สมัครงาน

เอ็กโก กรุ๊ป ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรบุคคลว่าเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนขององค์กร จึงใส่ใจพัฒนางานบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การสรรหาบุคคล พัฒนาพนักงาน กำหนดผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิการอย่างเหมาะสม ส่งเสริม และสนับสนุนให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพ ตลอดจนเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานอย่างมีส่วนร่วม เพื่อ "ความสุข" ทั้งกายและใจของพนักงาน อันนำไปสู่ผลการทำงานที่มีประสิทธิภาพก่อเกิดประสิทธิผลสูงสุด

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัคร

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
อาคารเอ็กโก 222 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0 2998 5000
โทรสาร 0 2998 5999
E-mail: Career@egco.com

Job Description:

 • Lead the project team in due diligence exercises, including managing/instructing outside advisors, reviewing documents, identifying risks and incorporating key findings in approval memos and the financial model.  Manage the preparation of investment approval documents.
 • Lead the project team to assess valuation of target investments, including developing/updating the financial model, applying sensitivities, recommending offer pricing and preparing offers.
 • Assist in deal negotiations and closing of new investments.
 • Assist in screening projects in the pipeline; direct and advise the action plan for the intake of new investment opportunities.
 • Collaborate with the Finance Group to determine and secure project funding alternatives.
 • Assist with relationship and network building with relevant agencies, bankers, consultants/advisors, partners and major investment groups/platforms to source business opportunities. Manage internal stakeholders to ensure strong working relationships with other departments and investment decision makers within the EGCO group.

Qualification:

 • Bachelors Degree in Engineering, Economics, Finance, or Business Administration.
 • Masters Degree in Finance or Business Administration will be an advantage.
 • At least 10 years of work experience at sponsors, banks, consulting firms, investment funds or other actors in the power or infrastructure sector with a minimum of 5 years’ experience in business development, financial advisory, project development and/or M&A / investments.
 • Language Proficiency Level /TOEIC over 650.
 • Advanced skills in MS Office (Excel, Word, PowerPoint etc.).
 • Comfortable working in Thai and English.   

Desired Technical Skills/Experience:

 • Familiarity with structures and documentation for M&A/investments.
 • Experience managing teams for delivery of transactions, consulting projects or other key outcomes.
 • Strong background in financial analysis, valuation and financial modeling.
 • Working knowledge of accounting concepts and financial statements.
 • Familiarity with key commercial contracts for power generation facilities (i.e., PPA, EPC, etc.).
 • Prior work on investments/projects within the power sector and outside of Thailand will be an advantage.

Soft Skills:

 • Communication and interpersonal skills (comfortable working with a diverse and broad range of people).
 • Presentation skills (able to present to C-suite level stakeholders).
 • Analytical skills (can identify risks, gaps and weaknesses, use tools such as financial models to deliver insights useful for decision making).
 • Strong work ethic (approaches work with a flexible attitude, results orientation and strong intrinsic motivation suited to transactional nature of the work).
 • Organizational savvy (comfortable working across a large organization with many departments to get things done).
สมัครงาน

Job Description:

 • Develop, conduct and manage the project studies/due diligence, investment proposal, financial model, project funding and relevant contracts/agreements to realize the opportunities into projects.
 • Assist to explore the opportunity for the new projects/investments covering acquisition and development opportunities.
 • Assist in screening projects in pipeline; create and propose the action plan for the implementation of the project/investment opportunities.
 • Assist to manage the relationship and network building with relevant agencies, partners and major investors to ensure business opportunities.
 • Assist to administer all issues related to technical, commercial, contractual and/or financial aspects of the responsible projects.
 • Prepare the material, presentation and agenda for Management, IC and BOD Meetings.

Qualification:

 • Bachelor Degree in Engineering, Science, Economics, Finance or Accounting with Master Degree in related fields.
 • Master’s Degree in Business Administration will be advantage.
 • 7 years of relevant experience in the power business, large infrastructure business, financial institutions or M&A/Investment analysis, with a minimum of 4 years experience in M&A, project development, project management, project financing or project analysis.
 • Experience in Merger and Acquisition (M&A), project development, project management or asset management.
 • Knowledge of Financial Model, Financial / Investment Analysis.
 • Knowledge of power, related business or project management.
 • Knowledge of business law and Engineering.
 • Excellent knowledge of MS Office (Excel, Word, PowerPoint etc.)
 • Strong communication, presentation, analytical, interpersonal and negotiation skill.
 • Good command of English / TOEIC over 650.
สมัครงาน

Job Description:

 • Develop, conduct and manage the feasibility studies, investment proposal, financial model, project funding and relevant contracts/agreements to realize the opportunities into projects.
 • Assist to explore the opportunity for the new projects/investments covering acquisition and development opportunities.
 • Assist in screening projects in pipeline; create and propose the action plan for the implementation of the project/investment opportunities.
 • Assist in managing the relationship and network building with relevant agencies, partners and major investors to ensure business opportunities.
 • Collaborate with Finance Group to determine and secure alternatives of project funding/financing.
 • Prepare the material, presentation and agenda for Management, IC and BOD Meetings.

Qualification:

 • Bachelor degree in Engineering.
 • Master degree in Engineering, Economics, Finance and Business Administration will be advantage.
 • At least 7 years of relevant experience in power business or large infrastructure business or financial institutions with a minimum of 4 years experience in feasibility study, project development, project management or asset management.
 • Able to understand, develop, modify Financial Modeling.
 • Understanding and well knowledge of power related business or project management and engineering.
 • Understanding and well knowledge of business law, Financial Analysis, Financial Modeling, PPA etc.
 • Strong communication, presentation, analytical, interpersonal and negotiation skill.
 • Excellent knowledge of MS Office (Excel, Word, PowerPoint etc.).     
 • Good command of English /TOEIC over 650.
สมัครงาน

Job Description:

 • To support and assist the team in undertaking initial screening and preliminary analysis of the assigned projects and opportunities, including but not limited to technical, commercial, contractual, and financing aspects.
 • To develop a financial model from scratch or use one already available to conduct a preliminary analysis and prepare reports summarizing the findings/results.
 • Prepare reports and presentations for the team and the management as assigned.
 • To support the team in performing the assigned administrative works and duties.
 • Coordinate with different groups inside and outside the organization to ascertain and secure information needed.                             

Qualification:

 • Bachelor's Degree in Engineering, Finance.
 • Master's Degree in finance or MBA will be an advantage.
 • 2-3 years experience working in the power industry, large infrastructure businesses, or financial institutions will be an advantage.
 • Proficiency in Excel, and good knowledge of MS Office (Word, PowerPoint etc.).
 • Strong Financial modeling is a must.
 • Strong analytical skills will be an advantage.
 • Proficiency in English - excellent written and verbal communication/presentation skills in English
 • TOEIC Score over 650 and should be fluent in English speaking, reading, and writing.
สมัครงาน

Job Description:

 • Develop the financial model, conduct the initial analysis and prepare the related documents for the responsible projects.
 • Support BDD team in developing and conducting feasibility study, investment proposal, financial  model, project funding and relevant contracts to ensure successful project development.
 • Support BDD team in dealing and negotiation related to business development and project development.
 • Maintain close relationship and network building with relevant agencies, partners and major investors to ensure business opportunities.
 • Prepare reports, presentations and information for management.
 • Assist to administer all issues related to technical, commercial, contractual and/or financial aspects of the responsible projects.
 • Collaborate with Finance Group to determine and secure project funding/financing alternatives.

Qualification:

 • Bachelor Degree in Engineering.
 • Master Degree in Engineering, Economics, Finance or Business Administration will be advantage.
 • At least 1-2 years of relevant experience in power business or large infrastructure business or financial institutions with experiences in feasibility study, project development, project management or asset management.
 • Able to understand, develop, modify Financial Modeling.
 • Understandings of business law, Financial Analysis, Financial Modeling, PPA etc.
 • Good communication, presentation, analytical, interpersonal and negotiation skill.
 • Good command of English / TOEIC over 650.
 • Basic knowledge of MS Office (excel, word, PowerPoint etc.).
 • Well knowledge of project management and engineering.
 • Well knowledge of financial analysis, financial modeling.
 • Well knowledge of major contracts in power business.              
สมัครงาน

Job Description:

 • Manage the on-time preparation and submission of the GAAP to IFRS conversion FS, including coordination with auditor and relevant advisor.
 • Understand/develop GAAP difference analysis and GAAP conversion worksheet.
 • Understand/seek new GAAP/IFRS or other occurrence which will have significant impact to the Group's consolidated financial statements.
 • Coordinate with advisors for Virtual Power Purchase Agreement (VPPA) valuation.
 • Understand/seek assumptions on US market for valuations.
 • Coordinate with overseas project team to fulfill all required information for the Group's consolidated financial statements.
 • Coordinate with the Group's Business Development team and other parties for understanding new projects and receiving data under the agreements.
 • Coordinate with advisor and auditor for completing Purchase Price Allocation (PPA).
 • Support the information and work with other functions to achieve company's strategies and policy.                                    

Qualification:

 • Bachelor Degree in Accounting.
 • 3 years of relevant experience in power business, or large infrastructure business, or financial institutions, or auditing firms.
 • 3 years of international work experience, or work related to foreign companies.
 • 5 years experiences in Accounting.
 • Good command of English / TOEIC over 650.
 • Good practice of MS Office (Excel, Word, PowerPoint etc.).
 • Well knowledge of TFRS / IFRS / US GAAP / Other GAAP.
 • Well knowledge of business laws & regulations, especially for public company.
 • Well knowledge of financial analysis, financial modeling.
 • Good knowledge of major contracts in power business.          
สมัครงาน

Job Description:

 • Leading and analyzing tax planning on company's portfolio or investment, including supporting information with related division.                                                                                          
 • Leading and completing transfer pricing, CBCR, master file, BEPS and others.                               
 • Review tax due diligence, including supporting information with related division.
 • Review business impact between accounting aspect and tax aspects of business transactions.        
 • Co-ordinating with government tax authorities or other departments with context to tax matters.
 • Follow up and advise on the new tax laws.
 • Assess and compare work procedure with company's regulations and orders to ensure the completeness and to report the difference (if any) for finding the problem solving.
 • Support the information and work with other functions to achieve company's strategies and policy.

Qualification:

 • Bachelor Degree in Accounting, Finance, Economics.
 • 3 years of relevant experience in power business or large infrastructure business or financial institutions or auditing firms.
 • 5 years experience in Accounting or related.                                          
 • Good command of English / TOEIC over 650.
 • Good practice in MS Office (Excel, Word, PowerPoint etc.).
 • Well knowledge of Tax rules.                                                                                                     
 • Well knowledge of business laws & regulations, especially for public company.               
 • Good knowledge of major contracts in power business.
สมัครงาน

Job Description:

 • Prepare AP Voucher for vendors by monitoring discount opportunities, verifying federal id numbers, and resolving purchase order, contract, invoice, or payment discrepancies and documentation.
 • Prepare AP Voucher for employees by receiving and verifying expense reports and requests for advances, preparing checks.
 • Reconcile processed work by verifying entries and comparing system reports to balances.            
 • Maintain accounting ledgers by verifying and posting account transactions.
 • Disburse petty cash by recording entry and verifying documentation.
 • Report VAT and WHT compliance to tax laws.
 • Support budget and forecasting activities.
 • Check the company's annual Fixed Assets and Inventory.
 • Prepares a report for submission to Thailand's Board of Investment within the time flame.
 • Operate and support quality management system for safety, health, environment and quality management of the whole organization. To meet the objectives and goals of the company.
 • Any other functions as assigned by Manager.          

Qualification:

 • Bachelor Degree in Accounting.
 • 0-3 years of relevant experience in Accounting.
 • Knowledge of SAP and MS Office (Excel, Word, PowerPoint etc.).
 • Basic Knowledge of Accounting principles specific skill is necessary, Taxation and other accounting regulation knowledge.
 • Good command of English /TOEIC over 600.  
สมัครงาน

Job Description:

 • Analyze tax planning on company's portfolio or investment, including supporting information with related division.
 • Provide tax issues report on business transactions.
 • Prepare and complete transfer pricing, CBCR, master file, BEPS and others.
 • Review and analyze tax due diligence, including supporting information with related division.
 • Analyze business impact between accounting aspect and tax aspects of business transactions.
 • Co-ordinating with government tax authorities or other departments with context to tax matters.
 • Follow up and advise on the new tax laws.
 • Assess and compare work procedure with company's regulations and orders to ensure the completeness and to report the difference (if any) for finding the problem solving.
 • Support the information and work with other functions to achieve company's strategies and policy.                                                                           

Qualification:

 • Bachelor Degree in Accounting.
 • 1-3 years of relevant experience in power business or large infrastructure business or financial institutions or auditing firms.
 • 1-3 years experience in Accounting or related.
 • Good command of English / TOEIC over 600.
 • Good practice in MS Office (Excel, Word, PowerPoint etc.).
 • Well knowledge of Thai Financial Reporting Standards.
 • Well knowledge of business laws & regulations, especially for public company.
 • Good knowledge of major contracts in power business.          
สมัครงาน

Job Description:

 • Coordinate with relevant advisor for preparation and submission of the GAAP to IFRS conversion FS on time.
 • Collaborate with team to develop GAAP difference analysis and GAAP conversion worksheet.
 • Coordinate with advisors for Virtual Power Purchase Agreement (VPPA) valuation and understand the result.
 • Coordinate with overseas project team to fulfill all required information for the Group's consolidated financial statements.
 • Coordinate with the Group's Business Development team and other parties for understanding new projects and receiving data under the agreements.
 • Coordinate with advisor and auditor for completing Purchase Price Allocation (PPA).
 • Support the information and work with other functions to achieve company's strategies and policy.

Qualification:

 • Bachelor Degree in Accounting.
 • 1-3 years of relevant experience in power business, or large infrastructure business, or financial institutions, or auditing firms.
 • 1-3 years of international work experience, or work related to foreign companies.
 • 1-3 years experience in Accounting.
 • Good command of English / TOEIC over 650.
 • Good practice in MS Office (Excel, Word, PowerPoint etc.).
 • Well knowledge of TFRS / IFRS / US GAAP / Other GAAP.
 • Well knowledge of business laws & regulations, especially for public company.
 • Well knowledge of financial analysis, financial modeling.
 • Good knowledge of major contracts in power business.                         
สมัครงาน

Job Description:

 • Perform daily tasks relating to corporate finance and responsible for loan agreement management.
 • Assist in cash flow projection and analysis.
 • Preliminary analysis of financial risk associated with the company.
 • Prepare financial information and reports for management decision.
 • Prepare shareholder loan agreements between the company and projects and procure bank guarantees for projects.
 • Other tasks as assigned.

Qualification:

 • Bachelor Degree in Finance, Accounting, Economics or related fields.
 • 2-3 years of relevant experience in finance or banking.
 • Good command of English / TOEIC over 600.
 • Good knowledge of MS Office (Excel, Word, PowerPoint etc).
 • Good financial and accounting knowledge.
 • Experience in financial analysis and financial model will be an advantage.
 • Good communication, problem-solving, and analytical skills.
 • Ability to work under pressure and tight deadlines.
สมัครงาน

Job Description:

 • Process/issue for all the payments of EGCO and subsidiaries, by cheque, transfer, or cash.
 • Follow up, and process all required documents for the receiving of revenues/all other incomes (e.g., dividend payment, rental & services payment, etc.).
 • Coordinate with banks and financial institutions for short-term investment both in local and foreign currencies with appropriate returns.
 • Prepare all payment transactions including dividend payments to EGCO's shareholders to be correct, on time and with no default by coordinating with the Stock Exchange of Thailand (SET) and Bank.
 • Coordinate with banks and financial institutions for cash management of both Baht and foreign currencies, purchase foreign currencies, open bank account and inform changing authorized signatures to bank.
 • Prepare the treasury reports (Cashflow Report, Cash Status Report, etc.) with accuracy and in a timely manner.
 • Record all the relevant transactions in SAP; review bank statements and prepare bank reconciliation.
 • Other tasks as assigned.       

Qualification:

 • Bachelor Degree in Finance, or Economics.
 • 0-3 years of relevant experience in Finance, or Treasury Management.
 • Good command of English / TOEIC over 600.
 • Good knowledge of MS Office (Excel, Word, PowerPoint etc.).
 • Knowledge of financial analysis, financial modeling.
 • Knowledge of Contract management.
 • Knowledge of a variety of business practices.
สมัครงาน

Job Description :

 • Study and update regulations of SET, SEC, Public Company Limited Act, Securities and Stock Exchange Act and related rules & regulations of the Ministry of Commerce.
 • In collaboration of the related units, assist to prepare and draft the reports and information to be disclosed and submitted to the public and regulators.
 • Prepare and submit the information to SEC and SET for the securities holding of the directors, the management, managers of Finance Division/Accounting Division/the Auditors.
 • Coordinate and facilitate the shareholders' meetings.
 • Assist to draft the correct and complete minutes of meetings of shareholders in compliance with the governing laws.
 • Update and maintain the compliance database for efficient searching and retrieving and report new concerns on the governance issues.
 • Facilitate the expatriate directors to apply for their working permit and visa.
 • Provide collaboration to maintain and improve the corporate governance mechanism.
 • Take responsibility and perform task and duties as assigned.

Qualification :

 • Bachelor Degree in Arts, Business Administration, Social Sciences or Law.
 • 0-3 years of relevant experience in meeting management, administrative management.
 • Good command of English / TOEIC over 800.
 • Good knowledge of MS Office (Excel, Word, PowerPoint etc.).
 • Knowledge of variety of business practices.
 • Understand corporate law, Public Companies Act and Stock and Exchange Act.
สมัครงาน

Job Description :

 • Facilitate meetings for EGCO Board of Directors and all Board-level committees.
 • Draft correct and complete board's minutes of meetings and efficiently file the record.
 • Draft minutes of meetings of some subsidiaries e.g. Roi Et Green, EGCO Green, and EGCO Cogen.
 • Coordinate with all business functions in EGCO to ensure that the required reports to the Board and meeting papers are correct and complete.
 • Assist supervisors in providing interpretation services for expatriate directors.
 • Assist in liaising with directors and the Management and provide full support.
 • Update and Maintain the Board of Director database for efficient searching and retrieving.
 • Undertake the secretarial and administrative tasks upon directors’ requests.
 • Provide support and assistance to maintain /improve the corporate governance mechanism.
 • Take responsibility and perform tasks and duties as assigned.

Qualification :

 • Strong in business English writing and speaking / TOEIC over 800.
 • Bachelor's Degree in Arts, Business Administration, Social Sciences, or Law.
 • 1-3 years of relevant experience in meeting management, and administrative management.
 • Knowledge of a variety of business practices.
 • Understand of corporate law.
 • Service mind /Open-minded /Proactive & Dynamic.
สมัครงาน

Job Description:

 • Help ensure maximization of net profit and return from the assets by involving or influencing in projects or initiatives that could increase incomes or decrease costs and expenses.              
 • Monitor and analyze operational and financial performance of the assets both in short term and long term, including reviewing of annual budget, KPI, and other matters and initiatives from the management of the assets, then report to EGCO's management and communicate to all relevant internal stakeholders.
 • Perform research and ad-hoc analysis for any crucial issues related to the assets including financial model analysis, then report to EGCO's management and communicate with all relevant stakeholders.
 • Help ensure proper controllability over the assets by assisting representation directors in reviewing of the board of director's meeting agenda, and ensure that any EGCO's action is in compliance with shareholder agreement and table of authority of the assets as well as laws and regulations.  
 • Coordinate, manage, and prepare relevant information and data of the assets with internal and external counterparts.                                                                                                
 • Maintain good relationship with key personnel of the assets including other shareholders.           
 • Perform all tasks in supporting of the assets /work.                                                                                                                                                              

Qualification:

 • Bachelor Degree in Engineering, Accounting, Finance or Economics.                         
 • 0-3 years of relevant experience in power business or large infrastructure business or financial institutions with experiences in investment, project development, project management or asset management.                                                                                                                      
 • Good knowledge of MS Office (Excel, Word, PowerPoint etc.).          
 • Good command of English /TOEIC over 650.          
 • Knowledge of finance, accounting and law.
 • Knowledge of financial analysis, financial modeling.                                                 
 • Knowledge of contract management and business management.
 • Knowledge of variety of business practices.            
สมัครงาน

Job Description:

 • Drafting proxy documents for AGM/EGM, overseeing general document physical and online signing, legalizing documents, and ensuring the availability of a representative director.
 • Managing tasks concerning representative directors across all assets, such as composing nomination and resignation letters, scheduling Board meetings for director changes as per Articles of Association (AOA) and maintaining updated director and shareholder records.
 • Coordinating and organizing business travel and dinners for representative directors.
 • Providing timely routine reports and information to various departments, including Minutes of Meetings, agendas for Dividend payments across all assets, updates on Action plans, verification, finalization, and distribution of the President's Report, and serving as a focal point for information requests from other departments.
 • Handling EGCO Plus transactions, including issuing Board meeting invitations, preparing signing forms, drafting Board resolutions, proxy documents, and organizing all related documents for EGCO Plus and its subsidiaries.
 • Managing land rent contract renewals, involving negotiation, revising contracts, conducting site visits to lands and renters, and coordinating contract signings and rental fee payments.          

Qualification:

 • Bachelor Degree in Arts, Business, or any related degrees.
 • 0-3 years of relevant experience in power business or large infrastructure business or financial institutions with experience in administrative or business operation.
 • Good practice in MS Office (Excel, Word, PowerPoint etc.).
 • Good command of English / TOEIC over 700.
 • Knowledge of company administration.
 • Knowledge of contract management.
สมัครงาน

Job Descriptions :

 • Perform an IT audit and testing ITGC (Information Technology General Computer Control), Data Analysis and utilize technology effectively.
 • Take part in an integrated audit by performing tests of IT dependency controls e.g., automated application control, IT dependent report, system access and authorization control.
 • Analyze and solve problems, especially big data analysis.
 • Assess and give advice on IT/network security architecture design.
 • Assess risk related to information and cybersecurity and evaluate the effectiveness of internal controls based on industrial-accepted standards e.g., Information Security Management System (ISMS).
 • Assess and give advice on security technology and security-related configuration e.g., firewall, IDS/IPS, Content filtering, Network routing equipment, Wifi controller, Network Access Control, etc.
 • Provide overall coordination of the audit planning for the areas/ programs under his/her supervision, and supervise the follow-up process of subordinates to ensure timely dispatch of audit reports to the auditee and obtaining a reply from the auditee on the implementation status of recommendations.
 • Delegate, allocate and assign resources to carry out the audit work, and advise, supervise, and oversee the audit activities carried out by the IA as per the Annual Audit Plan.
 • Discuss with CAE for major risks or audit findings identified during the audit.
 • Oversee the follow-up process of the Senior Internal Auditor to ensure the timely dispatch of audit reports to the auditee and obtain a reply from the auditee on the implementation status of recommendations.
 • Review and discuss the auditee's reply for any disputes or disagreements.
 • To ensure that audit engagements are conducted in accordance with the audit work program and objectives of the audit have been achieved.
 • Carry out special / investigation audits assigned by CAE.
 • Participate in the Exit meeting with the auditee’s management to discuss the audit findings identified during the audit.

Qualification :

 • Bachelor's degree preferably in IT, Computer Science or Engineering, Statistics or Accounting.
 • Having 3-5 years of experience as a Professional IT Auditor, or an equivalent function, or occasion in auditing firms, or as an internal auditor of more than 7 years.
 • Certified Internal Auditor.
 • Preferably proficient in Oracle, or any other related Accounting System.
 • Good Knowledge of MS Office (Excel, Word, PowerPoint etc.).
 • Working knowledge in IT Auditor; highly proficient with ERP configurations e.g., SAP, Oracle and Operating Systems. Ability to apply best practices of one ERP system in other ERP systems.
 • Good grasp of IT technical concepts, e.g., Operating Systems (Unix, Windows, etc) and databases (Oracle, SQL, etc.).
 • Preferably a Certified Information Systems Auditor (CISA).
 • Resourceful and able to work out technical solutions.
 • Understanding of tax, accounting, finance, laws and related business knowledge.
 • Good appreciation of fundamental accounting knowledge and/or audit knowledge and financial controls.
 • Excellent communication skills in both oral and written English / TOEIC over 700.
 • Able to work upcountry, or overseas.
 • Able to handle multiple tasks and assignments.
 • Logical thinking, good attitude, fast learner and good team player.
 • Ability to persuade and influence others, motivate others, promote teamwork, mentor others and provide effective feedback.
สมัครงาน

Job Descriptions :

 • Perform all CSR projects as assigned to reach the committed target or achievement 
 • Monitor and evaluate the output and outcome of CSR projects
 • Provide content and summary of project hi-light to support PR activity to promote CSR projects
 • Maintain consistency in communicating and encourage employee involvement in CSR activity
 • Provide a written monthly update of Public Sponsorship and facilitate an internal process to support Public Sponsorship activities

 

Qualification :

 • Bachelor Degree in communication arts, journalism, or mass communication
 • 1-3 years of relevant experiences in the power business, large infrastructure business, or others with experiences in
        1. CSR or community development project management and event/activity management
        2. CSR/Sustainability reporting
        3. public relations/CSR communications including a background in social media communications or relevant experience.
 • Good practice in MS offices (excel, word, PowerPoint, etc.)
 • Good command of English language / TOEIC over 600
 • Able to travel upcountry                      
 • Self-motivated and able to work independently.   
สมัครงาน

Job Descriptions :

 • Design, develop, and maintain full-stack web/mobile applications using Flutter, .NET, SQL, and Node.js.
 • Participate in the full software development life cycle, including requirements gathering, design, development, testing, and deployment.
 • Collaborate with cross-functional teams to gather business requirements and provide appropriate solutions.
 • Debug, test, and resolve software defects and bugs
 • Provide day-to-day support for web/mobile applications and resolve production issues.
 • Stay up-to-date with the latest advancements in web technologies.
 • Participate in the development of project plans and implementation strategies.
 • Provide recommendations for process improvements and efficiencies
 • Write clear and maintainable code, and ensure the code meets industry standards.
 • Participate in code and design reviews.

Qualification :

 • Bachelor Degree in Computer Engineering, Computer Sciences or Management Information System
 • At least 2-3 years in Management Information System or Information Technology / New Graduate are welcome
 • Strong experience in full-stack web development.
 • Proficient in Flutter, .NET, SQL, and Node.js.
 • Experience with SQL and relational databases.
 • Ability to work with cross-functional teams and communicate effectively with clients.
 • Strong problem-solving skills and attention to detail.
 • Experience with cloud platforms (e.g. Azure, K2 Workflow) is a plus.
 • Experience with front-end technologies such as HTML, CSS, and JavaScript is a plus.
 • Good command of English language / TOEIC over 600
สมัครงาน

Job Descriptions :

 • Manage and support the day-to-day operations of data management systems, including SAP BW
 • Develop, implement, and maintain data management processes and procedures
 • Collaborate with stakeholders to understand business requirements and data needs
 • Design and implement data storage solutions, such as databases, data warehouses, and data lakes
 • Extract, transform, and load (ETL) data from multiple sources, including SAP ERP systems and non-SAP, into the data management systems
 • Ensure data quality and accuracy by implementing data validation and reconciliation processes
 • Monitor data management systems to ensure stability, performance, and security
 • Automate data management tasks and workflows
 • Provide technical support to end-users and resolve any data-related issues
 • Analyze data and identify trends to support decision-making and strategic planning
 • Create dashboards, reports, and visualizations using BI tools such as PowerBI, etc.
 • Document data management systems and processes

Qualification :

 • Bachelor Degree in Computer Engineering, Computer Sciences or Management Information System
 • At least 2-3 years in Management Information System or Information Technology / New Graduate are welcome
 • Specific business application and data warehousing software : SAP BPC (Business Planning and Consolidation - Financial Consolidation), IBM Planning Analytics (TM1 - Financial Projection), SAP BW (Data Warehouse), Data analytics and Business Intelligence Enterprise Asset Management (EAM), Asset Performance Management (APM), IoT for real-time operational data ingestion, sustainability management tool and carbon reporting, Intelligent automation (RPA), Aritificial Intelligence, Machine learning and Conversational User Interface (Chatbot) or related solution
 • Management Information System
 • IT system analysis
 • Good command of English language / TOEIC over 600
สมัครงาน

Job Descriptions :

 • Provide day-to-day support and maintenance for SAP MM/PM or SAP FI/CO.
 • Troubleshoot and resolve SAP MM/PM or SAP FI/CO production issues in a timely manner.
 • Participate in the design, configuration, and implementation of AP MM/PM or SAP FI/CO solutions.
 • Collaborate with cross-functional teams to ensure integration between SAP MM/PM or SAP FI/CO and other SAP modules.
 • Develop and maintain SAP MM/PM or SAP FI/CO customizations, reports, and interfaces
 • Provide end-user training and support for SAP MM/PM or SAP FI/CO.
 • Participate in blueprinting, testing, and go-live support.
 • Stay up-to-date with SAP technology advancements and industry trends.
 • Provide recommendations for SAP MM/PM or SAP FI/CO process improvements and efficiencies.
 • Participate in the development of project plans and implementation strategies.

Qualification :

 • Bachelor Degree in Computer Engineering, Computer Sciences or Management Information System
 • At least 2-3 years in Management Information System or Information Technology / New Graduate are welcome
 • Specific business application and data warehousing software : SAP, SharePoint, SQL
 • Management Information System
 • IT system analysis
 • Good command of English language / TOEIC over 600
สมัครงาน

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

ผู้จัดการส่วนงานบุคคล
112 หมู่ที่ 8 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทร 0 7552 9173, 0 7552 9179

บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ผู้จัดการส่วนงานบุคคล บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
35 ถ.ทางหลวงระยองสาย 3191 ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150 (ตู้ปณ. 55 มาบตาพุด)
โทร 0 3868 2611-4 ต่อ 3130-3131

บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จำกัด

สำนักงาน : อาคารเอ็กโก ชั้น 13 กรุงเทพฯ โทร. 0 2998 5000
โรงไฟฟ้า : 222 หมู่ 8 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180 โทร. 0 3863 7051-57

บริษัท ร้อยเอ็ดกรีน จำกัด

สำนักงาน : อาคารเอ็กโก ชั้น 13 กรุงเทพฯ โทร. 0 2998 5000
โรงไฟฟ้า : 222 หมู่ 10 ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร. 0 4351 9825-6

บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จำกัด

222 อาคารเอ็กโก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

บริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด

222 อาคารเอ็กโก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

กรอกใบสมัครงาน