้พลังงานและกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าระหว่างมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ

รูปแบบโครงการ

   เยี่ยมชมกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ โรงไฟฟ้าคลองหลวง จ.ปทุมธานี (โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่นสามารถผลิตพลังงานได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ กระแสไฟฟ้า และพลังงานความร้อน (ไอน้ำ) จากเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ)

ระยะเวลาจัดกิจกรรม

   วันที่ 25 ตุลาคม 2562

สถานที่

   โรงไฟฟ้าคลองหลวง จ.ปทุมธานี
 

กำหนดการ

โครงการ “เปิดโรงไฟฟ้า EGCO เพื่อการเรียนรู้ รุ่น 6”

วันที่ 25 ตุลาคม 2562

06.45-07.15 น. ลงทะเบียน ณ อาคารบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
07.15-07.30 น. ผู้บริหารกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ
07.30-09.00 น. กิจกรรมสานสัมพันธ์
09.00-11.30 น.

ฟังบรรยายแนะนำโรงไฟฟ้าคลองหลวง ระบบการทำงานของอุปกรณ์หลักๆ การจัดการงานบำรุงรักษา การจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม งานด้าน CSR เป็นต้น

11.30-12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
12.30-13.30 น. ออกเดินทางไป โรงไฟฟ้าคลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี
13.30-16.00 น.

แบ่งกลุ่มดูงาน ด้านการเดินเครื่อง และด้านการบำรุงรักษา

16.00-17.00 น. เดินทางกลับ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

ประกาศรายชื่อน้องๆ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ “เปิดโรงไฟฟ้า EGCO เพื่อการเรียนรู้ รุ่น 6”

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 

1. พันธุ์ทิพย์ หะมณี
2. ศุภกร ครองชื่น
3. ชยณัฐ ปิติภัทรโชติวิชช์
4. ศรสวรรค์  บุตรแสง
5. นิธิพล ทิพย์ภาณุเดช
6. พีรยา ดนัยธรรมกุล
7. กุลนิภา เครือเจริญ
8. ลัทธพล บุญนำ
9. ณัฐธิดา จอมสัก
10. ปิยวัฒน์ ติละกุล
11. มณีรัตน์ สุบัน
12. แพรวา วรรณดี
13. กิตติศักดิ์ สีเเดด
14. อนงค์นาฎ ครองใจ
15. ปัทมา​ รัตน์เพ็ชร์
16. ฐนนท์พัทธ์ วิวัฒน์นิมิตดี
17. ณิชยา โสอุบล
18. วัชรพงศ์ ชุมศรี
19. พิทยุตม์ อินเกตุ
20. ธนกร ตินนะศรี
21. อลงกรณ์ ปากอุตสาห์
22. ศุภณัฐ​ ​เชษฐบุรี
23. ภคพล   ศรีประเสริฐ
24. จักรพงศ์ นวลใย
25. กวิน สิรวิทูร
26. ชินวุฒิ ชนะศุภโชค
27. สิตารักษ์ ภูพาที
28. ภาณุพัฒน์ โยธิยา
29. นันทิชา ลีประเสริฐสุนทร
30. กุลปริยา ดอนนาม

รายชื่อสำรอง 

1. ฐิติรัตน์ ปทุมพรอมรศิริ
2. ศิวพร จงเลขา
3. วาสนา แสนสาลี
4. ​สโรช​า​ ศรีษะ​
5. ฮัมซอห์ ตอแลมา
6. ธนพล บุญมาเลิศ
7. ณัฎฐากร โกมล
8. ปฏิภาณ จันทร์สระน้อย
9. ฟาตอนะห์ เซ็ง
10. พิทวัส โยธา

   น้องๆที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 30 คนแรก ต้องยืนยันการเข้าร่วมโครงการผ่านแบบฟอร์ม ยืนยันการเข้าร่วมโครงการ ภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2562 หากไม่ได้รับการยืนยันกลับภายในวันที่กำหนดขอสงวนสิทธิ์ให้กับนิสิต นักศึกษาท่านอื่นต่อไป  และน้องๆที่อยู่ในรายชื่อสำรองรอการติดต่อกลับภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 

กรอกใบสมัคร

 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล E–mail: hrcommunication@egco.com

โทรศัพท์: 02-998-5043-46