สมัครงาน

เอ็กโก กรุ๊ป ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรบุคคลว่าเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนขององค์กร จึงใส่ใจพัฒนางานบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การสรรหาบุคคล พัฒนาพนักงาน กำหนดผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิการอย่างเหมาะสม ส่งเสริม และสนับสนุนให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพ ตลอดจนเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานอย่างมีส่วนร่วม เพื่อ "ความสุข" ทั้งกายและใจของพนักงาน อันนำไปสู่ผลการทำงานที่มีประสิทธิภาพก่อเกิดประสิทธิผลสูงสุด

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัคร

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
อาคารเอ็กโก 222 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0 2998 5000
โทรสาร 0 2998 5999
E-mail: Career@egco.com

Job Descriptions :

 • Prepare monthly consolidated financial statements, EGCO's financial statements for submission to the management and major shareholders.    
 • Prepare quarterly, and annual consolidated financial statements, EGCO's financial statements, and note to the financial statements.
 • Prepare quarterly and yearly reporting packages as required by  major shareholders
 • Record accrued revenues and accrued expenses in GL system.
 • Prepare bank reconciliation, bank confirmation, and third-party confirmation.
 • Calculate corporate income tax and prepare tax filing (Phor. Ngor. Dor. 50, 51) of EGCO in accordance with tax laws and follow up new tax laws and regulations
 • Follow up on the new accounting standards and calculate the impact on EGCO's separate financial statements.
 • Support the information and work with other functions to achieve the company's strategies and policy.

Qualification :

 • Bachelor's Degree in Accounting
 • 0-3 years of relevant experience in power business or large infrastructure business or financial institutions or auditing firms                                                     
 • Well-knowledge of Thai Financial Reporting Standards. 
 • Well knowledge of business laws & regulations, especially for public company
 • Good knowledge of financial analysis, and financial modeling.
 • Good command of English language / TOEIC over 600    
สมัครงาน

Job Responsibilities

 • Perform daily tasks relating to corporate finance and responsible for loan agreement management.  
 • Assist in cash flow projection and analysis. 
 • Preliminary analysis of financial risk associated with the company.  
 • Prepare financial information and reports for management decisions.
 • Prepare shareholder loan agreements between the company and projects and procure bank guarantees for projects. 
 • Other tasks as assigned.

Job Requirement

 • Bachelor's Degree in Finance, Accounting, Economics, or related fields.
 • 2-3 years of relevant experience in finance or banking.
 • Good command of English language / TOEIC over 600
 • Good knowledge of MS offices (excel, word, PowerPoint, etc)
 • Good financial and accounting knowledge.
 • Experiences in financial analysis and financial models will be an advantage.
 • Good communication, problem-solving, and analytical skills.
 • Ability to work under pressure and tight deadlines.
สมัครงาน

Job Responsibilities

 • Manage cash flow and liquidity of EGCO and responsible subsidiaries.
 • Manage and review all receiving and payment of EGCO and responsible subsidiaries.
 • Manage excess cash for financial investment and propose to VP including foreign exchange transaction.
 • Monitor & update economics data, Market movement in Thai bond market, Interest rate trend.
 • Monitor and manage bank service fees, interest rates for investment.
 • Provide supporting to other departments on issues concerning banks or financial matters.
 • Review reconciliation of the bank statements through the general ledger and clear the outstanding items.
 • Coordinate with banks' representatives.
 • Prepare monthly report.
 • Ad hoc reports and project as requested.

Job Requirement

 • Bachelor Degree in Finance or Economics
 • 1- 5 years of relevant experiences in Finance or Treasury Management
 • Good command of English language / TOEIC score must be over 600
 • Good practice in MS offices (excel, word, PowerPoint etc.)
สมัครงาน
Job Descriptions :
 • Perform all tasks to follow the assignment
 • Assist in coordinating with Subsidiaries/Joint Venture in EGCO Group about performance management of operating asset
 • Support to collect all information for reviewing in budget and KPI of each Subsidiaries/Joint Venture
 • Provide management reports and evaluate in performance of Subsidiaries/Joint Venture
 • Prepare all information, presentation, and analysis as required
 • Perform all tasks in support of required works
Qualification :
 • Bachelor's Degree in Engineering or Finance is required
 • Having an MBA / Master's in finance would be an advantage but is not a must.
 • At least one year in any business will be favored if he/she has been experienced in the power field 
 • Understandings of Business law, Financial Analysis, Financial Modeling, PPA, etc.
 • Ability to multi-task and operate under tight deadlines
 • Good communication, presentation, analytical, and negotiation skills
 • Good knowledge of MS offices (Excel, Word, PowerPoint etc.)
 • Good command of English language / TOEIC over 650
สมัครงาน

Job Descriptions :

 • Perform all CSR projects as assigned to reach the committed target or achievement 
 • Monitor and evaluate the output and outcome of CSR projects
 • Provide content and summary of project hi-light to support PR activity to promote CSR projects
 • Maintain consistency in communicating and encourage employee involvement in CSR activity
 • Provide a written monthly update of Public Sponsorship and facilitate an internal process to support Public Sponsorship activities

 

Qualification :

 • Bachelor Degree in communication arts, journalism, or mass communication
 • 1-3 years of relevant experiences in the power business, large infrastructure business, or others with experiences in
        1. CSR or community development project management and event/activity management
        2. CSR/Sustainability reporting
        3. public relations/CSR communications including a background in social media communications or relevant experience.
 • Good practice in MS offices (excel, word, PowerPoint, etc.)
 • Good command of English language / TOEIC over 600
 • Able to travel upcountry                      
 • Self-motivated and able to work independently.   
สมัครงาน
Job Descriptions :
 • Perform payroll process to ensure the data accuracy for payment calculation, such as allowance, OT, Provident fund, SSC, and loans program
 • The recruit-to-retire process; perform recruiting and selection process, Handle-improve job description, offering, and onboarding per guidelines including relations activities for campus with the institutes and promoting company's good image. And also maintain manpower and organization
 • Perform and analyze the compensation & benefits survey to determine market competitiveness level as well as support team on the data requirements including rectify of compensation & benefits to remuneration& reward
 • Provide, support, and perform C&B administrations and services for employees to ensure accuracy and customer satisfaction e.g. the certified letter, loan, the employee data report/required, group health insurance, provident fund and etc
 • Perform annual/periodical Performance Evaluations and support information (such as salary adjustment, promotion, transformation etc.)
 • Perform annual budget and support HR system
 • Support for HR-related tasks
Qualification :
 • Bachelor’s Degree in Human Resources Management, Political Science, Psychology or Social Science or Master’s Degree in Human Resources Management, Political Science, Psychology, Social Science or Business Administration will be an advantage           
 • 3-7 years of relevant experience in human resources management or human resources development especially payroll system
 • Understanding of basic labor laws                                                                                          
 • Good communication, presentation, analytical, interpersonal and negotiation skill
 • IT Proficiency (e.g. MS Office, SAP, Auto CAT, Computer Graphic Design)
 • Excellent practice in MS offices (excel, word, PowerPoint etc.)                           
 • Good command of English language / TOEIC over 600                                          
 • Communication, Presentation, Analytical, Negotiation, and Problem-solving skills
สมัครงาน

Job Descriptions :

 • To support and assist the team to undertake initial screening and preliminary analysis, including but not limited to technical, commercial, contractual, and/or financing aspects, of the assigned projects and opportunities.                                                
 • To develop a financial model from scratch or use one that is already available in order to conduct preliminary analysis and prepare reports summarizing the findings/results.                                                
 • To prepare reports and presentations for the team and the management as assigned                                                
 • To support the team in performing the assigned administrative works and duties.                                                
 • Coordinate with different groups both inside and outside the organization to ascertain and secure information needed.                                                

Qualification :

 • Bachelor's Degree in Engineering, Finance, and Business Administration 
 • Master's Degree in Engineering, Finance, and Business Administration would be an advantage
 • At least 2-3 years of relevant experience in power business or large infrastructure business or financial institutions with experiences in a feasibility study, project development, project management, or asset management
 • Strong financial modeling skills would be an advantage
 • Good knowledge of MS Office (excel, word, PowerPoint, etc.)
 • TOEIC Score over 650
สมัครงาน

Job Descriptions :

 • Assist to manage the relationship and network building with relevant agencies, partners and major investors to ensure business opportunities
 • Support the BD team in dealing and negotiation related to business development and project development
 • Assist to develop the feasibility study/ prospect for project investment and develop the financial model, conduct the initial analysis and prepare the related documents for the responsible projects
 • Prepare reports, presentations and information for management
 • Assist to administer all issues related to technical, commercial, contractual and/or financial aspects of the responsible projects
 • Collaborate with Finance Group to determine and secure project funding/financing alternatives

Qualification :

 • Bachelor’s degree in  Engineering. (Engineer Background) /  Financial Modelling  a must
 • Master Degree in Financial preferred
 • At least 1-2 years of relevant experiences in power business or large infrastructure business or financial institutions with experiences in feasibility study, project development, project management or asset management
 • Understandings of business law, Financial Analysis, Financial Modeling, PPA etc.
 • Good knowledge in MS offices (excel, word, PowerPoint etc.) 
 • Good communication, presentation, analytical, interpersonal and negotiation skill
 • TOEIC Score over 650
สมัครงาน

Job Descriptions :

 • Perform an IT audit and testing ITGC (Information Technology General Computer Control), Data Analysis and utilize technology effectively. 
 • Take part of integrated audit by performing test of IT dependency controls e.g., automated application control, IT dependent report, system access and authorization control. 
 • Analyze and solve problems especially big data analysis. 
 • Assess and giving advice on IT/network security architecture design 
 • Assess risk related to information and cybersecurity and evaluate effectiveness of internal controls based on industrial-accepted standard e.g., Information Security Management System (ISMS) 
 • Assess and giving advice on security technology and security-related configuration e.g., firewall, IDS/IPS, Content filtering, Network routing equipment, Wifi controller, Network access Control, etc. 
 • Provide overall co-ordination of the audit planning for the areas/ programs under his/her supervision, and supervise the follow up process of subordinates to ensure timely dispatch of audit reports to auditee and obtaining reply from auditee on the implementation status of recommendations 
 • Delegate, allocate and assign resources to carry out the audit work, and advise, supervise, and oversee the audit activities carried out by the IA as per the Annual Audit Plan. 
 • Discuss with CAE for major risk or audit findings identified during audit. 
 • Oversee the follow up process of the Senior Internal Auditor to ensure timely dispatch of audit reports to auditee and obtaining reply from auditee on the implementation status of recommendations. 
 • Review and discuss on the reply received from auditee for any disputes or disagreement. 
 • To ensure that audit engagements are conducted in accordance with the audit work program and objectives of the audit have been achieved. 
 • Carry out special / investigation audit assigned by CAE. 
 • Participate in the Exit meeting with auditee’s management to discuss on the audit findings identified during audit. 

Qualification :

 • Bachelor's degree preferably in IT, Computer Science or Engineering, Statistic or Accounting. 
 • Having 3-5 years of experience in Professional IT Auditor or an equivalent function or experience in auditing firms or as internal auditor more than 7 years 
 • Preferably proficient in Oracle or any other related Accounting System. Working knowledge in IT Auditor; highly proficient with ERP configurations e.g., SAP and Oracle. Ability to apply best practices of one ERP system in other ERP systems. 
 • Able to work to upcountry or overseas
 • Excellent communication skills in both oral and written English 
 • Able to appreciate business process issues and understand business transaction scenarios, and how an application system (e.g., SAP, Oracle, etc.) can support them 
 • Basic understanding of ERP configurations e.g., SAP, Oracle. Ability to apply best practices of one ERP system in other ERP systems 
 • Good appreciation of fundamental accounting knowledge and/or audit knowledge and financial controls 
 • Good grasp of IT technical concepts, e.g., Operating Systems (Unix, Windows, etc), Databases (Oracle, SQL, etc.) 
 • Able to handle multiple tasks and assignments 
 • Logical thinking, good attitude, fast learner and good team player 
 • Ability to persuade and influence others, to motivate others and promote teamwork and mentor any others, and to provide effective feedback. 
สมัครงาน

Job Descriptions :

 • Assist with formulation of IT policies and IT strategies, especially by developing and managing the scope of IT Cybersecurity and Privacy
 • Plan and monitor IT Cybersecurity and Privacy
 • Monitor and report the progress of all IT Cybersecurity and Privacy projects, and take action to ensure the achievement
 • Manage and maintain IT Cybersecurity and Privacy and Support Users to ensure uninterrupted operations and quality of services
 • Manage and consult to all users for all IT Cybersecurity and Privacy solutions

Qualification :

 • Bachelor's Degree in Computer Engineering, Computer Science or Management Information System
 • 3 years of relevant experience in IT Cybersecurity and Privacy
 • Management IT Cybersecurity and Privacy    
 • Specific business application and data warehousing software: SAP, SharePoint, SQL
 • Commuter IT hardware and infrastructure system, e.g., computer network, etc.
 • IT system analysis, Problem-solving, Communication and Analytical thinking skills
 • Good command of English language / TOEIC over 600
สมัครงาน
Job Descriptions :
 • Facilitate meetings for EGCO Board of Directors and all Board-level committees
 • Draft correct and complete board's minutes of meetings and efficiently file the record
 • Draft minutes of meetings of some subsidiaries e.g Roi Et Green, EGCO Green, and EGCO Cogen
 • Coordinate with all business functions in EGCO to ensure that the required reports to the Board and meeting papers are correct and complete
 • Assist supervisors in providing interpretation services for expatriate directors
 • Assist to liaise with directors and the Management and provide full support
 • Update and Maintain the Board of Director database for efficient searching and retrieving
 • Undertake the secretarial and administrative tasks upon directors’ requests.
 • Provide support and assistance to maintain /improve the corporate governance mechanism
 • Take responsibility and perform tasks and duties as assigned
Qualification :
 • Strong in  English language / TOEIC over 800
 • Bachelor's Degree in Arts, Business Administration, Social Sciences, or Law
 • 0-3 years of relevant experience in meeting management, administrative management
 • Knowledge of a variety of business practices
 • Understand corporate law
 • Service mind / Open-minded / Practice & Dynamic 
สมัครงาน

Job Descriptions :

 • Develop and implement the detailed development and implementation plan for assigned IT infrastructure projects                
 • Gather users’ requirements and problems to study, formulate the solutions, and in conjunction with supervisor suggest the appropriate solutions
 • Monitor, maintain, and create assigned reports of progress for IT Infrastructure projects
 • Maintain IT infrastructure to ensure the availability of services and support users.
 • Support and maintain ISO 27001
 • Formulate user manual and training documents

Qualification :

 • Bachelor's Degree in Computer Engineering, Computer Sciences or Management Information System
 • 3 years of relevant experience in Technology infrastructure
 • Specific business application and data warehousing software: SAP, SharePoint, SQL
 • Commuter IT hardware and infrastructure system, e.g., computer network, etc.
 • IT system analysis, Problem-solving, Communication and Analytical thinking skills
 • Good command of English language / TOEIC over 600
สมัครงาน

Job Descriptions :

 • Designed, develop, and maintain full-stack web/mobile applications using Flutter, .NET, SQL, and Node.js.
 • Participate in the full software development life cycle, including requirements gathering, design, development, testing, and deployment.
 • Collaborate with cross-functional teams to gather business requirements and provide appropriate solutions.
 • Debug, test, and resolve software defects and bugs.
 • Provide day-to-day support for web/mobile applications and resolve production issues.
 • Stay up-to-date with the latest advancements in web technologies.
 • Participate in the development of project plans and implementation strategies.
 • Provide recommendations for process improvements and efficiencies.
 • Write clear and maintainable code, and ensure the code meets industry standards.
 • Participate in code and design reviews

Qualification :

 • Bachelor's degree or Master's degree in Computer Science, Business Administration, or related field.
 • Strong experience in full-stack web development.
 • Proficient in Flutter, .NET, SQL, and Node.j and experience with SQL, relational databases and cloud platforms (e.g. Azure, K2 Workflow) is a plus..
 • Ability to work with cross-functional teams and communicate effectively with clients.
 • Strong problem-solving skills and attention to detail.
 • Excellent communication and interpersonal skills.
 • Familiarity with Agile development methodologies is a plus.
 • Experience with front-end technologies such as HTML, CSS, and JavaScript is a plus.
 • TOEIC Score over 600
สมัครงาน

Job Descriptions :

 • Provide day-to-day support and maintenance for SAP MM/PM.
 • Troubleshoot and resolve SAP MM/PM production issues in a timely manner.
 • Participate in the design, configuration, and implementation of SAP MM/PM solutions.
 • Collaborate with cross-functional teams to ensure integration between SAP MM/PM and other SAP modules.
 • Develop and maintain SAP MM/PM customizations, reports, and interfaces.
 • Provide end-user training and support for SAP MM/PM.
 • Participate in blueprinting, testing, and go-live support.
 • Stay up-to-date with SAP technology advancements and industry trends.
 • Provide recommendations for SAP MM/PM process improvements and efficiencies.
 • Participate in the development of project plans and implementation strategies.                                               

Qualification :

 • Bachelor's degree or Master's degree in Computer Science, Business Administration, or related field.
 • Strong experience in SAP MM/PM support and implementation, and SAP project management methodologies will be an advantage.
 • Knowledge of SAP Materials Management and Plant Maintenance modules.
 • Strong understanding of procurement, inventory, and maintenance processes.
 • Ability to work with cross-functional teams and communicate effectively with clients.
 • Strong problem-solving skills and attention to detail with excellent communication and interpersonal skills.
 • SAP certification in MM/PM is a plus.
 • Experience with other SAP modules (e.g. FI/CO, ABAP) is a plus.
 • TOEIC Score over 600
สมัครงาน

Job Descriptions :

 • Provide day-to-day support and maintenance for SAP FI/CO.
 • Troubleshoot and resolve SAP FI/CO production issues in a timely manner.
 • Participate in the design, configuration, and implementation of SAP FI/CO solutions.
 • Collaborate with cross-functional teams to ensure integration between SAP FI/CO and other SAP modules.
 • Develop and maintain SAP FI/CO customizations, reports, and interfaces.
 • Provide end-user training and support for SAP FI/CO.
 • Participate in blueprinting, testing, and go-live support.
 • Stay up-to-date with SAP technology advancements and industry trends.
 • Provide recommendations for SAP FI/CO process improvements and efficiencies.
 • Participate in the development of project plans and implementation strategies

Qualification :

 • Bachelor's degree or Master's degree in Computer Science, Business Administration, or related field.
 • Strong experience in SAP FI/CO support and implementation, and SAP project management methodologies will be an advantage.
 • Knowledge of SAP Materials Management and Plant Maintenance modules.
 • Strong understanding of procurement, inventory, and maintenance processes.
 • Ability to work with cross-functional teams and communicate effectively with clients.
 • Strong problem-solving skills and attention to detail with excellent communication and interpersonal skills.
 • SAP certification in FI/CO is a plus.
 • Experience with other SAP modules (e.g. MM/PM, ABAP) is a plus.
 • TOEIC Score over 600
สมัครงาน

Job Descriptions :

 • Manage and support the day-to-day operations of data management systems, including SAP BW
 • Develop, implement, and maintain data management processes and procedures
 • Collaborate with stakeholders to understand business requirements and data needs
 • Design and implement data storage solutions, such as databases, data warehouses, and data lakes
 • Extract, transform, and load (ETL) data from multiple sources, including SAP ERP systems and non-SAP, into the data management systems
 • Ensure data quality and accuracy by implementing data validation and reconciliation processes
 • Monitor data management systems to ensure stability, performance, and security
 • Automate data management tasks and workflows
 • Provide technical support to end-users and resolve any data-related issues
 • Analyze data and identify trends to support decision-making and strategic planning
 • Create dashboards, reports, and visualizations using BI tools such as PowerBI, etc.
 • Document data management systems and processes

Qualification :

 • Bachelor's or Master's degree in Computer Science, Information Systems or related field
 • Strong experience with data management and database technologies such as SQL, NoSQL databases
 • Proficiency in programming languages such as Python, SQL, and Java
 • Experience with cloud-based data storage and processing solutions such as AWS, Google Cloud Platform, or Azure
 • Strong experience with SAP BW and SAP ERP systems
 • Familiarity with data warehousing concepts and dimensional modeling
 • Strong problem-solving and analytical skills
 • Excellent written and verbal communication skills
 • Ability to work independently and in a team environment
 • Experience with BI and visualization tools such as PowerBI, etc.
 • TOEIC Score over 600
สมัครงาน

Job Descriptions :

 • Develop and conduct feasibility study, investment proposal, financial  model, project funding and relevant contracts to ensure successful project development
 • Assist in valuate the purchase price of the target project companies
 • Assist SVP in dealing and negotiation related to business development and project development 
 • Seek and study information to of new technology related to new businesses
 • Prepare the agenda and presentation for the board meeting
 • Assist in exploring opportunity for new projects/investments including acquisition opportunities 
 • Assist in screening projects in the pipeline; direct and advise for the action plan for the implementation of the project/investment opportunities
 • Collaborate with Finance Group to determine and secure project funding/financing alternatives
 • Maintain close relationship and network building with relevant agencies, partners and major investors to ensure business opportunities 

Qualification :

 • Bachelor Degree in Engineering, Economics, Finance, Business Administration, or Law 
 • Master degree in Engineering, Economics, Finance or Business Administration will be advantage
 • At least 7 years of relevant experiences in power business, new business, new technology or large infrastructure business or financial institutions with a minimum of 4 years experiences in feasibility study, business development, project development, project management or asset management
 • Understandings of business law, Financial Analysis, Financial Modeling, PPA etc.
 • Well knowledge of financial analysis, financial modeling
 • Good command of English language   TOEIC 700
สมัครงาน

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

ผู้จัดการส่วนงานบุคคล
112 หมู่ที่ 8 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทร 0 7552 9173, 0 7552 9179

บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ผู้จัดการส่วนงานบุคคล บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
35 ถ.ทางหลวงระยองสาย 3191 ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150 (ตู้ปณ. 55 มาบตาพุด)
โทร 0 3868 2611-4 ต่อ 3130-3131

บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จำกัด

สำนักงาน : อาคารเอ็กโก ชั้น 13 กรุงเทพฯ โทร. 0 2998 5000
โรงไฟฟ้า : 222 หมู่ 8 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180 โทร. 0 3863 7051-57

บริษัท ร้อยเอ็ดกรีน จำกัด

สำนักงาน : อาคารเอ็กโก ชั้น 13 กรุงเทพฯ โทร. 0 2998 5000
โรงไฟฟ้า : 222 หมู่ 10 ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร. 0 4351 9825-6

บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จำกัด

222 อาคารเอ็กโก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

บริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด

222 อาคารเอ็กโก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

กรอกใบสมัครงาน