มูลนิธิไทยรักษ์ป่า

มูลนิธิไทยรักษ์ป่า

มูลนิธิไทยรักษ์ป่า ก่อตั้งขึ้นจากเจตนารมณ์ของ เอ็กโก กรุ๊ป ที่จะสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและผืนป่าต้นน้ำลำธารที่สำคัญของประเทศให้เกิดความยั่งยืน ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ได้ทรงชี้นำให้พสกนิกรดูแลอนุรักษ์ป่าไม้ต้นน้ำลำธารให้มีความสมบูรณ์พร้อม อันจะนำมาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ ที่อำนวยประโยชน์ต่อประชาชนทุกคนอย่างยั่งยืน เป็นหลักพึ่งพิงอันถาวรต่ออาชีพการเกษตร ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของคนไทยทั้งประเทศ ทั้งยังช่วยป้องกันภัยพิบัติต่างๆ จากการทำลายสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่ง

ทุนเริ่มต้นของมูลนิธิไทยรักษ์ป่า ได้จากเงินซึ่งนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ และได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานให้เป็นทุนเริ่มแรกในการจัดตั้งมูลนิธิฯ โดยได้รับใบอนุญาตจัดตั้งอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2545  โดยเอ็กโก กรุ๊ป ได้สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ อย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 

ปัจจุบัน มูลนิธิไทยรักษ์ป่าได้รับการประกาศเป็นองค์กรสาธารณกุศล ลำดับที่ 752 จากกระทรวงการคลัง ทำงานมุ่งเน้นการป้องกัน การสร้างจิตสำนึก และการสร้างแนวร่วมให้เกิดพลังในการอนุรักษ์ผืนป่าต้นน้ำลำธาร ผ่านโครงการหลากหลายรูปแบบ โดยทำงานร่วมกับกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่มีภารกิจปกป้องและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนเครือข่ายในท้องถิ่น ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน โรงเรียน และองค์กรพัฒนาเอกชน โดยในระยะแรก มูลนิธิฯ ได้ดำเนินงานต่อยอดจากโครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ ที่ เอ็กโก กรุ๊ป ริเริ่มไว้  ปัจจุบันได้ขยายพื้นที่การดำเนินงานไปยังป่าต้นน้ำที่สำคัญในภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ชัยภูมิ ด้วย

เว็บไซต์ https://thairakpa.org