ด้านการดูแลบุคลากร

ด้านการดูแลบุคลากร

นโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาองค์กรเน้นสร้างบุคลากรให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ มีการวางโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังคนอย่างเหมาะสม มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในทุกระดับให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานเพื่อสร้างผลงานที่ดีและตอบโจทย์เป้าหมายทางธุรกิจ และสามารถเติบโตก้าวหน้าในสายงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังรวมถึงการสร้างบุคลากรให้มีความผูกพันต่อองค์กร และการธำรงรักษาบุคลากรให้ปฏิบัติงานกับองค์กรอย่างต่อเนื่อง

วัฒนธรรมองค์กร (Core Value)

ตลอดการดำเนินการที่ผ่านมาเอ็กโกเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทเชื่อมั่นว่าด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่ยืดถือปฏิบัติกันมาจนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติและแสดงออกมาในแนวทางเดียวกันนั้นทำให้องค์กรเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งประกอบด้วย

 1. ทำงานเป็นทีม (Teamwork) พวกเราเป็น EGCO Team ที่มีพลังร่วมในการใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ ช่วยเหลือเกื้อกูล และแบ่งปันกัน เพื่อความสำเร็จตามเป้าหมายองค์กร
 2. มุ่งผลสำเร็จของงาน (Result-oriented) พวกเราทำงานแบบมืออาชีพ ใช้ความชำนาญในงาน ฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาและความท้าทายต่างๆ เพื่อสร้างผลงานที่เป็นเลิศ
 3. คิดเชิงนวัตกรรม (Innovation) พวกเราคิดริเริ่ม เรียนรู้ ตลอดจน ปรับปรุงและพัฒนาผลงานและกระบวนการทำงานให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการคิดนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อมด้วย
 4. ซื่อสัตย์ โปร่งใส (Ethics and Integrity) พวกเรายึดมั่นในแนวทางปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง ซื่อสัตย์ และโปร่งใส มีวินัยในการทำงาน รวมถึงเคารพในกฎระเบียบขององค์การและกฎหมาย เพื่อร่วมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร
 5. ใส่ใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Concerns) พวกเราปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม และมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

นโยบายการจ้างงานและคัดเลือกบุคลากร เอ็กโกมุ่งเน้นการดูแล “บุคลากร” เริ่มตั้งแต่การสรรหาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ โดยมีการจัดทำนโยบายการจ้างงานและการคัดเลือกพนักงานที่เหมาะสม มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน มีความสอดคล้องกับ “การเคารพด้านสิทธิมนุษยชน” และ “การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม” ดังนี้

 1. การสรรหาและคัดเลือกจะต้องดำเนินการโดยยึดถือประโยชน์ ผลสำเร็จ หลักคุณธรรม หลักความเสมอภาค หลักความสามารถ และความจำเป็นในการประกอบธุรกิจของกลุ่มเอ็กโก
 2. การสรรหาและคัดเลือกจะดำเนินการต่อเมื่อมีตำแหน่งว่างลง ตามที่ได้รับอนุมัติอัตรากำลังแล้วเท่านั้น
 3. การคัดเลือกให้ดำเนินการโดยการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความเหมาะสม โดยไม่คำนึงถึงความสัมพันธ์ส่วนบุคคล สิทธิพิเศษ หรืออามิสสินจ้างใดๆ
 4. กลุ่มเอ็กโกมีนโยบายหลีกเลี่ยงการรับสมัครญาติ พี่น้อง หรือสามีภรรยาของพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นนามสกุลเดียวกันกับพนักงานหรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสในการบริหารงาน และการป้องกันการเล่นพรรคเล่นพวก ซึ่งจะส่งผลต่อการบริหารงานระบบคุณธรรมตามหลักการของบรรษัทภิบาล

เอ็กโกได้กำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท จึงจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน เพื่อสร้างความมั่นคงและเป็นหลักประกันทางการเงินให้แก่พนักงานภายหลังสิ้นสุดการเป็นพนักงาน หรือเกษียณอายุ นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีโครงการให้พนักงานเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รวมทั้งสวัสดิการอื่นๆ ที่เทียบเท่าบริษัทชั้นนำในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

เอ็กโกได้ทำการสำรวจค่าตอบแทนในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ร่วมกับกลุ่ม HR Power Network ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานทรัพยากรบุคคลของบริษัทต่างๆ ในกลุ่มธุรกิจไฟฟ้าเป็นประจำทุกปี โดยมีบริษัทที่ปรึกษาเข้ามาดำเนินการสำรวจร่วมด้วย ทั้งนี้ กลุ่ม HR Power Network ได้มีการแลกเปลี่ยนแนวคิดและข้อมูลด้านการบริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการพิจารณาด้านค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้แก่พนักงาน ซึ่งบริษัทได้นำข้อมูลที่ได้มาใช้พัฒนาและพิจารณาปรับปรุงเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานของกลุ่มเอ็กโกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมการออมระยะยาว การวางแผนการลงทุนของพนักงานร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมให้ความรู้เรื่องการวางแผนการลงทุน การออม การบริหารเงินกับพนักงานเป็นประจำทุกปี

เอ็กโกมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหรือพนักงานของบริษัทให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ เพื่อให้สามารถรองรับต่อการขยายธุรกิจของกลุ่มเอ็กโกอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเตรียมความพร้อมของบุคลากรทุกระดับ รวมถึงความพร้อมของบุคลากรที่จะดำรงตำแหน่งสำคัญในอนาคตด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย เช่น การจัดอบรมทั้งภายในและภายนอก การฝึกอบรมโดยลงมือปฏิบัติ การหมุนเวียนงาน การมอบหมายงาน ซึ่งแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรนั้นจะเชื่อมโยงกับ Competency ได้แก่ Core Competency, Managerial Competency และ Functional Competency รวมถึงการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาและการเติบโตไปในทิศทางเดียวกัน

เอ็กโกได้ทำการสำรวจความผูกพัน หรือความรู้สึกของบุคลากรต่อองค์กรว่า พนักงานมีความสุข มีความภูมิใจต่อองค์กร และงานที่ทำมีคุณค่า พร้อมที่จะทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจให้อย่างสุดความสามารถ และนำผลที่ได้จากการสำรวจมาวิเคราะห์ร่วมกับที่ปรึกษาและนำมาจัดทำแผนกิจกรรมเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป

การเคารพสิทธิมนุษยชน

 • เอ็กโกจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการบริษัท ที่ได้รับการเลือกตั้งจากพนักงาน โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 2 ปี เพื่อเป็นตัวแทนพนักงานในการดูแลเรื่องสวัสดิการต่างๆ และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดสวัสดิการ รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสารในการเสนอแนะ และร้องทุกข์ในเรื่องคับข้องใจเกี่ยวกับการทำงานและความเป็นอยู่ ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะต่างๆ จะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง และกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน ซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยมีการรายงาน หรือการร้องเรียนเกี่ยวกับการฝ่าฝืนในเรื่องสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างไม่เป็นธรรม
 • นอกจากนี้ เอ็กโกมุ่งแสดงเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมและเสริมสร้างระบบแรงงานสัมพันธ์ที่เข้มแข็งระหว่างบริษัทและสหภาพแรงงานตลอดจนองค์กรทางแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายผ่านการจัดตั้งสหภาพแรงงาน จำนวน 2 สหภาพ คือ สหภาพแรงงานระดับบริหาร และสหภาพแรงงานระดับปฏิบัติการ โดยได้จัดทำแนวทางและหลักปฏิบัติของบริษัทต่อสหภาพแรงงานขึ้นเป็นมาตรฐาน เพื่อให้เกิดความชัดเจน ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน แสดงถึงการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ตลอดจนเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างพนักงานกับบริษัทได้ดียิ่งขึ้น
;