โครงการ “เปิดโรงไฟฟ้า EGCO เพื่อการเรียนรู้ รุ่น 4”

โครงการ “เปิดโรงไฟฟ้า EGCO เพื่อการเรียนรู้ รุ่น 4”

   

   

โครงการเปิดโรงไฟฟ้า EGCO เพื่อการเรียนรู้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษา ได้ศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนด้านพลังงานและกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า มีโอกาสได้เรียนรู้จากสถานที่จริง โดยมีโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโกเป็นแหล่งเรียนรู้ (โรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าที่หลากหลาย) พร้อมทั้งให้นิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพลังงานระหว่างมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานและกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับนิสิตนักศึกษา โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นพลังงานที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโกเป็นแหล่งเรียนรู้
 2. เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนต่างสถาบัน
 3. เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้ ศึกษากระบวนการทำงานจริง

กลุ่มเป้าหมาย

   นิสิตนักศึกษา : คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3-4 จำนวน 30 คนต่อรุ่น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 • นิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความรู้ด้านพลังงานและกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งเรียนรู้จริง โดยมีโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโกเป็นแหล่งเรียนรู้
 • นิสิตนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้พลังงานและกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าระหว่างมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ

รูปแบบโครงการ

   เยี่ยมชมกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ โรงไฟฟ้าคลองหลวง จ.ปทุมธานี (โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่นสามารถผลิตพลังงานได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ กระแสไฟฟ้า และพลังงานความร้อน (ไอน้ำ) จากเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ)

ระยะเวลาจัดกิจกรรม

   วันที่ 5 ตุลาคม 2561

สถานที่

   โรงไฟฟ้าคลองหลวง จ.ปทุมธานี

 

กำหนดการ

โครงการ “เปิดโรงไฟฟ้า EGCO เพื่อการเรียนรู้ รุ่น 4”

วันที่ 5 ตุลาคม 2561

6.45-07.15 น. ลงทะเบียน ณ อาคารบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
07.15-07.30 น. ผู้บริหารกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ
07.30-09.00 น. กิจกรรมสานสัมพันธ์
09.00-11.30 น.

ฟังบรรยายแนะนำโรงไฟฟ้า ECPP ระบบการทำงานของอุปกรณ์หลักๆ การจัดการงานบำรุงรักษา การจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม งานด้าน CSR เป็นต้น

11.30-12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
12.30-13.30 น. ออกเดินทางไป โรงไฟฟ้าคลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี
13.30-15.30 น.

เดินทางถึงโรงไฟฟ้าคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

-แบ่งกลุ่มดูงาน ด้านการเดินเครื่อง และด้านการบำรุงรักษา

15.30-16.30 น. เดินทางกลับ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

กรอกใบสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ  “เปิดโรงไฟฟ้า EGCO เพื่อการเรียนรู้ รุ่น 4”

 1. นาย Tanapat Channoi
 2. นาย กฤตภาส สุคันโธวงศ์
 3. นาย จุลภัทร เสมสวัสดิ์
 4. นางสาว ชนิกานต์ จำปา
 5. นางสาว ช่อผกา อร่ามพงษ์
 6. นาย ชัยวัฒน์ ไทรเกตุ
 7. นาย ชินโชติ อนุกูลประเสริฐ
 8. นางสาว ฐิติรัตน์ จันทบดี
 9. นาย ณัฐดนัย แก้วดี
 10. นาย ณัฐดนัย คาดการณ์ไกล
 11. นาย ณัฐนันท์ พัฒนา
 12. นาย ณัฐพัชร ตันวัฒนเสรี
 13. นางสาว ทรรศนีย์ กัปตัน
 14. นาย ทศพร ศศิวิมลรัตนา
 15. นางสาว นนทินี กิจนิที
 16. นาย นายธนภัทร พวงพัตร์
 17. นาย นิธิ อนุตรเวคิน
 18. นางสาว นิรดา หวังจิ
 19. นางสาว ปทิตตา เขียวเล็ก
 20. นางสาว ปวริศา เกตุบำรุงพร
 21. นางสาว ปัญญาพร เศรษฐภิญโญ
 22. นาย ปัณณวิชญ์ ผลึกมณฑล
 23. นาย ภูมิพัฒน์ ลิมปาภรณ์
 24. นางสาว มาริสา ฟ้าอรุณสุข
 25. นาย วริศ โลพินิจ
 26. นาย วิทวัส ปะวันนา
 27. นางสาว วิภาวี สาระพจน์
 28. นางสาว ศิรดา โฆษิตวานิช
 29. นางสาว สุดารัตน์ พันธ์กมล
 30. นาย สุปรัชญา
 31. นางสาว สุวภัทร์ เนื่องนิกร
 32. นางสาว อภิสรา ผางกระโทก
 33. นางสาว อัจฉรา ปีกขุนทด
 34. นางสาว อุษา พุ่มสร้าง
 • กรุณายืนยันการเข้าร่วมโครงการทาง E-mail : hrcommunication@egco.com ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2561
 • กรณีบริษัทไม่ได้รับการยืนยันภายในกำหนดดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการให้กับนิสิตนักศึกษาท่านอื่นต่อไป

ฝายทรัพยากรบุคคล E–mail: hrcommunication@egco.com
โทรศัพท์: 02-998-5043-46