คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์
 • กรรมการผู้จัดการใหญ่
ประวัติ
นายจอห์น พาลัมโบ
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
ประวัติ
ดร.กัมปนาท บำรุงกิจ
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์และบริหารสินทรัพย์
ประวัติ
นายดนุชา สิมะเสถียร
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจในประเทศ
ประวัติ
นายสุวพันธ์ ฉ่ำเฉลิม
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน
ประวัติ
นางวิมลวรรณ ศศะนาวิน
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
ประวัติ
นางสรัญญา กาลวันตวานิช
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายพัฒนาธุรกิจประเทศเพื่อนบ้าน
ประวัติ
นายชินวุธ หลิ่วรุ่งเรือง
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายพัฒนาธุรกิจประเทศไทยและธุรกิจใหม่
ประวัติ
นายธวัช หิรัณจารุกร
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบริหารสินทรัพย์
ประวัติ
นางสาวสมศิริ อยู่สุข
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงิน
ประวัติ
นายสมเกียรติ สุทธิวานิช
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบัญชี
ประวัติ
นายธงชัย โชติขจรเกียรติ
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบริหารองค์กร
ประวัติ
นางสาวสุดฤดี เลิศเกษม
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบัญชีและการเงินบริษัทย่อย
ประวัติ
นายภาสกร ศศะนาวิน
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบริหารโรงไฟฟ้า
ประวัติ
นายประสิทธิ์ เลาหวิรภาพ
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบริหารโครงการ
ประวัติ
นายอมรรัตน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
 • ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ
ประวัติ