การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

นโยบายจัดหา

จรรยาบรรณคู่ค้า

ลงทะเบียนคู่ค้า

ประกาศคู่ค้าสำคัญ

ประกาศประกวดราคา/สอบราคา

หมายเลขโทรศัพท์

ส่วนจัดซื้อและบริหารสัญญา บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (66) 2998 5031-5033 , (66) 2998 5945

หมายเลขโทรสาร

(66) 2998 5999