ลงทะเบียนคู่ค้า

ลงทะเบียนคู่ค้า

การขึ้นทะเบียนคู่ค้ากับเอ็กโก กรุ๊ป

   ทะเบียนคู่ค้าของ กลุ่มบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (เอ็กโก กรุ๊ป) จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในงานจัดหาสินค้าและบริการของเอ็กโก กรุ๊ป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจว่าภายใต้กระบวนการจัดหานั้น จะได้คู่ค้าที่มีประสิทธิภาพ สามารถส่งมอบสินค้า/บริการได้ตรงกับความต้องการขององค์กร และส่งเสริมนโยบายการจัดหาสินค้าและบริการอย่างยั่งยืนที่กำหนดขึ้น

คุณสมบัติของคู่ค้าของเอ็กโก กรุ๊ป

   คู่ค้าที่จะได้รับคัดเลือกให้ทำงานกับกลุ่มเอ็กโกจะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

กลุ่มคู่ค้า ประเภทนิติบุคคล

  1. จะต้องเป็นคู่ค้าผู้มีสถานประกอบการที่สามารถตรวจสอบได้
  2. จะต้องเป็นคู่ค้าผู้มีบุคลากร เครื่องจักร และอุปกรณ์ สินค้า บริการ สถานภาพทางการเงินและ/ หรือประวัติการดำเนินกิจการที่เหมาะสม
  3. จะต้องเป็นผู้ที่มีผลการทำงานอ้างอิงเป็นที่น่าเชื่อถือ เพียงพอให้ประเมินผลโดยกลุ่มเอ็กโกรวมถึงการส่งมอบ การให้บริการหลังการขาย การรับประกัน และ/หรือประเด็นเงื่อนไขอื่นๆ
  4. จะต้องส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งนิติบุคคล ต่างๆ ได้แก่ สำเนาเอกสารรับรองทะเบียนนิติบุคคล สำเนาหนังสือรับรองอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เอกสารผู้รับมอบอำนาจ และสำเนาหนังสือจดทะเบียนกับกรมสรรพากรต่างๆ เช่น สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) เป็นต้น
  5. จะต้องลงนามตอบรับจรรยาบรรณคู่ค้าของกลุ่มเอ็กโก (EGCO Group’s Supplier Code of Conduct)
  6. จะต้องทำแบบประเมินตนเองด้านความยั่งยืน (ประกอบด้วย สังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาลที่ดี)

กลุ่มคู่ค้า ประเภทบุคคลธรรมดา

  1.  จะต้องเป็นผู้ที่มีผลการทำงานอ้างอิงเป็นที่น่าเชื่อถือ เพียงพอให้ประเมินผลโดยกลุ่มเอ็กโก รวมถึงการส่งมอบ การให้บริการหลังการขาย การรับประกัน และ/หรือประเด็นเงื่อนไขอื่นๆ
  2.  จะต้องส่งมอบเอกสารรับรองบุคคลธรรมดา ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
  3.  จะต้องลงนามตอบรับจรรยาบรรณคู่ค้าของกลุ่มเอ็กโก (EGCO Group’s Supplier Code of Conduct)
  4.  จะต้องทำแบบประเมินตนเองด้านความยั่งยืน (ประกอบด้วย สังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาลที่ดี)

เงื่อนไขการลงทะเบียนคู่ค้าออนไลน์