แบบฟอร์มลงทะเบียน EGCO Group Career Connect @Campus

แบบฟอร์มลงทะเบียน EGCO Group Career Connect @Campus

วัน เวลา สถานที่

วัน เวลา สถานที่
8 พฤศจิกายน 2560
เวลา 10.00-12.00 น.

อาคาร 4 ชั้น คณะบริหารธุรกิจ ห้อง 405 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์