EGCO Group Site Visit 6

EGCO Group Site Visit 6

   

โครงการเปิดโรงไฟฟ้า EGCO เพื่อการเรียนรู้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษา ได้ศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนด้านพลังงานและกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า มีโอกาสได้เรียนรู้จากสถานที่จริง โดยมีโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโกเป็นแหล่งเรียนรู้ (โรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าที่หลากหลาย) พร้อมทั้งให้นิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพลังงานระหว่างมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานและกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับนิสิตนักศึกษา โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นพลังงานที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโกเป็นแหล่งเรียนรู้
  2. เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนต่างสถาบัน
  3. เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้ ศึกษากระบวนการทำงานจริง

กลุ่มเป้าหมาย

   นิสิตนักศึกษา : คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 - 4 จำนวน 30 คนต่อรุ่น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  • นิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความรู้ด้านพลังงานและกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งเรียนรู้จริง โดยมีโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโกเป็นแหล่งเรียนรู้
  • นิสิตนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้พลังงานและกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าระหว่างมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ

รูปแบบโครงการ

   เยี่ยมชมกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ โรงไฟฟ้าคลองหลวง จ.ปทุมธานี (โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่นสามารถผลิตพลังงานได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ กระแสไฟฟ้า และพลังงานความร้อน (ไอน้ำ) จากเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ)

ระยะเวลาจัดกิจกรรม

   วันที่ 25 ตุลาคม 2562

สถานที่

   โรงไฟฟ้าคลองหลวง จ.ปทุมธานี
 

กำหนดการ

โครงการ “เปิดโรงไฟฟ้า EGCO เพื่อการเรียนรู้ รุ่น 5”

วันที่ 25 ตุลาคม 2562

06.45-07.15 น. ลงทะเบียน ณ อาคารบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
07.15-07.30 น. ผู้บริหารกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ
07.30-09.00 น. กิจกรรมสานสัมพันธ์
09.00-11.30 น.

ฟังบรรยายแนะนำโรงไฟฟ้าคลองหลวง ระบบการทำงานของอุปกรณ์หลักๆ การจัดการงานบำรุงรักษา การจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม งานด้าน CSR เป็นต้น

11.30-12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
12.30-13.30 น. ออกเดินทางไป โรงไฟฟ้าคลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี
13.30-16.00 น.

แบ่งกลุ่มดูงาน ด้านการเดินเครื่อง และด้านการบำรุงรักษา

16.00-17.00 น. เดินทางกลับ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

กรอกใบสมัคร

 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล E–mail: hrcommunication@egco.com

โทรศัพท์: 02-998-5043-46