การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

นโยบายจัดหา

จรรยาบรรณคู่ค้า

ลงทะเบียนคู่ค้า

ประกาศประกวดราคา/สอบราคา

หมายเลขโทรศัพท์

จัดซื้อบริษัทผลิตไฟฟ้า จำกัด มหาชน (66) 2998 5031-5033 , (66) 2998 5945

หมายเลขโทรสาร

(66) 2998 5999