นโยบายทรัพยากรบุคคล

นโยบายทรัพยากรบุคคล

เอ็กโก กรุ๊ป ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดูแลและพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท

ดังนั้น นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาองค์กรจึงเน้นสร้างบุคลากรให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ วางโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังคนอย่างเหมาะสม พัฒนาศักยภาพบุคลากรในทุกระดับให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างผลงานที่ดี ตอบโจทย์เป้าหมายทางธุรกิจ และสามารถเติบโตก้าวหน้าในสายงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังรวมถึงการสร้างบุคลากรให้มีความผูกพันต่อองค์กร และการธำรงรักษาบุคลากรให้ปฏิบัติงานกับองค์กรอย่างต่อเนื่อง

 

วัฒนธรรมองค์กร

เอ็กโก กรุ๊ป  เราเชื่อว่าวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมที่เป็นหนึ่งเดียวกัน ทำให้บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย