ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กลุ่มเอ็กโกมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และยึดมั่นในจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อการบริหารธุรกิจที่เป็นธรรม มีระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดูเพิ่มเติม