ประวัติองค์กร

ประวัติองค์กร

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่รายแรกของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2535 โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของรัฐบาล และส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการลงทุนผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อลดภาระการลงทุนของภาครัฐ และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นมหาชน เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2537 โดยใช้ชื่อว่า บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) และต่อมาได้จดทะเบียนหุ้นเอ็กโกเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2538

เอ็กโก กรุ๊ป ประกอบธุรกิจในลักษณะ Holding Company โดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นๆ ดังนั้น รายได้หลักของเอ็กโก กรุ๊ป มาจากเงินปันผลในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า ซึ่งประกอบธุรกิจสอดคล้องกับแผนธุรกิจของเอ็กโก กรุ๊ป ที่มุ่งเน้นการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับลูกค้าทั้งในประเทศและในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตลอดจนธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า

ปัจจุบันโรงไฟฟ้าต่างๆ ในกลุ่มเอ็กโก สามารถผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงหลากหลายประเภท ทั้งก๊าซธรรมชาติ แอลเอ็นจี ถ่านหิน ชีวมวล พลังงานน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และเซลล์เชื้อเพลิง

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เอ็กโก กรุ๊ป มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งไม่เพียงคำนึงถึงผลประกอบการทางการเงินเท่านั้น แต่ยังใส่ใจต่อการธำรงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคม ครอบคลุมทั้งการมีส่วนร่วมสร้างความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้า ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน และร่วมสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชนและสังคม

 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทไทยชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจพลังงานอย่างยั่งยืน ด้วยความใส่ใจที่จะธำรงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคม

พันธกิจ

1. มุ่งมั่นเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน
2. มีความเชื่อถือได้ในการผลิตและให้บริการด้านพลังงาน
3. เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและใส่ใจต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

 

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

เอ็กโก กรุ๊ป เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยมีผู้ถือหุ้นสูงสุด (Ultimate Shareholders) ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และบริษัท เท็ปเดียเจเนอเรติ้ง บี.วี. จำกัด นอกจากนั้น ยังมีผู้ถือหุ้นอื่นๆ ได้แก่ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด นักลงทุนไทยและนักลงทุนต่างประเทศ

ทุนจดทะเบียน : 5,300 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 530,000,000 หุ้น
ทุนชำระแล้ว : 5,264.65 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 526,465,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น : 10 บาท  

*ข้อมูล ณ 15 กันยายน 2566