สมัครงาน

เอ็กโก กรุ๊ป ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรบุคคลว่าเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนขององค์กร จึงใส่ใจพัฒนางานบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การสรรหาบุคคล พัฒนาพนักงาน กำหนดผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิการอย่างเหมาะสม ส่งเสริม และสนับสนุนให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพ ตลอดจนเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานอย่างมีส่วนร่วม เพื่อ "ความสุข" ทั้งกายและใจของพนักงาน อันนำไปสู่ผลการทำงานที่มีประสิทธิภาพก่อเกิดประสิทธิผลสูงสุด

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัคร

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
อาคารเอ็กโก 222 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0 2998 5000
โทรสาร 0 2998 5999
E-mail: Career@egco.com

Job Descriptions :          

 • Prepare conceptual or preliminary design of power plant projects
 • Prepare technical requirement in order to request for proposal from engineering or construction consultants; proposal evaluation
 • Perform technical review of projects ensuring projects are in compliance with project requirements, codes and regulations.
 • Monitor, review and coordinate projects design and construction; evaluate consultant and contractor’s requests for extra work; coordinates projects with parties and other departments
 • Assist to advise and support other departments in detailed specifications and other required engineering information to fulfill projects implementation.

 

Qualification :

 • Bachelor Degree in Mechanical Engineering / Master Degree in Engineering or Business Administration will be advantage
 • At least 10 years experiences in power plant engineering
 • At least 5 years of relevant experiences in power genertion business, project develoment or project management
 • Understanding of power generation, related business or project management
 • Understandings of project budget controlling, Financial Analysis, major contract in power business etc.
 • Good communication, presentation, analytical, interpersonal and negotiation skill
 •  Ability to multi-task and operate under tight deadlines
 • Knowledge of financial analysis, financial modeling / Contract management  and variety of business practices
 • Good knowledge in MS offices (excel, word, PowerPoint etc.)
 • Good command of English language / TOEIC over 650
สมัครงาน

Job Descriptions :

 • Maintain close relationship and network building with relevant agencies, partners and major investors to ensure business opportunities 
 • Assist SVP in dealing and negotiation related to business development and project development 
 • Develop and conduct feasibility study, investment proposal, financial  model, project funding and relevant contracts to ensure successful project development
 • Assist in exploring opportunity for new projects/investments including acquisition opportunities 
 • Assist in screening projects in the pipeline; direct and advise for the action plan for the implementation of the project/investment opportunities
 • Collaborate with Finance Group to determine and secure project funding/financing alternatives
 • Collaborate with EGCO Group in the development of on-going projects
 • Assist in valuate the purchase price of the target project companies

Qualification :

 • Bachelor Degree in Engineering, Economics, Finance, or Business Administration  / Master degree in Engineering, Economics, Finance or Business Administration will be advantage
 • At least 7 years of relevant experiences in power business or large infrastructure business or financial institutions with a minimum of 4 years experiences in feasibility study, project development, project management or asset management
 • Understanding of power, related business or project management and engineering
 • Understandings of business law, Financial Analysis, Financial Modeling, PPA etc.
 • Strong communication, presentation, analytical , interpersonal and negotiation skill
 • Toeic  650
สมัครงาน

Job Descriptions :

 • Assist to manage the relationship and network building with relevant agencies, partners and major investors to ensure business opportunities.
 • Support the BD team in dealing and negotiation related to business development and project development.
 • Assist to develop the feasibility study/ prospect for project investment and develop the financial model, conduct the initial analysis and prepare the related documents for the responsible projects,Prepare reports, presentations and information for management.
 • Prepare reports, presentations and information for management.
 • Assist to administer all issues related to technical, commercial, contractual and/or financial aspects of the responsible projects.
 • Collaborate with Finance Group to determine and secure project funding/financing alternatives.

Qualification :

 • Bachelor’s or Master’s degree in  Engineering. (Engineer Background) /  Financial Modelling  a must
 • Master Degree in Financial preferred
 • 2-8 years of relevant experiences in power business or large infrastructure business or financial institutions with experiences in feasibility study and project administration.
 • Manage the relationship and network building with relevant agencies, partners and major investors to promote business opportunities
 • Good knowledge in MS offices (excel, word, PowerPoint etc.)
 • TOEIC Score over 650

 

 

 

สมัครงาน
Job Descriptions :
 • Develop and implement the detailed development and implementation plan for assigned ERP Project.
 • Gather user  requirements and information; conduct analysis, design ERP solutions, and discuss and verify the design with users.
 • Monitor, maintain and create assigned reports of progress for ERP projects.
 • Develop the assigned ERP application, modify to extending the scopes of application, and test run (for the case of in-house development).
 • Formulate user manual and training documents.
Qualification :
 • Bachelor Degree in Computer Engineering, Computer Sciences or Management Information System.
 • Age between 25-35 Years.
 • 3 years of relevant experiences in power business or large Information Technology infrastructure.
 • 3 years experiences in Management Information System or Information Technology.
 • Specific business application and data warehousing software : SAP, SharePoint, SQL.
 • Good knowledge on MS offices (excel, word, PowerPoint etc.)
 • Good command of English language / TOEIC over 600

Candidate are requested to submit the resume and must attach one recent photo in resume.

สมัครงาน

Job Responsibilities

 • Manage cash flow and liquidity of EGCO and responsible subsidiaries.
 • Manage and review all receiving and payment of EGCO and responsible subsidiaries
 • Manage excess cash for financial investment and propose to VP including foreign exchange transaction
 • Monitor & update economics data, Market movement in Thai bond market, Interest rate trend
 • Monitor and manage bank service fees, interest rates for investment
 • Provide supporting to other departments on issues concerning banks or financial matters
 • Review reconciliation of the bank statements through the general ledger and clear the outstanding items
 • Coordinate with banks' representatives
 • Prepare monthly report
 • Ad hoc reports and project as requested

Job Requirement

 • Bachelor Degree in Finance or Economics
 • At least 3 years of relevant experiences in Finance or Treasury Management
 • Good command of English language / TOEIC score must be over 600
 • Good practice in MS offices (excel, word, PowerPoint etc.)
สมัครงาน

Job Responsibilities

 • Prepare project progress reports, analyze and summarize project problems including recommend proper actions
 • Report regularly on progress to senior managers or management team
 • Work and coordinate  the contracts/agreements of the responsible project

Job Requirement

 • Bachelor Degree in Engineering
 • 0-3 years of relevant experiences in the design and construction of power plant related projects with experiences in engineering, business development, project management, asset management or construction management
 • Knowledge of financial analysis, financial modeling
 • Good practice in MS offices (excel, word, PowerPoint etc.)
 • Good command of English language / TOEIC over 650
สมัครงาน

Job Responsibilities

 • Perform all tasks of Project finance and Corporate finance
 • Preliminary analyze of financial risk associated with the responsible projects/investments
 • Prepare the information for the sourcing of funding; contract with the lender for the loan
 • Compare financial term and conditions for the financing alternatives for new projects/investments
 • Assist to coordinate with potential lenders to manage and develop financial contracts/agreements of the responsible project e.g. loan agreement, etc.
 • Prepare sponsor or shareholder loan and application the letter of guarantee to subsidiaries & new projects

Job Requirement

 • At least Bachelor Degree of Finance , Economics, Business Administration or Accounting (peferred).Or Master degree in Finance.
 • 0-5 years of related experience is preferable
 • Experience about loan agreement will be advantage
 • Fluent in English. Honest and High Responsibility and Accountability, Strong computer skills including SAP system.
 • TOEIC score must be over 600

 

สมัครงาน
Job Descriptions :
 • Primarily responsible in functional of SAP to support the end-users.
 • Diagnose, Analyze and solve the issue in SAP.
 • Coordinating with the business process owner or key user for the SAP enhancement project.
 • Mapping the requirement of the user to the capabilities of the SAP system or other applications such as Business Intelligence (BI), K2 Workflow.
 • Writing the functional specifications.
 • Assisting the end-users when need to prepare the needed document such as Change Request Form (CR), User Acceptance Testing (UAT), etc.
 • Preparing Test Data & its testing.
 • Keeping the end-users posted on the status of pending request in SAP.
 • Training the end-user training and preparing the training material.
Qualification :
 • Male/Female
 • Age 23-30 Years old.
 • Bachelor or Master Degree in Computer Science, Information Technology.
 • Minimum 0-3 years of SAP working experience in full cycle of SAP implementations and Support FI, CO, MM, PM, HR, BW, BPC and ABAP Development experience is an advantage.
 • Understand process and able to advise and improve.
 • Good Service, problem solving and communication skills.
 • Good English communication / TOEIC over 600, Team Player and Service Mind.
สมัครงาน
Job Descriptions :
 •  Assist to manage the relationship and network building with relevant agencies, partners and major investors to ensure business opportunities.
 • Support the BD team in dealing and negotiation related to business development and project development.
 • Assist to develop the feasibility study/ prospect for project investment and develop the financial model, conduct the initial analysis and prepare the related documents for the responsible projects.
 • prepare reports, presentations and information for management.
 • Assist to administer all issues related to technical, commercial, contractual and/or financial aspects of the responsible projects.
 • Collaborate with Finance Group to determine and secure project funding/financing alternatives.
Qualification :
 • Bachelor Degree in Engineering (Electrical / Mechanical /Civil) with Master Degree in Business, Engineering, Economics or Finance. / Fianacial Modelling - A Must
 • Not less than 30 Years.
 • 6 years experiences in business development, project management or asset management in management level
 • 8 years of relevant experiences in power business or large infrastructure business or financial institutions
 • Understandings of business law, Financial Analysis, Financial Modeling, PPA etc.
 • Strong Analytical skill.
 • Good knowledge on MS offices (excel, word, PowerPoint etc.)
 • Good command of English language / TOEIC over 650.
 • Be able to travel

Candidate are requested to submit the resume and must attach one recent photo in resume.

สมัครงาน

Job Descriptions :

• Prepare monthly President Report.
• Prepare quarterly Management Discussion and Analysis Report (MD&A) for submission to SET.
• Prepare earning projection annually and on request.
• Prepare financial information for all regulators, according to the laws and regulations (e.g. Form 56-1, Form 56-2)

• Prepare invoices for the rental, service and management fees and record transactions in AR system (SAP)
• Prepare the proposal of annual budget with details for consideration of Scrutiny committee and the Board of Director and perform budget activities, e.g. transfer budget, utilize reserve, prepare budget variance reports according to budget regulation
• Calculate property tax and prepare tax filing (Phor. Ror. Dor. 2) of EGCO and Rayong power plant in accordance with tax laws and follow up new tax laws and regulations
• Follow up the new accounting standards.
• Support the information and work with other functions to achieve company's strategies and policy.

 

Qualification

• Bachelor’s or Master’s degree in Accounting.
• 0-3 years of relevant experiences in accounting, especially with the background of using accounting application software.
• Experience in Budgeting, Financial Statement Analysis and Financial Model will be advantage.
• Computer skill of MS Office applications, in particular MS Excel at intermediate - advanced level
Good command of English language / TOEIC over 600 is a must.
• Immediately available is highly preferable

สมัครงาน

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด เปิดรับสมัคร

ผู้จัดการส่วนงานบุคคล
112 หมู่ที่ 8 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทร 0 7552 9173, 0 7552 9179

Job Descriptions :
 • ปฏิบัติงานบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องกลโรงไฟฟ้า
 • จัดเตรียม ตรวจสอบ Spare Parts หรือวัสดุที่ต้องใช้ในงานบำรุงรักษา
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในงานบำรุงรักษาเพื่อให้งานที่ปฎิบัติสำเร็จ
 • รายงานการปฏิบัติงาน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะกับหัวหน้าชุด หรือ ผู้บังคับบัญชา
 • วิเคราะห์ปัญหาอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้า และจัดเก็บข้อมูลประวัติการบำรุงรักษา
 • จัดเก็บ ปรับปรุง รักษาเครื่องมือของหน่วยงานให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และพร้อมใช้งาน
Qualification
 • เพศชายอายุไม่เกิน 27 ปี นับถึงวันสมัคร ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือพ้นภาระผูกพันทางทหาร
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ช่างกลโรงงาน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีความชำนาญการกลึงวัสดุชิ้นงานต่างๆ สามารถใช้เครื่องมือวัดละเอียด โดยจะทำการทดสอบ
 • มีความรู้ ความชำนาญการใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel ,Power Point Program)
 • สุขภาพแข็งแรงและสมบูรณ์ ตาไม่บอดสีและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
 • สามารถทำงานในที่สูงและในที่อับอากาศได้
 • หากมีทักษะด้านภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถปฏิบัติงานบำรุงรักษานอกเวลาทำงานปกติ เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของโรงไฟฟ้าได้

รายละเอียดการรับสมัคร

1. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 6 ธันวาคม 2562

2. ผู้สนใจสมัครด้วยตัวเอง หรือส่งจดหมายพร้อมแนบหลักฐานได้ที่ ส่วนงานบุคคล บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด เลขที่ 112 หมู่ 8 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80210
หมายเลขโทรศพท์ 075-529173 ต่อ 2030-2031(วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.)
หรือที่ E-Mail : Ratree.Mun@egco.com

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

 1.  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว          จำนวน 2 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
 2.  สำเนาวุฒิการศึกษา         จำนวน 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 3.  สำเนาบัตรประชาชน        จำนวน 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 4.  หลักฐานการพ้นภาระทางทหาร
 5.  หลักฐานผลการสอบ TOEIC (ถ้ามี)
 6.  หลักฐานการผ่านงาน (ถ้ามี)

3. วันศุกร์ ที่  20 ธันวาคม 2562  สอบข้อเขียน

4. วันศุกร์ ที่  3  มกราคม 2563    ประกาศผลสอบข้อเขียน

5. วันศุกร์ ที่ 17 มกราคม 2563  สอบการกลึงวัสดุชิ้นงาน การใช้เครื่องมือวัดละเอียด สอบคอมพิวเตอร์  และสอบสัมภาษณ์

6. วันจันทร์ ที่ 20 มกราคม 2563  ประกาศผล

สมัครงาน

บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ผู้จัดการส่วนงานบุคคล บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
35 ถ.ทางหลวงระยองสาย 3191 ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150 (ตู้ปณ. 55 มาบตาพุด)
โทร 0 3868 2611-4 ต่อ 3130-3131

บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จำกัด

สำนักงาน : อาคารเอ็กโก ชั้น 13 กรุงเทพฯ โทร. 0 2998 5000
โรงไฟฟ้า : 222 หมู่ 8 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180 โทร. 0 3863 7051-57

บริษัท ร้อยเอ็ดกรีน จำกัด

สำนักงาน : อาคารเอ็กโก ชั้น 13 กรุงเทพฯ โทร. 0 2998 5000
โรงไฟฟ้า : 222 หมู่ 10 ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร. 0 4351 9825-6

บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จำกัด

222 อาคารเอ็กโก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

บริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด

222 อาคารเอ็กโก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

กรอกใบสมัครงาน