บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป

หน้าแรก

หน้าแรก

Business Overview

เอ็กโก กรุ๊ป เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่รายแรกของประเทศไทย ประกอบธุรกิจในลักษณะโฮลดิ้ง (Holding Company) โดยมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งขยายการลงทุนไปยังธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่อง ปัจจุบันโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก ผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงหลากหลายประเภท ทั้งก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ชีวมวล พลังงานน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และเซลล์เชื้อเพลิง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงาน

[endcontent]

Investor Relations

เอ็กโก กรุ๊ป มุ่งเดินหน้าสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเน้นการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญ ด้วยกลยุทธ์หลัก 3 ด้าน ที่ได้ดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ได้แก่ การบริหารจัดการโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การบริหารจัดการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดและภายใต้งบประมาณที่วางไว้ และการแสวงหาโอกาสในการลงทุนใหม่ โดยให้ความสำคัญกับการกำหนดมาตรการในการคัดเลือกโครงการที่จะลงทุนอย่างรอบคอบและวางแผนการบริหารจัดการสินทรัพย์ในต่างประเทศอย่างเหมาะสมกับนโยบายเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศที่เข้าไปลงทุน

[stock]

[endcontent]

News Update

ข่าวสารและความเคลื่อนไหวด้านธุรกิจและด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมของเอ็กโก กรุ๊ป และบริษัทในกลุ่มเอ็กโก