สมัครงาน

เอ็กโก กรุ๊ป ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรบุคคลว่าเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนขององค์กร จึงใส่ใจพัฒนางานบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การสรรหาบุคคล พัฒนาพนักงาน กำหนดผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิการอย่างเหมาะสม ส่งเสริม และสนับสนุนให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพ ตลอดจนเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานอย่างมีส่วนร่วม เพื่อ "ความสุข" ทั้งกายและใจของพนักงาน อันนำไปสู่ผลการทำงานที่มีประสิทธิภาพก่อเกิดประสิทธิผลสูงสุด

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัคร

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
อาคารเอ็กโก 222 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0 2998 5000
โทรสาร 0 2998 5999
E-mail: Career@egco.com

Job Responsibilities

 • Perform all tasks of Project finance and Corporate finance
 • Preliminary analyze of financial risk associated with the responsible projects/investments
 • Prepare the information for the sourcing of funding; contract with the lender for the loan
 • Compare financial term and conditions for the financing alternatives for new projects/investments
 • Assist to coordinate with potential lenders to manage and develop financial contracts/agreements of the responsible project e.g. loan agreement, etc.
 • Prepare sponsor or shareholder loan and application the letter of guarantee to subsidiaries & new projects

Job Requirement

 • At least Bachelor Degree of Finance , Economics, Business Administration or Accounting (peferred).Or Master degree in Finance.
 • 0-5 years of related experience is preferable
 • Experience about loan agreement will be advantage
 • Fluent in English. Honest and High Responsibility and Accountability, Strong computer skills including SAP system.
 • TOEIC score must be over 600

 

สมัครงาน

Job Descriptions :

 • Provide assistance and services on financial analysis as well as information support (e.g., accounting and financial data, budget data, etc.) to other functions, and projects as requested
 • Provide annual budget and long term projection
 • Prepare consolidated financial statements, e.g. Balanced Sheet, Statements of Income, Statements of Changes in Shareholders’ Equity, and Cash Flow Statement
 • Calculate tax, prepare related tax forms and report, and prepare vouchers for the payments 
 • Perform month-end closing
 • Analyze and prepare monthly, quarterly, and yearly reports 

Job Requirement

• Bachelor Degree in Accounting
• 1-3 years of relevant experiences in Accounting
• TOEIC over 600 and  not over 2 years
• Good practice in MS offices (excel, word, PowerPoint etc.)

สมัครงาน
Job Descriptions :
 • Develop and implement the detailed development and implementation plan for assigned ERP Project.
 • Gather user  requirements and information; conduct analysis, design ERP solutions, and discuss and verify the design with users.
 • Monitor, maintain and create assigned reports of progress for ERP projects.
 • Develop the assigned ERP application, modify to extending the scopes of application, and test run (for the case of in-house development).
 • Formulate user manual and training documents.
Qualification :
 • Bachelor Degree in Computer Engineering, Computer Sciences or Management Information System.
 • Age between 25-35 Years.
 • 3 years of relevant experiences in power business or large Information Technology infrastructure.
 • 3 years experiences in Management Information System or Information Technology.
 • Specific business application and data warehousing software : SAP, SharePoint, SQL.
 • Good knowledge on MS offices (excel, word, PowerPoint etc.)
 • Good command of English language / TOEIC over 600

Candidate are requested to submit the resume and must attach one recent photo in resume.

สมัครงาน
Job Descriptions :
 • Develop and implement the detailed development and implementation plan for assigned ERP Project.
 • Gather user  requirements and information; conduct analysis, design ERP solutions, and discuss and verify the design with users.
 • Monitor, maintain and create assigned reports of progress for ERP projects.
 • Develop the assigned ERP application, modify to extending the scopes of application, and test run (for the case of in-house development).
 • Formulate user manual and training documents.
 • Basic Programming skill is a must (ABAP)
Qualification :
 • Bachelor Degree in Computer Engineering, Computer Sciences or Management Information System.
 • Age between 25-35 Years.
 • 3 years of relevant experiences in power business or large Information Technology infrastructure.
 • 3 years experiences in Management Information System or Information Technology.
 • Specific business application and data warehousing software : SAP, SharePoint, SQL.
 • Good knowledge on MS offices (excel, word, PowerPoint etc.)
 • Good command of English language / TOEIC over 600

Candidate are requested to submit the resume and must attach one recent photo in resume.

สมัครงาน

Job Descriptions :

 • Assist to manage the relationship and network building with relevant agencies, partners and major investors to ensure business opportunities
 • Support the BD team in dealing and negotiation related to business development and project development
 • Assist to develop the feasibility study/ prospect for project investment and develop the financial model, conduct the initial analysis and prepare the related documents for the responsible projects
 • Prepare reports, presentations and information for management
 • Assist to administer all issues related to technical, commercial, contractual and/or financial aspects of the responsible projects
 • Collaborate with Finance Group to determine and secure project funding/financing alternatives

Qualification :

 • Bachelor’s degree in  Engineering. (Engineer Background) /  Financial Modelling  a must
 • Master Degree in Financial preferred
 • At least 1-2 years of relevant experiences in power business or large infrastructure business or financial institutions with experiences in feasibility study, project development, project management or asset management
 • Understandings of business law, Financial Analysis, Financial Modeling, PPA etc.
 • Good knowledge in MS offices (excel, word, PowerPoint etc.) 
 • Good communication, presentation, analytical, interpersonal and negotiation skill
 • TOEIC Score over 650
สมัครงาน

Job Descriptions :

 • Perform the procurement procedures and assist the supervisor in preparation of Purchase Order, TOR , Letter of Intent ,EPC contract , non EPC contract , Consulting Service Agreements for procuring Goods and Services , Insurance.
 • Perform the Contract Management following terms and conditions of contract.
 • Manage and prepare stock of stationary and souvenir.
 • Assist the supervisor in preparation of the report and data/information in relation to Procurement & Contract Management function.                                                                                        

Qualification

 • Bachelor Degree in Arts, Social Science, Political Science, Business of Administration, Economics, or equivalent
 • 0-3 years of relevant experiences in Procurement and Contract Management
 • Good command of English language / TOEIC over 600
 • Good interpersonal skill and service mind      
 • Good knowledge in MS offices (excel, word, PowerPoint etc.) and SAP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
สมัครงาน
Job Descriptions :
 • Assist in conducting feasibility study, developing the financial  model, exploring project funding alternatives, preparing investment proposal and related documents for the responsible projects
 • Assist in administing all issues related to technical, commercial, contractual and/or financial aspects of the responsible projects
 • Assist in dealing and negotiation related to business development and project development 
 • Assist in preparing reports, presentations and information for management
 • Assist in maintaining the relationship and network building with relevant agencies, partners and major investors to ensure business opportunities 
 • Assist in exploring opportunity for new projects/investments including acquisition opportunities 
Qualification :
 • Bachelor Degree in Engineering, Economics, Finance, or Business Administration  / Fianacial Modelling - A Must
 • Master degree in Engineering, Economics, Finance or Business Administration will be advantage
 • Not less than 30 Years.
 • At least 1-2 years of relevant experiences in power business or large infrastructure business or financial institutions with experiences in feasibility study, project development, project management or asset management
 • Understanding of power industry and related business
 • Understandings of business law, Financial Analysis, Financial Modeling, PPA etc.
 • Good communication, presentation, analytical , interpersonal and negotiation skill
 • Strong Analytical skill.
 • Good knowledge on MS offices (excel, word, PowerPoint etc.)
 • Good command of English language / at least TOEIC 700

Candidate are requested to submit the resume and must attach one recent photo in resume.

สมัครงาน
Job Descriptions :
 •  Assist to manage the relationship and network building with relevant agencies, partners and major investors to ensure business opportunities
 • Support the BD team in dealing and negotiation related to business development and project development
 • Assist to develop the feasibility study/ prospect for project investment and develop the financial model, conduct the initial analysis and prepare the related documents for the responsible projects
 • prepare reports, presentations and information for management
 • Assist to administer all issues related to technical, commercial, contractual and/or financial aspects of the responsible projects 
 • Collaborate with Finance Group to determine and secure project funding/financing alternatives
 • Collaborate with Finance Group to determine and secure project funding/financing alternatives
Qualification :
 • Bachelor Degree in Engineering, 
 • Master degree in Engineering, Economics, Finance or Business Administration will be advantage / Fianacial Modelling - A Must
 • At least 1-2 years of relevant experiences in power business or large infrastructure business or financial institutions with experiences in feasibility study, project development, project management or asset management
 • Understanding of power industry and related business
 • Understandings of business law, Financial Analysis, Financial Modeling, PPA etc.
 • Good communication, presentation, analytical , interpersonal and negotiation skill
 • Good knowledge on MS offices (excel, word, PowerPoint etc.)
 • Good command of English language / at least TOEIC 650

                                                                                                      Candidate are requested to submit the resume and must attach one recent photo in resume.

สมัครงาน

Job Responsibilities

 • แสวงหาโอกาสในการพัฒนาโครงการทางธุรกิจใหม่ หรือต่อยอดจากโครงการเดิม
 • วิเคราะห์ความต้องการของตลาด สถานการณ์ จุดแข็ง จุดอ่อน คู่แข่ง ลูกค้า เป้าหมาย และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
 • วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของธุรกิจทั้งการตลาด การดําเนินการ และการเงิน
 • ประเมินผลโครงการทางธุรกิจที่ได้ทําไปก่อนหน้านี้
 • การพัฒนางานบริหารจัดการ
 • งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ

Job Requirement

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง /ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
 • ผ่านงานทางด้านพัฒนาธุรกิจ ด้านปฏิบัติการ หรืองานทางวิศวกรรมรวมกันไม่น้อยกว่า 5 ปี ในธุรกิจน้ำมันขั้นปลาย (Downstream Business) หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
 • มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล
 • มีภาวะผู้นํา มนุษย์สัมพันธ์ดี และมีทักษะในการนําเสนอ
 • มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดีเลิศ

ปฏิบัติงานที่บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จํากัด (TPN) ตึก เอสเจ อินฟินิท ถนนวิภาวดีรังสิต | จันทร์ - ศุกร์ 8:30-17:30 น.

สมัครงาน

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)  เปิดรับสมัคร นิสิต - นักศึกษา เพื่อเข้าฝึกงานในปี 2564 ในหน่วยงานต่างๆ ดังต่อไปนี้

หน่วยงาน / ฝ่ายที่เปิดรับนิสิต นักศึกษา

 • บัญชี  
 • การเงิน
 • จัดซื้อ
 • ทรัพยากรบุคคล
 • สื่อสารองค์กร

กำหนดคุณสมบัติตามข้อกำหนดของบริษัท ได้แก่

1. นิสิต นักศึกษาที่ขอเข้ารับการฝึกงานจะต้องอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป

2. นิสิต นักศึกษาที่ขอเข้ารับการฝึกงานจะต้องเป็นนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้าย หรือก่อนปีสุดท้าย 1 ปี ของแต่ละระดับการศึกษา

3. การฝึกงานจะต้องมีในหลักสูตรของสถาบันการศึกษา หรือคณะที่ศึกษา

4. สาขาวิชาที่เรียนจะต้องเกี่ยวข้องกับงานที่บริษัททำอยู่ โดยสาขาวิชาที่ไม่เกี่ยวข้อง เช่น โรงเรียนเสริมสวย วิทยาลัยเกษตร เป็นต้น  

5. นิสิต นักศึกษาจะต้องมีผลการเรียน หรือเกรดเฉลี่ยสะสมถึงเทอมล่าสุดไม่ต่ำกว่า 2.5

6. นิสิต นักศึกษาจะต้องมีความประพฤติเรียบร้อย รวมทั้งไม่มีประวัติเสื่อมเสียมาก่อน

เอกสารที่ต้องนำส่งเพื่อใช้พิจารณา

1. ประวัติส่วนตัว (Resume/CV)

2. สำเนาผลการเรียนตามคุณสมบัติที่กำหนด

3. หนังสือขอความอนุเคราะห์ที่ออกโยมหาวิทยาลัย หรือคณะ (ถ้ามี)

                       

สมัครงาน

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด เปิดรับสมัคร

ผู้จัดการส่วนงานบุคคล
112 หมู่ที่ 8 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทร 0 7552 9173, 0 7552 9179

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการสรรหาพนักงานใหม่
 

ตามที่บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ จำนวน 4 อัตรา (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2563) ประกอบด้วย

1. ตำแหน่งวิศวกรวางแผนบำรุงรักษา จำนวน 1 อัตรา

2. พนักงานบำรุงรักษาเครื่องกล จำนวน 3 อัตรา ประกอบด้วย

- พนักงานบำรุงรักษาเครื่องกล (ช่างกล) จำนวน 2 อัตรา

- พนักงานบำรุงรักษาเครื่องกล (ช่างเชื่อม) จำนวน 1 อัตรา

บริษัทฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการสรรหาพนักงานใหม่ในตำแหน่งต่างๆ ตามรายละเอียด ดังนี้
 

อัตราที่รับ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการสรรหาพนักงานใหม่
วิศวกรวางแผนบำรุงรักษา ( 1 อัตรา ) A 12 นายพิตตินันทน์ พานิชการ
A 25 นายเทอดพงศ์ ช่วยแก้ว  (สำรอง)
พนักงานบำรุงรักษาเครื่องกล - ช่างกล ( 2 อัตรา )

B 17 นายอภิสิทธิ์ พิศกาญจน์
B 05 นายวริทธิ์ วรวาส 
B 09 นายธีระชัย พรหมอนุมัติ (สำรองอันดับ 1)
B 03 นายสุขสันต์ จิตตรง (สำรองอันดับ 2)

พนักงานบำรุงรักษาเครื่องกล - ช่างเชื่อม ( 1 อัตรา ) C 01 นายณัฐนนท์ จันทร์แก้ว


สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกการสรรหาพนักงานใหม่ ทางส่วนงานบุคคลจะแจ้งรายละเอียดและดำเนินการขั้นตอนต่อไป ส่วนรายชื่อสำรองจะขึ้นบัญขีรายชื่อไว้มีอายุ 6 เดือนนับจากวันประกาศ

                                                                                                                                                                                                                      จึงขอประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ส่วนงานบุคคล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

28 กรกฎาคม 2563

 

สมัครงาน

บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ผู้จัดการส่วนงานบุคคล บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
35 ถ.ทางหลวงระยองสาย 3191 ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150 (ตู้ปณ. 55 มาบตาพุด)
โทร 0 3868 2611-4 ต่อ 3130-3131

บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จำกัด

สำนักงาน : อาคารเอ็กโก ชั้น 13 กรุงเทพฯ โทร. 0 2998 5000
โรงไฟฟ้า : 222 หมู่ 8 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180 โทร. 0 3863 7051-57

บริษัท ร้อยเอ็ดกรีน จำกัด

สำนักงาน : อาคารเอ็กโก ชั้น 13 กรุงเทพฯ โทร. 0 2998 5000
โรงไฟฟ้า : 222 หมู่ 10 ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร. 0 4351 9825-6

บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จำกัด

222 อาคารเอ็กโก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

บริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด

222 อาคารเอ็กโก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

กรอกใบสมัครงาน