คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

ดร.จิราพร ศิริคำ
 • กรรมการผู้จัดการใหญ่
ประวัติ
ดร.กัมปนาท บำรุงกิจ
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานปฏิบัติการ
ประวัติ
นายสมเกียรติ สุทธิวานิช
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน
ประวัติ
นายประสิทธิ์ เลาหวิรภาพ
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจในประเทศ
ประวัติ
นายจอห์น พาลัมโบ
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
ประวัติ
นางพลอย สุขศรีสมบูรณ์
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ 1
ประวัติ
นายปีเตอร์ โช๊ทส์
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ 2
ประวัติ
นายศักดิ์สิทธิ์ สุนทเรกานนท์
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายพัฒนาธุรกิจในประเทศ 1
ประวัติ
นายวิชาญ ศรีไพโรจน์
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายพัฒนาธุรกิจในประเทศ 2
ประวัติ
นายธวัช หิรัณจารุกร
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบริหารสินทรัพย์ และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบริหารโครงการ
ประวัติ
นายเทิดศักดิ์ วิจิตรสมบัติ
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบริหารโรงไฟฟ้า
ประวัติ
นางสาวปิยนนท์ วัฒนะจรรยา
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายกลยุทธ์องค์กร
ประวัติ
นางสาวสลิล ติระวัฒน์
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบริหารองค์กร และผู้บริหารด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประวัติ
นายอมรรัตน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบัญชี
ประวัติ
นางสาวสมศิริ อยู่สุข
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงิน
ประวัติ
นางสาวสุดฤดี เลิศเกษม
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบัญชีและการเงินบริษัทย่อย
ประวัติ
นางสมฤดี ตฤษณานนท์
 • ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
ประวัติ