โครงการฝึกงาน สำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการฝึกงาน สำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ทักษะ และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา บริษัทฯ จึงให้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างๆ โดยรับนักศึกษาเข้าฝึกงานในบริษัทฯ รายละเอียดดังนี้

หลักเกณฑ์ในการฝึกงาน

1. คุณสมบัติของนักศึกษาและสถาบันการศึกษาที่ขอเข้ารับการฝึกงาน
 • 1.1 นักศึกษาที่ขอเข้ารับการฝึกงานจะต้องเป็นนักศึกษาที่กำลังอยู่ในชั้นปีที่ 3 หรือ ปีที่ 4
 • 1.2 การฝึกงานจะต้องมีในหลักสูตรของสถาบันการศึกษา
 • 1.3 สาขาวิชาที่เรียนจะต้องเกี่ยวข้องกับงานที่บริษัทฯทำอยู่ ตัวอย่างสาขาวิชาที่ไม่เกี่ยวข้อง เช่น โรงเรียนเสริมสวย วิทยาลัยเกษตร เป็นต้น บริษัทฯจะไม่รับฝึกงาน
 • 1.4 นักศึกษาจะต้องมีผลการเรียน หรือเกรดเฉลี่ยสะสมถึงเทอมล่าสุดไม่ต่ำกว่า 2.5
 • 1.5 นักศึกษาจะต้องเตรียมหลักฐานการศึกษา บัตรประชาชน และรูปถ่าย 1 ใบ
 • 1.6 นักศึกษาจะต้องมีความประพฤติเรียบร้อย รวมทั้งไม่มีประวัติเสื่อมเสียมาก่อน
2.เงื่อนไขในการขอเข้ารับการฝึกงาน
 • 2.1 สถาบันการศึกษาที่ส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุแก่นักศึกษาระหว่างการฝึกงาน
 • 2.2 สถาบันการศึกษาที่ขอส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน จะไม่เรียกร้องค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น จากผลประโยชน์ที่บังเกิดขึ้นเนื่องจากการฝึกงานของนักศึกษา
 • 2.3 การฝึกงานจะต้องมีอาจารย์ร่วมประสานงาน ดูแลการฝึกงานของนักศึกษาในระหว่างที่ฝึกงานกับบริษัทฯ
3. ประโยชน์ตอบแทนในการฝึกงาน
 • 3.1 นักศึกษาที่ขอฝึกงานในระดับปริญญาตรี ไม่ว่าสาขาใดจะได้รับค่าตอบแทนในอัตรา 200 บาท / วัน
 • 3.2 ค่าตอบแทนของนักศึกษาฝึกงานจะได้รับเมื่อการฝึกงานเสร็จสิ้น

ตารางการฝึกงาน

เพื่อให้การดำเนินการในการรับนักศึกษาฝึกงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผล สำหรับนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกงานได้ประโยชน์จากการเรียนรู้ในการทำงานจริงในบริษัทที่มีการส่งไปเข้ารับการฝึกงาน เห็นควรมีแผนรองรับการฝึกงานไว้เป็นแนวทางในการปฏิบัติให้กับหน่วยงานต่างๆในบริษัทที่มีการรับนักศึกษาฝึกงาน

โดยจัดตารางแผนการฝึกงานภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ (2 เดือน) ซึ่งเข้ารับการฝึกงานที่ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ, โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี จ.ระยอง, โรงไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ จ.ลพบุรี และโรงไฟฟ้าบ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จ.ราชบุรี  หรืออื่นๆ ตามพิจารณาของบริษัทฯ โดยมีกำหนดการ ดังนี้

ช่วงเวลา รายละเอียด
สัปดาห์ที่ 1-2 ปฐมนิเทศ แนะนำบริษัทฯ หน่วยงาน ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ (เริ่มฝึกงานที่ฝ่ายบริหารสินทรัพย์) และเตรียมตัวเข้ารับการฝึกงานที่หน่วยงานต่างๆ
สัปดาห์ที่ 3 เข้ารับการฝึกงานที่ โรงไฟฟ้าที่ 1
สัปดาห์ที่ 4 กลับมาสรุปผลจากการเข้ารับการฝึกงาน พร้อมนำเสนอ
สัปดาห์ที่ 5 เข้ารับการฝึกงานที่ โรงไฟฟ้าที่ 2
สัปดาห์ที่ 6 กลับมาสรุปผลจากการเข้ารับการฝึกงาน พร้อมนำเสนอ
สัปดาห์ที่ 7 เข้ารับการฝึกงานที่ โรงไฟฟ้าที่ 3
สัปดาห์ที่ 8 กลับมาสรุปผลจากการเข้ารับการฝึกงาน และนำเสนอภาพรวมทั้งหมดในการฝึกงานทุกหน่วยงานที่ผ่านมาต่อหน่วยงานหลักในการฝึกงาน

ระยะเวลา

รับสมัคร วันนี้ - 4 ธันวาคม 2563
ประกาศผลรอบแรก วันที่ 16 ธันวาคม 2563
ประกาศผลรอบสุดท้าย วันที่ 31 มกราคม 2564
ฝึกงาน วันที่ 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2564

ประกาศรายชื่อนิสิต นิสิต นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกงาน

ลำดับ รายชื่อ
1.  นายกฤษดา ดอกไม้ 
2.  นางสาวนพวรรณ วัฒนสุข
3.  นายเมธาวี ศรีวิลาศ
4.  นางสาวธนัญญา ศรีศุข
5.  นายฐานทัพ ทับสีเเก้ว
6.  นายธนโชติ วรรณจีรวิไล
   

สำรอง

 1. นายรวิชญ์ เทียนศิริ
 2. นางสาวสุธีญาณ์ ศรีทองช่วย
 3. นายวสุ เกตุเผือก
 4. นางสาวสุภาพร น้อยสว่าง

นิสิต นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกงานในโครงการ EGCO  Internship Program จะได้รับการติดต่อกลับจากบริษัทฯ เพื่อยืนยันการฝึกงาน หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกสละสิทธิ์ และ/หรือไม่สามารถฝึกงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคัดเลือกตามรายชื่อสำรองในลำดับถัดไป  และการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

                         

กรอกใบสมัคร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล E – mail: hrcommunication@egco.com
โทรศัพท์: 02-998-5045