สมัครงาน

เอ็กโก กรุ๊ป ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรบุคคลว่าเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนขององค์กร จึงใส่ใจพัฒนางานบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การสรรหาบุคคล พัฒนาพนักงาน กำหนดผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิการอย่างเหมาะสม ส่งเสริม และสนับสนุนให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพ ตลอดจนเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานอย่างมีส่วนร่วม เพื่อ "ความสุข" ทั้งกายและใจของพนักงาน อันนำไปสู่ผลการทำงานที่มีประสิทธิภาพก่อเกิดประสิทธิผลสูงสุด

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัคร

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
อาคารเอ็กโก 222 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0 2998 5000
โทรสาร 0 2998 5999
E-mail: Career@egco.com

Job Descriptions :
 • Provide administrative support to the supervisor in implementing of the employees compensation & benefits program, performance appraisal and rewarding program, payroll administration, rules & regulations and other services
 • Assist the supervisor review job descriptions and discuss with people concerned to obtain clarification of job content.
 • Provide support to the supervisor for recruitment program(including finding the source of applicant, checking the qualification that match to the position, interview etc.)
 • Keep up-to-date with strict confidentiality employees’ data and records
Qualification :
 • Bachelor Degree in Human Resources Management, Political Science, Psychology or Social Science 
 • Master Degree in Human Resources Management, Political Science, Psychology ,Social Science or Business Administration will be advantage
 • 0-3 years of relevant experiences in  human resources management or human resources development with experiences in human resources management, recruitment or compensation & benefits.
 • Good communication, presentation, analytical, interpersonal and negotiation skill.
 • Understandings of basic labor laws.
 • Good command of English language / TOEIC over 600.
สมัครงาน
Job Descriptions :

External Communication

 • Plan and execute overall external communication tasks to build and maintain the company’s reputation including media relations plan, press sponsorship, and budget controlling
 • Write contents for all press materials i.e. press/photo release, article, advertorial etc. and distribute them to the press to promote the company’s business movements and CSR activities
 • Prepare information and speeches for executives in case of press interview or crisis communication
 • Organize and manage the company’s events including press conference and press trip
 • Build and maintain professional relationships with media (especially in energy and industrial sectors) to maximize positive publicity and strengthen corporate image and a good relationship with stakeholders based on business plan.
 • Monitor and analyze daily news clippings to find out concerns and expectations of the company’s stakeholders and send them to top management for consideration
 • Monitor media coverage, keep proper clippings on file and prepare monthly report

Content/Corporate Information Management

 • Supervise and manage contents on the company’s official website (www.egco.com) i.e. company profile, business movement information including overall web design (like a webmaster)
 • Prepare briefs, write contents and supervise the production of publicity materials i.e. corporate exhibition for Annual General Meeting and corporate VDO presentation
 • Ensure consistency between internal and external messages
 • Involve and support some internal communication tasks and corporate activities as assigned

 

Qualification :
 • Female or male aged between 30-35 years old
 • Bachelor Degree or higher in Public Relations, Mass Communications, Journalism or related fields.
 • At least 5 years of experience in Public Relations or Media Relations (Experience in dealing with media in energy, industrial and CSR sectors would be advantageous)
 • Extensive knowledge and understanding in public relations and social media platforms
 • Good command of English and Thai with strong writing skill.
 • Minimum TOEIC score 600 is required
 • Proficiency in Microsoft Office, Excel and PowerPoint is a must.
 • Self-starter with ability to work independently and as part of a team.
 • Strong communication skill and problem solving and analytical skills.
 • Good personality, optimistic and energetic with can-do attitude
 • Highly respect on timeline and commitment to deliver
สมัครงาน
Job Descriptions :
 • Primarily responsible in functional of SAP to support the end-users.
 • Diagnose, Analyze and solve the issue in SAP.
 • Coordinating with the business process owner or key user for the SAP enhancement project.
 • Mapping the requirement of the user to the capabilities of the SAP system or other applications such as Business Intelligence (BI), K2 Workflow.
 • Writing the functional specifications.
 • Assisting the end-users when need to prepare the needed document such as Change Request Form (CR), User Acceptance Testing (UAT), etc.
 • Preparing Test Data & its testing.
 • Keeping the end-users posted on the status of pending request in SAP.
 • Training the end-user training and preparing the training material.
Qualification :
 • Male/Female
 • Age 27-30 Years old.
 • Bachelor or Master Degree in Computer Science, Information Technology.
 • Minimum 0-3 years of SAP working experience in full cycle of SAP implementations and Support FI, CO, MM, PM, HR, BW, BPC and ABAP Development experience is an advantage.
 • Understand process and able to advise and improve.
 • Good Service, problem solving and communication skills.
 • Good English communication / TOEIC over 600, Team Player and Service Mind.
สมัครงาน
Job Descriptions :
 • Study and update regulations of SET, SEC, Public Company Limited Act and related rules & regulations of the MOC
 • Maintain and update the compliance database for efficient searching and retrieving
 • Assist the VP-Compliance in drafting reports and information to be disclosed to the public
 • Coordinate and facilitate the shareholders’ meetings
 • Ensure that the shareholders’ meeting and Board meetings of EGCO and Group companies are conducted in compliance with the governing laws and regulations including the good corporate governance practices
 • Study and report new concerns on the governance issues
 • Facilitate the directors to apply for their working permits and visa
 • Assist the SVP and VP-Compliance in providing the secretarial services to the Good Corporate Governance Committee
Qualification :
 • Bachelor Degree in Arts, Humanities, Law or Social Science, or higher
 • 0 - 2 years (more preferable) of relevant experience in laws, meeting management, administrative management.
 • Understanding of corporate law
 • Excellence in English and Thai
 • Good command of English language / TOEIC over 600
สมัครงาน
Job Descriptions :
 • To conduct the analysis, perform / develop the financial model and prepare the related documents for the responsible projects.
 • To assist the development of feasibility study and investment proposal.
 • To assist to administer all issues related to technical, commercial, contractual and/or financial aspects of the responsible projects.
 • To prepare / develop management report/status report for the project development activities of the responsible projects.
Qualification :
 • Bachelor Degree in Engineering (Electrical / Mechanical /Civil) with Master Degree in Business, Engineering, Economics or Finance.
 • Age between 25-28 Years.
 • 1-2 years of relevant experiences in power business or large infrastructure business or financial institutions with experiences in feasibility study and project administration.
 • Understanding of power, related business or project management will be advantage.
 • Strong Analytical skill.
 • Good knowledge on MS offices (excel, word, PowerPoint etc.)
 • Good command of English language / TOEIC over 600.
 • Be able to travel

Candidate are requested to submit the resume and must attach one recent photo in resume.

สมัครงาน
Job Descriptions :
 • Assist to provide consultation and recommendation of all legal matters by giving opinions regard to international or local legal aspects and/or commercial aspects
 • Analyze and identify legal risks to be incurred
 • Assist to provide consultation and recommendation of tax issues of EGCO and subsidiaries to be duly complied with Revenue Code of Thailand or Double Taxation Agreement
 • Comment and draft of Memorandum of Understandings (MOU), Joint Development Agreement, Shareholder Agreement, Power Purchase Agreement (PPA), EPC Contracts, Fuel Guarantee Agreement etc.
 • Comment of all necessary agreements e.g. Loan Agreement, Land and Machinery Mortgage Agreement, Assignment of Project Documents
Qualification
 • Bachelor Degree in Laws
 • Age not over 26
 • At least 1 years of relevant experiences in Laws
 • Good practice in MS offices (excel, word, PowerPoint etc.)
 • Good command of English language / TOEIC over 600
สมัครงาน
Job Descriptions :

The Financial officer will assist to manage Cash Management, Loan Agreement Management, Financial Market Investment and Insurance Coverage for EGCO’s Project Finance Companies in Construction Phase and Operational Phase

Qualification
 • Bachelor or Masters in Finance , Economics required.
 • Computer skill of MS Office applications, in particular MS Excel at intermediate - advanced level
 • Excellent command in both written and spoken English / TOEIC over 600 will be advantage
 • Immediately available is highly preferable
สมัครงาน

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

ผู้จัดการส่วนงานบุคคล
112 หมู่ที่ 8 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทร 0 7552 9173, 0 7552 9179

บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ผู้จัดการส่วนงานบุคคล บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
35 ถ.ทางหลวงระยองสาย 3191 ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150 (ตู้ปณ. 55 มาบตาพุด)
โทร 0 3868 2611-4 ต่อ 3130-3131

บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จำกัด

สำนักงาน : อาคารเอ็กโก ชั้น 13 กรุงเทพฯ โทร. 0 2998 5000
โรงไฟฟ้า : 222 หมู่ 8 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180 โทร. 0 3863 7051-57

บริษัท ร้อยเอ็ดกรีน จำกัด

สำนักงาน : อาคารเอ็กโก ชั้น 13 กรุงเทพฯ โทร. 0 2998 5000
โรงไฟฟ้า : 222 หมู่ 10 ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร. 0 4351 9825-6

บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จำกัด

222 อาคารเอ็กโก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

บริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด

222 อาคารเอ็กโก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

กรอกใบสมัครงาน