คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

นายจักษ์กริช พิบูลย์ไพโรจน์
 • กรรมการผู้จัดการใหญ่
ประวัติ
นายจอห์น พาลุมโบ
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
ประวัติ
ดร.กัมปนาท บำรุงกิจ
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์และบริหารสินทรัพย์
ประวัติ
นายดนุชา สิมะเสถียร
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจในประเทศ
ประวัติ
นายสุวพันธ์ ฉ่ำเฉลิม
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน
ประวัติ
นางวิมลวรรณ ศศะนาวิน
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - พัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
ประวัติ
นางสรัญญา กาลวันตวานิช
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - พัฒนาธุรกิจประเทศเพื่อนบ้าน
ประวัติ
นายชินวุธ หลิ่วรุ่งเรือง
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - พัฒนาธุรกิจประเทศไทยและธุรกิจใหม่
ประวัติ
นายธวัช หิรัณจารุกร
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - บริหารสินทรัพย์
ประวัติ
นางสาวสมศิริ อยู่สุข
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การเงิน
ประวัติ
นายสมเกียรติ สุทธิวานิช
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - บัญชี
ประวัติ
นายธงชัย โชติขจรเกียรติ
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - บริหารองค์กร
ประวัติ
นางสาวสุดฤดี เลิศเกษม
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-บัญชีและการเงินบริษัทย่อย
ประวัติ
นายภาสกร ศศะนาวิน
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - บริหารโรงไฟฟ้า
ประวัติ
นายชัยศักดิ์ เต็กฮวด
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - บริหารโครงการ
ประวัติ
นายอมรรัตน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
 • ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ
ประวัติ