EGCO Group Career Connect @Campus

EGCO Group Career Connect @Campus

   บริษัทฯ ขอเชิญชวนน้องๆเข้ามารู้จักเอ็กโก กรุ๊ป และลักษณะงานต่างๆในธุรกิจไฟฟ้า ทั้งงานด้านบัญชี การเงิน วิศวกรรม และงานด้านอื่นๆ ที่ทำให้น้องๆสามารถเข้าใจถึงลักษณะงานจริงเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกอาชีพในอนาคตได้ และยังเป็นประโยชน์ก่อนการเริ่มต้นชีวิตการทำงานอีกด้วย

วัน เวลา สถานที่

วัน เวลา สถานที่
2 November 2017
13.30-16.30

อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ห้องประชุม 3 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สมัคร
8 November 2017
10.00-12.00

อาคาร 4 ชั้น คณะบริหารธุรกิจ ห้อง 405 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สมัคร