การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการ

เอ็กโก กรุ๊ป มุ่งมั่นธำรงรักษาไว้ซึ่งการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน และหลักเกณฑ์การเป็นบริษัทที่มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้แนวทางไว้

;