ติดต่อคณะกรรมการ

ติดต่อคณะกรรมการ

ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย หรือกรรมการบริษัท ได้ตามที่อยู่ ดังนี้

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

คณะกรรมการบริษัทdirectors@egco.com
คณะกรรมการตรวจสอบauditcommittee@egco.com

จดหมายธรรมดา

คณะกรรมการบริษัท :
คณะกรรมการบริษัท 
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
อาคารเอ็กโก 222 หมู่ที่ 5 ถนนวิภาวดีรังสิต
ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

คณะกรรมการตรวจสอบ :
คณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
อาคารเอ็กโก 222 หมู่ที่ 5 ถนนวิภาวดีรังสิต
ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการรับเอกสาร ที่ส่งถึงคณะกรรมการบริษัท และดำเนินการส่งให้คณะกรรมการชุดย่อยหรือกรรมการที่เกี่ยวข้อง และจะสรุปข้อเสนอแนะและประเด็นต่างๆ ทั้งหมด เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาส ยกเว้นเป็นจดหมายที่ส่งถึงคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะถูกจัดส่งไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

เอกสารที่มีเนื้อความดังนี้ จะไม่ได้รับการส่งต่อให้คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย หรือกรรมการ พิจารณา:
  • การสมัครงาน
  • แบบสำรวจหรือการขอรับข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
  • การเสนอขายสินค้าหรือบริการ
  • การขอรับเงินบริจาค

ที่ตั้งบริษัท

ที่ตั้งบริษัท

อาคารเอ็กโก 222 หมู่ที่ 5 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

หมายเลขโทรศัพท์

(66) 0 2998 5000

หมายเลขโทรสาร

(66) 0 2955 0956-9