โครงการ “เปิดโรงไฟฟ้า EGCO เพื่อการเรียนรู้ รุ่น 5”

โครงการ “เปิดโรงไฟฟ้า EGCO เพื่อการเรียนรู้ รุ่น 5”

   

   

โครงการเปิดโรงไฟฟ้า EGCO เพื่อการเรียนรู้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษา ได้ศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนด้านพลังงานและกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า มีโอกาสได้เรียนรู้จากสถานที่จริง โดยมีโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโกเป็นแหล่งเรียนรู้ (โรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าที่หลากหลาย) พร้อมทั้งให้นิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพลังงานระหว่างมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานและกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับนิสิตนักศึกษา โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นพลังงานที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโกเป็นแหล่งเรียนรู้
  2. เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนต่างสถาบัน
  3. เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้ ศึกษากระบวนการทำงานจริง

กลุ่มเป้าหมาย

   นิสิตนักศึกษา : คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3-4 จำนวน 30 คนต่อรุ่น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  • นิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความรู้ด้านพลังงานและกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งเรียนรู้จริง โดยมีโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโกเป็นแหล่งเรียนรู้
  • นิสิตนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้พลังงานและกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าระหว่างมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ

รูปแบบโครงการ

   เยี่ยมชมกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ โรงไฟฟ้าคลองหลวง จ.ปทุมธานี (โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่นสามารถผลิตพลังงานได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ กระแสไฟฟ้า และพลังงานความร้อน (ไอน้ำ) จากเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ)

ระยะเวลาจัดกิจกรรม

   วันที่ 4 เมษายน 2562

สถานที่

   โรงไฟฟ้าคลองหลวง จ.ปทุมธานี

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม

โครงการ “เปิดโรงไฟฟ้า EGCO เพื่อการเรียนรู้ รุ่น 5”  ​​​​​

                 ชื่อ - สกุล 
นาย อาจอง สุวรรณวิภัช 
นาย สถาปณา จิตต์ศิริ 
นาย นครินทร์ ดวงเเก้ว
นาย ธนวัฒน์ น้อยจ้อย
นาย โรจนศักดิ์ ปัญญาดิษฐวงษ์
นาย ธีภพ แสงผล
นาย อรชุน ถาวรยิ่ง
นาย วราสิทธิ์ อุตรา 
นางสาว นิรินันท์ นวลละออ 
นาย อภิสิทธิ์ แซ่เลี่ยว
นางสาว กาญจน์ ศรีโยวงศ์
นาย กาจบัณฑิต ไต่เมฆ
นางสาว ชลิตา เพ็งวงค์ 
นาย รัชชานนท์ เลี่ยมโคกสูง
นาย กนต์ธร สุทิน 
นางสาว ภัทรานิษฐ์ สังเกตใจ 
นาย วริทธิ์ โภคะสวัสดิ์ 
นางสาว โยธิตา สลามเต๊ะ
นางสาว สรวงสุดา ศรีแสง
นาย พีรวิชญ์ พรตระกูลศักดิ์
นาย พีรพัฒน์ เจริญกิจมงคล
นาย ยศพล เกื้อชาติ
นางสาว วริศรา มะหิธิ
นาย ศิวกร สินถาวร
นาย ภัทรกร สุขสำราญ
นางสาว วริศรา คงมายู
นางสาว ศุชัญษา จันทร์พ่วงผล 
นางสาว นนทณัฐ บุญพบ
นาย ธนพล เจริญสกุล
นางสาว สิริยากร บัณฑิต
นาย พัทธนันท์ เนียมสูงเนิน
นาย อาวุฒิ ศักดิ์วงศ์
นาย ณัฐพงศ์ นวพิทยารัตน์ 
นาย ณัฐปคัลภ์ ปิยะปัทมินทร์ 

 

กำหนดการ

โครงการ “เปิดโรงไฟฟ้า EGCO เพื่อการเรียนรู้ รุ่น 5”

วันที่ 4 เมษายน 2562

06.45-07.15 น. ลงทะเบียน ณ อาคารบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
07.15-07.30 น. ผู้บริหารกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ
07.30-09.00 น. กิจกรรมสานสัมพันธ์
09.00-11.30 น.

ฟังบรรยายแนะนำโรงไฟฟ้าคลองหลวง ระบบการทำงานของอุปกรณ์หลักๆ การจัดการงานบำรุงรักษา การจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม งานด้าน CSR เป็นต้น

11.30-12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
12.30-13.30 น. ออกเดินทางไป โรงไฟฟ้าคลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี
13.30-16.00 น.

แบ่งกลุ่มดูงาน ด้านการเดินเครื่อง และด้านการบำรุงรักษา

16.00-17.00 น. เดินทางกลับ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

กรอกใบสมัคร

 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล E–mail: hrcommunication@egco.com

โทรศัพท์: 02-998-5043-46