โครงการฝึกงาน

โครงการฝึกงาน

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ทักษะ และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา บริษัทฯ จึงให้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างๆ โดยรับนักศึกษาเข้าฝึกงานในบริษัทฯ รายละเอียดดังนี้

หลักเกณฑ์ในการฝึกงาน

1. คุณสมบัติของนักศึกษาและสถาบันการศึกษาที่ขอเข้ารับการฝึกงาน
 • 1.1 นักศึกษาที่ขอเข้ารับการฝึกงานจะต้องเป็นนักศึกษาที่กำลังอยู่ในชั้นปีที่ 3 หรือ ปีที่ 4
 • 1.2 การฝึกงานจะต้องมีในหลักสูตรของสถาบันการศึกษา
 • 1.3 สาขาวิชาที่เรียนจะต้องเกี่ยวข้องกับงานที่บริษัทฯทำอยู่ ตัวอย่างสาขาวิชาที่ไม่เกี่ยวข้อง เช่น โรงเรียนเสริมสวย วิทยาลัยเกษตร เป็นต้น บริษัทฯจะไม่รับฝึกงาน
 • 1.4 นักศึกษาจะต้องมีผลการเรียน หรือเกรดเฉลี่ยสะสมถึงเทอมล่าสุดไม่ต่ำกว่า 2.5
 • 1.5 นักศึกษาจะต้องเตรียมหลักฐานการศึกษา บัตรประชาชน และรูปถ่าย 1 ใบ
 • 1.6 นักศึกษาจะต้องมีความประพฤติเรียบร้อย รวมทั้งไม่มีประวัติเสื่อมเสียมาก่อน
2.เงื่อนไขในการขอเข้ารับการฝึกงาน
 • 2.1 สถาบันการศึกษาที่ส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุแก่นักศึกษาระหว่างการฝึกงาน
 • 2.2 สถาบันการศึกษาที่ขอส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน จะไม่เรียกร้องค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น จากผลประโยชน์ที่บังเกิดขึ้นเนื่องจากการฝึกงานของนักศึกษา
 • 2.3 การฝึกงานจะต้องมีอาจารย์ร่วมประสานงาน ดูแลการฝึกงานของนักศึกษาในระหว่างที่ฝึกงานกับบริษัทฯ
3. ประโยชน์ตอบแทนในการฝึกงาน
 • 3.1 นักศึกษาที่ขอฝึกงานในระดับปริญญาตรี ไม่ว่าสาขาใดจะได้รับค่าตอบแทนในอัตรา 200 บาท / วัน
 • 3.2 ค่าตอบแทนของนักศึกษาฝึกงานจะได้รับเมื่อการฝึกงานเสร็จสิ้น

ตารางการฝึกงาน

เพื่อให้การดำเนินการในการรับนักศึกษาฝึกงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผล สำหรับนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกงานได้ประโยชน์จากการเรียนรู้ในการทำงานจริงในบริษัทที่มีการส่งไปเข้ารับการฝึกงาน เห็นควรมีแผนรองรับการฝึกงานไว้เป็นแนวทางในการปฏิบัติให้กับหน่วยงานต่างๆในบริษัทที่มีการรับนักศึกษาฝึกงาน

โดยจัดตารางแผนการฝึกงานภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ (2 เดือน) ซึ่งเข้ารับการฝึกงานที่ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ, โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี จ.ระยอง, โรงไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ จ.ลพบุรี และโรงไฟฟ้าบ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จ.ราชบุรี โดยมีกำหนดการ ดังนี้

ช่วงเวลา รายละเอียด
สัปดาห์ที่ 1-2 ปฐมนิเทศ แนะนำบริษัทฯ หน่วยงาน ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ (เริ่มฝึกงานที่ฝ่ายบริหารสินทรัพย์) และเตรียมตัวเข้ารับการฝึกงานที่หน่วยงานต่างๆ
สัปดาห์ที่ 3 เข้ารับการฝึกงานที่ โรงไฟฟ้าที่ 1
สัปดาห์ที่ 4 กลับมาสรุปผลจากการเข้ารับการฝึกงาน พร้อมนำเสนอ
สัปดาห์ที่ 5 เข้ารับการฝึกงานที่ โรงไฟฟ้าที่ 2
สัปดาห์ที่ 6 กลับมาสรุปผลจากการเข้ารับการฝึกงาน พร้อมนำเสนอ
สัปดาห์ที่ 7 เข้ารับการฝึกงานที่ โรงไฟฟ้าที่ 3
สัปดาห์ที่ 8 กลับมาสรุปผลจากการเข้ารับการฝึกงาน และนำเสนอภาพรวมทั้งหมดในการฝึกงานทุกหน่วยงานที่ผ่านมาต่อหน่วยงานหลักในการฝึกงาน

ระยะเวลา

รับสมัคร : วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2562
ฝึกงาน : 1 มิถุนายน – 31 กรกฏาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก รอบแรก “ Intership 2020”
มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) :
1 นาย มนัสวี คุ้มตระกูล
2 นาย จิรพงศ์ บุญเพ็ง
3 นาย อภิเดช ประภากรวิริยะ
4 นาย พศวัต กะแก้ว
5 นาย พรพรหม ชาครพิพัฒน์
6 นาย เอกรัตน์ รัตนะ
7 นาย อาทิตย์ จีระธรรมโรจน์
8 นางสาว วรพรรณ ชำนาญธรรม
9 นาย จักรภัทร จงสุวัฒน์
10 นาย ปุรวัติ เรืองศรี
11 นาย ฐากูร ไชยทอง
12 นาย ยศภัทร ธรรมน้อย
13 นาย วงศธร พิมพ์กรรณ์
14 นางสาว มุกไพลิน ชูคลี่
15 นางสาว ศศิชล สุรพิพิธ
16 นางสาว ภัทรพรรณ บุญแท่น
17 นาย วรรธน์จิรัฐ วรรธนะวิโรจน์
18 นาย กิตติภพ สมจิตร
19 นางสาว โยษิตา ผันลักษณ์
20 นาย ณัฐดนัย อักษร
21 นาย เฉลิมพงษ์ คำดำ
22 นาย ภูริช กุลศิริ
23 นาย เปรม ชุติอำไพวงษ์
24 นางสาว ชัญญานุช ศรีงาม
25 นาย เจ้าพระยา สนนุช
26 นางสาว กิตติญาภรณ์ เหล็กแปง
27 นางสาว ภัทราวรรณ อึ๊งโพธิ์
28 นางสาว วรัญญา แนบเนียน
29 นาย ชวกร คำนวณศิลป์
30 นางสาว ฐปนีย์​ โพปลอด
31 นาย ชัยมงคล ผดุงตรี
32 นาย อลงกรณ์ รอดรักษ์
33 นาย กิติภพ วิจิตรนุกูลประดิษฐ์
34 นาย อิมานชู ชาอี
35 นางสาว ชลลดา พรมหมื่น
36 นาย ณัฎฐากร โกมล
37 นาย ปรัชญ์ ทารมย์
38 นางสาว ณัฐชยา ศรีวันทา
39 นางสาว วรสา ชูแพทย์
40 นาย สารัช สมิตินนท์
41 นางสาว วันสิริ กลิ่นมาลัย
42 นางสาว ศรัณยา สิทธิจำเริญคุณ
43 นางสาว พีรยา ดนัยธรรมกุล
44 นางสาว อภิชญา ทัศนา
45 นาย พสธร ประกอบธรรม
46 นางสาว สุดารัตน์ น้ำคำ
47 นางสาว ศุภิสรา นิลกษาปน์
48 นาย ณัฐพล ชัยชนะ
49 นางสาว สร้อยเพชร ครึกกระโทก
50 นาย อิทธิพล มหาหล้า
51 นางสาว พิจารวี ศรีสัตยา
52 นาย ธรรมรักษ์ กันเกษ
53 นางสาว ณัฐนรี ทับเที่ยง
54 นาย ยสินทร ธรรมนพรัตน์
55 นางสาว ณัฐทวี ด้วงสำรวย
56 นางสาว ปวีณา เขื่อนแก้ว
57 นางสาว กุลปริยา ดอนนาม
58 นาย ชาคร ฉายเพชร
59 นางสาว ศิวาพร โพธิ์โพน
60 นางสาว ศุภิสรา นิระหานี
61 นางสาว สุภาวดี พัฒนภิบูลย์ชัย
62 นาย วัลลภ ชูศรี
63 นาย ภูสิทธ์ แก้วสวัสดิ์วงศ์
64 นาย ญาณพัฒน์ เพลงเกษม
65 นาย กันต์ชนวัฒน์ พรมสาร
66 นางสาว นภัสสร กุญแจนาค
67 นางสาว รชฏ วังมูล
68 นาย ภานุวัฒน์ จำเริญ
69 นางสาว ขวัญชนก สว่างชาติ
70 นางสาว มณีรัตน ศรแจ่ม
71 นางสาว กัญญาณัฐ สุนารักษ์
72 นางสาว ณัฏฐณิชา ทองอนันต์
73 นาย อัตตพล ธงไชย
74 นาย ธุวานนท์ สังข์แก้ว
75 นางสาว ปิ่นแก้ว ฮ่อบุตร
76 นาย กิตติธัช เตชะดำรงค์
77 นาย จตุรงค์ สังข์วรณ์
78 นางสาว เวธณี เวทสรณสุธี
79 นาย ณัฐภูมิ เวลาดี
80 นางสาว พรรณปพร พิงผักแว่น
81 นางสาว ชนัญชิดา หล่อวิทยา
82 นางสาว ณิชาภัทร คนยัง
83 นางสาว กมลชนก วุฒิเสถียร
84 นางสาว สุมินทร์ตรา ยอดเกลี้ยง
85 นางสาว ชัญญานุช ร่ายเรือง
86 นางสาว นายิกา ธารา
87 นาย รัชชานนท์ ชาญหัตถกิจ
88 นาย ชลกร วิบูลย์ศิริรักษ์
89 นาย สุทัศน์ ปะเริบรัมย์
90 นาย ธนพนธ์ ชำนาญพล
91 นาย จิรพัฒน์ ค่ายบุรี
92 นาย ชญาน์พงศ์ วิลาศลัด
93 นาย ณัฐวัตร จิอู๋
94 นางสาว วณิชชา มหาพรม
95 นาย สิรวิชญ์ สินสุข
96 นาย นนทฤทธิ์ แก้วใหญ่
97 นาย กิตติโชติ มะลิทอง
98 นางสาว นันทมาลี เสริฐศรี
99 นางสาว ภัทรพรรณ ไชยโกฏิ
100 นาย สรพล มงคลสุข
101 นางสาว ปิยธิดา ม่วงเกิด
102 นาย ภีมพล จักเครือ
103 นาย สิรธีร์ สุขกุล
104 นางสาว เยาวลักษณ์ ศรีเมือง
105 นางสาว จุฑารัตน์ ยกถาวร
106 นางสาว วราภรณ์ ร่วงแก้ว
107 นาย ตรีพิมุข สกุลดี
108 นาย ภาณุพงศ์ ภูเวียง
109 นาย ภัทรกร วรรณสนิท
110 นาย ภานุเดช โพธิ์ดี
111 นาย นพกร สุขวัฒนโชติ
112 นางสาว ชนาพร โพธิ์สุวรรณ
113 นางสาว เหมวรรณ มั่งมี

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ต้องทำแบบทดสอบผ่านแบบฟอร์ม ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 หากไม่ได้ตอบกลับผ่านแบบทดสอบขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิการเข้าร่วมโครงการ Internship 2020 

คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ
                    

กรอกใบสมัคร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล E – mail: hrcommunication@egco.com
โทรศัพท์: 02-998-5043-46 

;