ธุรกิจไฟฟ้า

ธุรกิจไฟฟ้า

ปัจจุบันเอ็กโก กรุ๊ป มีโรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว จำนวน 28 แห่ง คิดเป็นปริมาณพลังไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายตามสัดส่วนการถือหุ้น 5,475 เมกะวัตต์* และมีโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นปริมาณพลังไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายตามสัดส่วนการถือหุ้นประมาณ 331 เมกะวัตต์* ใน 7 ประเทศ ได้แก่ ไทย สปป.ลาว ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ และไต้หวัน โดยโรงไฟฟ้าและโครงการต่างๆ ผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงหลากหลายประเภท ทั้งก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว ถ่านหิน ชีวมวล พลังน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม (บนบกและนอกชายฝั่งทะเล) พลังงานความร้อนใต้พิภพ และเซลล์เชื้อเพลิง

*ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2563

แผนที่การลงทุน

  1. โรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว
  2. โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง