สมัครงาน

เอ็กโก กรุ๊ป ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรบุคคลว่าเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนขององค์กร จึงใส่ใจพัฒนางานบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การสรรหาบุคคล พัฒนาพนักงาน กำหนดผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิการอย่างเหมาะสม ส่งเสริม และสนับสนุนให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพ ตลอดจนเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานอย่างมีส่วนร่วม เพื่อ "ความสุข" ทั้งกายและใจของพนักงาน อันนำไปสู่ผลการทำงานที่มีประสิทธิภาพก่อเกิดประสิทธิผลสูงสุด

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัคร

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
อาคารเอ็กโก 222 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0 2998 5000
โทรสาร 0 2998 5999
E-mail: Career@egco.com

Job Descriptions :
 • Identify and analyze corporate key risks, align risks with corporate strategy and develop corporate risk management plan
 • Manage and implement overall risk management process for the entire organization
 • Develop risk management controls, mitigation plans and contingency plans to ensure operational efficiency
 • Identify and analyze project key risks, align risks with investment strategy and develop project risk management plans
 • Communicate recommendations and solutions (e.g. corporate key risks, project key risks and others) for management
 • Communicate risk reports and analytics in an appropriate way for management
Qualification :
 • Master's degree preferred; Bachelors in an analytically focused concentration (e.g. engineering, finance, business, economics, etc.)
 • 0+ years of experience in management consulting or internal consulting for power business with an analytical and/or business management background. Experience in organizational transformation preferred with a proven ability to think critically and a desire to innovate, drive change and challenge the status quo.
 • Ability to use MS Office (Excel, Word, PowerPoint)
 • Ability to quickly analyze large amounts of data, sysnthesize complex concepts and translate information into effective reports and presentation materials
 • Organized facts in a systematic way, concisely highlights issues, offers action-oriented solutions
 • Ability to drill down into complex alternatives and independently make sound and well-reasoned recommendations
 • Ability to identify, forecast and escalate potential issues and concerns across potential silos
 • Ability to think critically and understand what management would find relevant
 • Facilitation and partnering skill with a demonstrated ability to interact and work effectively with diverse teams
 • Attention to detail and willingness to prepare for hard works
 • Ability to manage multiple deliverables and meet tight deadlines
 • Problem solving abilities
 • Good command of English language / TOEIC over 600.
สมัครงาน
Job Descriptions :

External Communication

 • Plan and execute overall external communication tasks to build and maintain the company’s reputation including media relations plan, press sponsorship, and budget controlling
 • Write contents for all press materials i.e. press/photo release, article, advertorial etc. and distribute them to the press to promote the company’s business movements and CSR activities
 • Prepare information and speeches for executives in case of press interview or crisis communication
 • Organize and manage the company’s events including press conference and press trip
 • Build and maintain professional relationships with media (especially in energy and industrial sectors) to maximize positive publicity and strengthen corporate image and a good relationship with stakeholders based on business plan.
 • Monitor and analyze daily news clippings to find out concerns and expectations of the company’s stakeholders and send them to top management for consideration
 • Monitor media coverage, keep proper clippings on file and prepare monthly report

Content/Corporate Information Management

 • Supervise and manage contents on the company’s official website (www.egco.com) i.e. company profile, business movement information including overall web design (like a webmaster)
 • Prepare briefs, write contents and supervise the production of publicity materials i.e. corporate exhibition for Annual General Meeting and corporate VDO presentation
 • Ensure consistency between internal and external messages
 • Involve and support some internal communication tasks and corporate activities as assigned

 

Qualification :
 • Female or male aged between 30-35 years old
 • Bachelor Degree or higher in Public Relations, Mass Communications, Journalism or related fields.
 • At least 5 years of experience in Public Relations or Media Relations (Experience in dealing with media in energy, industrial and CSR sectors would be advantageous)
 • Extensive knowledge and understanding in public relations and social media platforms
 • Good command of English and Thai with strong writing skill.
 • Minimum TOEIC score 600 is required
 • Proficiency in Microsoft Office, Excel and PowerPoint is a must.
 • Self-starter with ability to work independently and as part of a team.
 • Strong communication skill and problem solving and analytical skills.
 • Good personality, optimistic and energetic with can-do attitude
 • Highly respect on timeline and commitment to deliver
สมัครงาน
Job Descriptions :
 • Provide administrative support to the superiors in identifying employee’ competencies and organizational needs on training and development
 • Provide support to the supervisor in implementation of the training & development programs  (including new employee orientation) to address the needs of the organization by providing individual performance development results, training record, etc.
 • Assist the supervisor on establishment of plans for career path and succession planning.
Qualification :
 • Bachelor Degree in Human Resources Management, Political Science, Industrial Psychology, or Social Science.
 • 0-3 years of relevant experiences in  human resources development.
 • Good communication, presentation, analytical, interpersonal and negotiation skill.
 • IT Proficiency (e.g. MS Office, SAP, Auto CAT, Computer Graphic Design).
 • Good command of English language / TOEIC over 600.
สมัครงาน
Job Descriptions :
 • Receive invoices, review for the correctness and cross check with the related documents and contracts. Prepare payment voucher by AP system (SAP) and record accounting transaction in accordance with Thai GAAP, all governing laws and regulations. And prepare payment memorandum for oversea companies.
 • Review employee payment transaction, salary&bonus and prepare payment voucher by AP system (SAP) in accordance with Thai GAAP and EGCO's regulations
 • Prepare the monthly tax filing in compliance with applicable tax laws and regulations including value add tax, witholding tax and special business tax and follow up new tax laws and regulations
 • Prepare and send invoices to customers and cross check with the related documents and contracts. Prepare receipt document by DR system (SAP) and record accounting transaction in accordance with Thai GAAP, all governing laws and regulations
 • Prepare general ledger by GL system (SAP) and record accounting transaction in accordance with Thai GAAP, all governing laws and regulations
 • Manage financial activities of overseas subsidiaries
 • Analyze and study financial exposures and mitigations of overseas subsidiaries
 • Prepare financial report of overseas subsidiaries for managements
 • Monitor relevant financial markets and instruments
 • Involve and support other tasks and activities as assigned
Qualification :
 • Male or Female
 • Bachelor/Master degree in Accounting, Finance or Economics
 • 0-5 years of relevant experiences in Accounting, Banking or Finance
 • Good practice in MS offices (excel, word, PowerPoint etc.)
 • Good personality, optimistic and energetic with can-do attitude
 • Good command of English language / TOEIC over 600
สมัครงาน
Job Descriptions :
 • Primarily responsible in functional of SAP to support the end-users.
 • Diagnose, Analyze and solve the issue in SAP.
 • Coordinating with the business process owner or key user for the SAP enhancement project.
 • Mapping the requirement of the user to the capabilities of the SAP system or other applications such as Business Intelligence (BI), K2 Workflow.
 • Writing the functional specifications.
 • Assisting the end-users when need to prepare the needed document such as Change Request Form (CR), User Acceptance Testing (UAT), etc.
 • Preparing Test Data & its testing.
 • Keeping the end-users posted on the status of pending request in SAP.
 • Training the end-user training and preparing the training material.
Qualification :
 • Male/Female
 • Age 27-30 Years old.
 • Bachelor or Master Degree in Computer Science, Information Technology.
 • Minimum 0-3 years of SAP working experience in full cycle of SAP implementations and Support FI, CO, MM, PM, HR, BW, BPC and ABAP Development experience is an advantage.
 • Understand process and able to advise and improve.
 • Good Service, problem solving and communication skills.
 • Good English communication / TOEIC over 600, Team Player and Service Mind.
สมัครงาน
Job Descriptions :
 • Study and update regulations of SET, SEC, Public Company Limited Act and related rules & regulations of the MOC
 • Maintain and update the compliance database for efficient searching and retrieving
 • Assist the VP-Compliance in drafting reports and information to be disclosed to the public
 • Coordinate and facilitate the shareholders’ meetings
 • Ensure that the shareholders’ meeting and Board meetings of EGCO and Group companies are conducted in compliance with the governing laws and regulations including the good corporate governance practices
 • Study and report new concerns on the governance issues
 • Facilitate the directors to apply for their working permits and visa
 • Assist the SVP and VP-Compliance in providing the secretarial services to the Good Corporate Governance Committee
Qualification :
 • Bachelor Degree in Arts, Humanities, Law or Social Science, or higher
 • 0 - 2 years (more preferable) of relevant experience in laws, meeting management, administrative management.
 • Understanding of corporate law
 • Excellence in English and Thai
 • Good command of English language / TOEIC over 600
สมัครงาน
Job Descriptions :
 • To conduct the analysis, perform / develop the financial model and prepare the related documents for the responsible projects.
 • To assist the development of feasibility study and investment proposal.
 • To assist to administer all issues related to technical, commercial, contractual and/or financial aspects of the responsible projects.
 • To prepare / develop management report/status report for the project development activities of the responsible projects.
Qualification :
 • Bachelor Degree in Engineering (Electrical / Mechanical /Civil) with Master Degree in Business, Engineering, Economics or Finance.
 • Age between 25-28 Years.
 • 1-2 years of relevant experiences in power business or large infrastructure business or financial institutions with experiences in feasibility study and project administration.
 • Understanding of power, related business or project management will be advantage.
 • Strong Analytical skill.
 • Good knowledge on MS offices (excel, word, PowerPoint etc.)
 • Good command of English language / TOEIC over 600.
 • Be able to travel

Candidate are requested to submit the resume and must attach one recent photo in resume.

สมัครงาน
Job Descriptions :
 • Assist to provide consultation and recommendation of all legal matters by giving opinions regard to international or local legal aspects and/or commercial aspects
 • Analyze and identify legal risks to be incurred
 • Assist to provide consultation and recommendation of tax issues of EGCO and subsidiaries to be duly complied with Revenue Code of Thailand or Double Taxation Agreement
 • Comment and draft of Memorandum of Understandings (MOU), Joint Development Agreement, Shareholder Agreement, Power Purchase Agreement (PPA), EPC Contracts, Fuel Guarantee Agreement etc.
 • Comment of all necessary agreements e.g. Loan Agreement, Land and Machinery Mortgage Agreement, Assignment of Project Documents
Qualification
 • Bachelor Degree in Laws
 • Age not over 26
 • At least 1 years of relevant experiences in Laws
 • Good practice in MS offices (excel, word, PowerPoint etc.)
 • Good command of English language / TOEIC over 600
สมัครงาน
Job Descriptions :

The Financial officer will assist to manage Cash Management, Loan Agreement Management, Financial Market Investment and Insurance Coverage for EGCO’s Project Finance Companies in Construction Phase and Operational Phase

Qualification
 • Bachelor or Masters in Finance , Economics required.
 • Computer skill of MS Office applications, in particular MS Excel at intermediate - advanced level
 • Excellent command in both written and spoken English / TOEIC over 600 will be advantage
 • Immediately available is highly preferable
สมัครงาน
Job Descriptions :
 • Preparing the non-complex TORs, Purchasing Contracts / Purchasing Orders, Service Contracts and other related tasks.
 • Assisting the supervisor in developing good quality TORs, EPC contracts, non-EPC contracts, and O&M contracts and other related tasks
 • Accountable for the process for selecting the best vendors and purchasing high quality material at reasonable price within the limit time frame.
Qualification
 • Bachelor in Business Administration, Legal or related fields
 • 0-3 years of experience , experience in Procurement field will be an advantage
 • Good interpersonal skill and service mind
 • Computer literacy- skill to use software program, e.g., Excel, Word, and Power Point
 • Good in English both in writing and speaking/ TOEIC over 600 up
สมัครงาน

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

ผู้จัดการส่วนงานบุคคล
112 หมู่ที่ 8 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทร 0 7552 9173, 0 7552 9179

บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ผู้จัดการส่วนงานบุคคล บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
35 ถ.ทางหลวงระยองสาย 3191 ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150 (ตู้ปณ. 55 มาบตาพุด)
โทร 0 3868 2611-4 ต่อ 3130-3131

บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จำกัด

สำนักงาน : อาคารเอ็กโก ชั้น 13 กรุงเทพฯ โทร. 0 2998 5000
โรงไฟฟ้า : 222 หมู่ 8 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180 โทร. 0 3863 7051-57

บริษัท ร้อยเอ็ดกรีน จำกัด

สำนักงาน : อาคารเอ็กโก ชั้น 13 กรุงเทพฯ โทร. 0 2998 5000
โรงไฟฟ้า : 222 หมู่ 10 ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร. 0 4351 9825-6

บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จำกัด

222 อาคารเอ็กโก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

บริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด

222 อาคารเอ็กโก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

กรอกใบสมัครงาน