แบบฟอร์มลงทะเบียน EGCO Group Career Connect @Campus

แบบฟอร์มลงทะเบียน EGCO Group Career Connect @Campus

วัน เวลา สถานที่

วัน เวลา สถานที่
2 พฤศจิกายน 2560
เวลา 13.30-16.30 น.

อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ห้องประชุม 3 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง