สมัครงาน

เอ็กโก กรุ๊ป ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรบุคคลว่าเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนขององค์กร จึงใส่ใจพัฒนางานบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การสรรหาบุคคล พัฒนาพนักงาน กำหนดผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิการอย่างเหมาะสม ส่งเสริม และสนับสนุนให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพ ตลอดจนเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานอย่างมีส่วนร่วม เพื่อ "ความสุข" ทั้งกายและใจของพนักงาน อันนำไปสู่ผลการทำงานที่มีประสิทธิภาพก่อเกิดประสิทธิผลสูงสุด

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัคร

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
อาคารเอ็กโก 222 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0 2998 5000
โทรสาร 0 2998 5999
E-mail: Career@egco.com

Job Descriptions :

 • Coordinate with subsidiaries, associates, and joint ventures to fulfill all required information for management reports.
 • Prepare and submit management reports for analysis of Group's operating results and other reports in accordance with the requirements of regulators and the company's requirements
 • Prepare the accuracy and completeness of annual budget proposals, budget usage control processes, and budget reports. 
 • Prepare and analyze consolidated Budget including the budget of JVs and Associated
 • Analyze the tax structure on each investment and EGCO Portfolio 
 • Prepare and coordinate with the related division for preparation Purchase Price Allocation (PPA)
 • Review and analyze due diligence reports to support other parties 
 • Prepare and analyze important financial ratios 
 • Perform and compare work procedures with the company's regulations and orders to ensure completeness and to report the difference (if any) for finding the problem-solving. 
 • Support the information and work with other functions to achieve the company's strategies and policy.
 • Follow up on the new accounting standards. 

Qualification :

 • Bachelor Degree in Accounting
 • 1-3 years of relevant experiences in power business or large infrastructure business or financial institutions or auditing firms 
 • 1-3 years experience in Accounting or related
 • Good command of English language / TOEIC over 600                                                            
 • Well-knowledge in Thai Financial Reporting Standards. 
 • Well knowledge in business laws & regulations, especially for public company
 • Good knowledge of major contracts in the power business.
สมัครงาน

Job Descriptions:

 • The scope of work is to coordinate with domestic and overseas subsidiaries.
 • Provide assistance and services on financial analysis as well as information support (e.g., accounting and financial data, budget data, etc.) to other functions, and projects as requested
 • Provide annual budget and long term projection
 • Prepare financial statements, e.g. Balanced Sheet, Statements of Income, Statements of Changes in Shareholders’ Equity, and Cash Flow Statement
 • Calculate tax, prepare related tax forms and report, and prepare vouchers for the payments 
 • Perform month-end closing
 • Analyze and prepare monthly, quarterly, and yearly reports 

Qualification:

 • Bachelor/Master degree in Accounting
 • 0-5 years of relevant experiences in Accounting
 • Good practice in MS offices
 • Good command of English language in both written and spoken  / TOEIC over 600
สมัครงาน
Job Descriptions :
 • Perform all tasks to follow the assignment
 • Assist in coordinating with Subsidiaries/Joint Venture in EGCO Group about performance management of operating asset
 • Support to collect all information for reviewing in budget and KPI of each Subsidiaries/Joint Venture
 • Provide management reports and evaluate in performance of Subsidiaries/Joint Venture
 • Prepare all information, presentation, and analysis as required
 • Perform all tasks in support of required works
Qualification :
 • Bachelor's Degree in Engineering or Finance is required
 • Having an MBA / Master's in finance would be an advantage but is not a must.
 • At least one year in any business will be favored if he/she has been experienced in the power field 
 • Understandings of Business law, Financial Analysis, Financial Modeling, PPA, etc.
 • Ability to multi-task and operate under tight deadlines
 • Good communication, presentation, analytical, and negotiation skills
 • Good knowledge of MS offices (Excel, Word, PowerPoint etc.)
 • Good command of English language / TOEIC over 650
สมัครงาน

Job Responsibilities

 • Perform daily tasks relating to corporate finance and responsible for loan agreement management.
 • Assist in cash flow projection and analysis.  
 • Preliminary analysis of financial risk associated with the company.
 • Prepare financial information and reports for management decisions.
 • Prepare shareholder loan agreements between the company and projects and procure bank guarantees for projects.
 • Other tasks as assigned.

Job Requirement

 • Bachelor's Degree in Finance, Accounting, Economics, or related fields.
 • 2-3 years of relevant experience in finance or banking.
 • Good command of English language / TOEIC over 600
 • Good knowledge of MS offices (excel, word, PowerPoint, etc)
 • Good financial and accounting knowledge.
 • Experiences in financial analysis and financial models will be an advantage.
 • Good communication, problem-solving, and analytical skills.
 • Ability to work under pressure and tight deadlines.
สมัครงาน

Job Descriptions :

 • Perform all CSR projects as assigned to reach the committed target or achievement 
 • Monitor and evaluate the output and outcome of CSR projects
 • Provide content and summary of project hi-light to support PR activity to promote CSR projects
 • Maintain consistency in communicating and encourage employee involvement in CSR activity
 • Provide a written monthly update of Public Sponsorship and facilitate an internal process to support Public Sponsorship activities

 

Qualification :

 • Bachelor Degree in communication arts, journalism, or mass communication
 • 1-3 years of relevant experiences in the power business, large infrastructure business, or others with experiences in
        1. CSR or community development project management and event/activity management
        2. CSR/Sustainability reporting
        3. public relations/CSR communications including a background in social media communications or relevant experience.
 • Good practice in MS offices (excel, word, PowerPoint, etc.)
 • Good command of English language / TOEIC over 600
 • Able to travel upcountry                      
 • Self-motivated and able to work independently.   
สมัครงาน

Job Descriptions :

 • Assist to manage the relationship and network building with relevant agencies, partners and major investors to ensure business opportunities
 • Support the BD team in dealing and negotiation related to business development and project development
 • Assist to develop the feasibility study/ prospect for project investment and develop the financial model, conduct the initial analysis and prepare the related documents for the responsible projects
 • Prepare reports, presentations and information for management
 • Assist to administer all issues related to technical, commercial, contractual and/or financial aspects of the responsible projects
 • Collaborate with Finance Group to determine and secure project funding/financing alternatives

Qualification :

 • Bachelor’s degree in  Engineering. (Engineer Background) /  Financial Modelling  a must
 • Master Degree in Financial preferred
 • At least 1-2 years of relevant experiences in power business or large infrastructure business or financial institutions with experiences in feasibility study, project development, project management or asset management
 • Understandings of business law, Financial Analysis, Financial Modeling, PPA etc.
 • Good knowledge in MS offices (excel, word, PowerPoint etc.) 
 • Good communication, presentation, analytical, interpersonal and negotiation skill
 • TOEIC Score over 650
สมัครงาน
Job Descriptions :
 • Facilitate meetings for EGCO Board of Directors and all Board-level committees

 • Draft correct and complete board's minutes of meetings and efficiently file the record

 • Draft minutes of meetings of some subsidiaries e.g Roi Et Green, EGCO Green, and EGCO Cogen

 • Coordinate with all business functions in EGCO to ensure that the required reports to the Board and meeting papers are correct and complete

 • Assist supervisors in providing interpretation services for expatriate directors

 • Assist to liaise with directors and the Management and provide full support

 • Update and Maintain the Board of Director database for efficient searching and retrieving

 • Undertake the secretarial and administrative tasks upon directors’ requests.

 • Provide support and assistance to maintain /improve the corporate governance mechanism

 • Take responsibility and perform tasks and duties as assigned

Qualification :
 • Strong in  English language / TOEIC over 800
 • Bachelor's Degree in Arts, Business Administration, Social Sciences, or Law
 • 0-3 years of relevant experience in meeting management, administrative management
 • Knowledge of a variety of business practices
 • Understand corporate law
 • Service mind / Open-minded / Practice & Dynamic 
สมัครงาน
Job Descriptions :
 • Develop and implement the detailed development and implementation plan for assigned Non-ERP and MIS Project                          
 • Gather user  requirements and information; conduct analysis, design Non-ERP and MIS solutions, and discuss and verify the design with users                                                
 • Monitor, maintain, and create assigned reports of progress for  Non-ERP and MIS projects                                                
 • Develop the assigned Non-ERP and MIS application, modify to extend the scopes of application, and test run (for the case of in-house development)                                                
 • Formulate user manual and training documents
Qualification :
 • Bachelor's Degree in Computer Engineering, Computer Sciences, or Management Information System.
 • Age between 25-35 Years.
 • Specific business application and data warehousing software: SAP, SharePoint, SQL.
 • Good knowledge of MS offices (excel, word, PowerPoint, etc.)
 • Good command of English language / TOEIC over 600

 

สมัครงาน

Job Descriptions :

 • Manage the on-time preparation and submission of the Consolidated financial statements and EGCO's Financial statements in accordance with Thai Financial Reporting Standards, including coordination with the auditor.
 • Coordinate with subsidiaries, associates, and joint ventures to fulfill all required information for consolidation.
 • Review the completion of quarterly and yearly reporting packages as required by major shareholders and coordination and discussion for their issues (if any).  
 • Review the billing processes and correction of AR vouchers including accounting transactions 
 • Review the correction of GL records. 
 • Review the correction of bank reconciliation, bank confirmation, and third-party confirmation.      
 • Manage to fulfill corporate income tax obligations and represent the company with respect to inquiries and disputes with tax authorities and follow up new tax laws and regulations 
 • Oversee and review accounting transactions to ensure compliance with accounting policies of EGCO Group and follow up the new accounting standards and coordinate with subsidiaries, associates,s and joint ventures for summarizing its impact on consolidated financial statements.
 • Assess and compare work procedures with the company's regulations and orders to ensure completeness and to report the difference (if any) for finding the problem-solving. 
  Support the information and work with other functions to achieve the company's strategies and policy.           

Qualification :

 • Bachelor's Degree in Accounting
 • 3 years of relevant experiences in power business or large infrastructure business or financial institutions or auditing firms    
 • 2 years experience in consolidation  
 • 7 years experience in Accounting
 • Good command of English language / TOEIC over 600                    
 • Well-knowledge in Thai Financial Reporting Standards.
 • Well knowledge in business laws & regulations, especially for public company
 • Well knowledge in financial analysis, financial modeling
 • Good knowledge of major contracts in the power business. 

 

สมัครงาน

Job Descriptions :

 • Coordinate with subsidiaries, associates, and joint ventures to fulfill all required information for management reports.                      
 • Manage the on-time preparation and submission of Management reports for analysis of the Group's forecast earnings projection and other reports in accordance with the company's management, including coordination with related parties e.g. subsidiaries, joint ventures, shareholders, and other divisions.
 • Coordinate with the related divisions for preparation of Purchase Price Allocation (PPA).  
 • Review tax or accounting due diligence, including supporting information with related divisions. 
 • Prepare an appropriate model of investments' tax structure. 
 • Review and analyze tax planning on EGCO portfolio or investment, including supporting information with related divisions.           
 • Perform and analyze consolidation financial model.
 • Follow up on the new accounting standards.
 • Assess and compare work procedures with the company's regulations and orders to ensure completeness and to report the difference (if any) for finding the problem-solving. 
 • To work as team base approach per assignment.
 • Support the information and work with other functions to achieve the company's strategies and policy. 

Qualification :

 • Bachelor Degree in Accounting / Finance or related or Master degree in MBA or related 
 • 3 years of relevant experiences in power business or large infrastructure business or financial institutions or auditing firms or analyst
 • 7 years experience in Accounting / Finance or related 
 • Good command of English language / TOEIC over 700 
 • Well-knowledge in Thai Financial Reporting Standards.
 • Well knowledge in business laws & regulations, especially for public company
 • Well knowledge in financial analysis, financial modeling 
 • Good knowledge of major contracts in the power business.
                                 
สมัครงาน

Job Descriptions :

 • Develop and conduct feasibility study, investment proposal, financial  model, project funding and relevant contracts to ensure successful project development
 • Assist in valuate the purchase price of the target project companies
 • Assist SVP in dealing and negotiation related to business development and project development 
 • Seek and study information to of new technology related to new businesses
 • Prepare the agenda and presentation for the board meeting
 • Assist in exploring opportunity for new projects/investments including acquisition opportunities 
 • Assist in screening projects in the pipeline; direct and advise for the action plan for the implementation of the project/investment opportunities
 • Collaborate with Finance Group to determine and secure project funding/financing alternatives
 • Maintain close relationship and network building with relevant agencies, partners and major investors to ensure business opportunities 

Qualification :

 • Bachelor Degree in Engineering, Economics, Finance, Business Administration, or Law 
 • Master degree in Engineering, Economics, Finance or Business Administration will be advantage
 • At least 7 years of relevant experiences in power business, new business, new technology or large infrastructure business or financial institutions with a minimum of 4 years experiences in feasibility study, business development, project development, project management or asset management
 • Understandings of business law, Financial Analysis, Financial Modeling, PPA etc.
 • Well knowledge of financial analysis, financial modeling
 • Good command of English language   TOEIC 700
สมัครงาน

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด เปิดรับสมัคร

ผู้จัดการส่วนงานบุคคล
112 หมู่ที่ 8 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทร 0 7552 9173, 0 7552 9179

บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ผู้จัดการส่วนงานบุคคล บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
35 ถ.ทางหลวงระยองสาย 3191 ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150 (ตู้ปณ. 55 มาบตาพุด)
โทร 0 3868 2611-4 ต่อ 3130-3131

บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จำกัด

สำนักงาน : อาคารเอ็กโก ชั้น 13 กรุงเทพฯ โทร. 0 2998 5000
โรงไฟฟ้า : 222 หมู่ 8 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180 โทร. 0 3863 7051-57

บริษัท ร้อยเอ็ดกรีน จำกัด

สำนักงาน : อาคารเอ็กโก ชั้น 13 กรุงเทพฯ โทร. 0 2998 5000
โรงไฟฟ้า : 222 หมู่ 10 ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร. 0 4351 9825-6

บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จำกัด

222 อาคารเอ็กโก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

บริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด

222 อาคารเอ็กโก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

กรอกใบสมัครงาน