Khanom Learning Center Receives “Asia Responsible Enterprise Awards 2021” for

News Update

Khanom Learning Center Receives “Asia Responsible Enterprise Awards 2021” for

8 September 2021

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป ส่งโครงการ “ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม” คว้ารางวัลสร้างสรรค์สังคมแห่งเอเชีย “Asia Responsible Enterprise Awards 2021” (AREA 2021) ด้าน Investment In People ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในเยาวชน จากสถาบัน Enterprise Asia องค์กรพัฒนาเอกชนชั้นนำที่ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป กล่าวว่า ภารกิจสำคัญอย่างหนึ่งของเอ็กโก กรุ๊ป ในฐานะผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจไฟฟ้า ก็คือ การใช้ประโยชน์จากโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านกระบวนการผลิตไฟฟ้านอกห้องเรียน เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี ของการก่อตั้งบริษัท เมื่อปี 2560 เอ็กโก กรุ๊ป และโรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก จึงได้ริเริ่มและร่วมกันพัฒนาศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอมขึ้น ด้วยความมุ่งหวังที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าให้เป็นประโยชน์ในวงกว้าง บอกเล่าวิถีชีวิตชุมชนชาวขนอม การอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลของโรงไฟฟ้า ชุมชน และสิ่งแวดล้อม สำหรับเยาวชน ชุมชน และประชาชนทั่วไป

ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอมได้พัฒนาขึ้นจากการปรับปรุงโรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 1 ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าแบบพิเศษที่ก่อสร้างบนเรือขนาดใหญ่ หรือที่เรียกว่า “โรงไฟฟ้าเรือลอยน้ำ” ที่ประกอบสำเร็จรูปจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นแห่งแรกและมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย โดยนับตั้งแต่ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม เปิดดำเนินการในปี 2562 จนถึงปัจจุบัน มีผู้เยี่ยมชมรวมกว่า 28,000 คน ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนและสถาบันการศึกษา สถิติหลังการเข้าเยี่ยมชมพบว่า เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น 85% และผู้เยี่ยมชม 95% มีความพึงพอใจกับนิทรรศการภายในศูนย์ฯ เป็นอย่างมาก

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอมได้ปรับรูปแบบการเยี่ยมชม เพื่อให้ยังคงทำหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ภายใต้แนวคิด “หยุดโรค ไม่หยุดเรียนรู้” ด้วยการพัฒนาระบบการเยี่ยมชมเสมือนจริง หรือ Virtual Exhibition และการเพิ่มการสื่อสารรวมถึงกิจกรรมออนไลน์เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการเรียนรู้ผ่านเฟซบุคเพจ Khanom Learning Center โดยนับตั้งแต่ปรับการเยี่ยมชมเป็นแบบออนไลน์อีกช่องทางหนึ่ง มีสถิติผู้เข้าเยี่ยมชมกว่า 15,000 ครั้ง

“รางวัล AREA 2021 เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเอ็กโก กรุ๊ป ในการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจเกือบ 30 ปี โดยเฉพาะการส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชน ซึ่งเป็นวัยต้นทางและเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต ด้วยความเชื่อที่ว่า “ต้นทางดี จะก่อกำเนิดผลลัพธ์ปลายทางที่ดี” นายเทพรัตน์กล่าวทิ้งท้าย