โครงการฝึกงาน

โครงการฝึกงาน

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ทักษะ และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา บริษัทฯ จึงให้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างๆ โดยรับนักศึกษาเข้าฝึกงานในบริษัทฯ รายละเอียดดังนี้

หลักเกณฑ์ในการฝึกงาน

1. คุณสมบัติของนักศึกษาและสถาบันการศึกษาที่ขอเข้ารับการฝึกงาน
 • 1.1 นักศึกษาที่ขอเข้ารับการฝึกงานจะต้องเป็นนักศึกษาที่กำลังอยู่ในชั้นปีที่ 3 หรือ ปีที่ 4
 • 1.2 การฝึกงานจะต้องมีในหลักสูตรของสถาบันการศึกษา
 • 1.3 สาขาวิชาที่เรียนจะต้องเกี่ยวข้องกับงานที่บริษัทฯทำอยู่ ตัวอย่างสาขาวิชาที่ไม่เกี่ยวข้อง เช่น โรงเรียนเสริมสวย วิทยาลัยเกษตร เป็นต้น บริษัทฯจะไม่รับฝึกงาน
 • 1.4 นักศึกษาจะต้องมีผลการเรียน หรือเกรดเฉลี่ยสะสมถึงเทอมล่าสุดไม่ต่ำกว่า 2.5
 • 1.5 นักศึกษาจะต้องเตรียมหลักฐานการศึกษา บัตรประชาชน และรูปถ่าย 1 ใบ
 • 1.6 นักศึกษาจะต้องมีความประพฤติเรียบร้อย รวมทั้งไม่มีประวัติเสื่อมเสียมาก่อน
2.เงื่อนไขในการขอเข้ารับการฝึกงาน
 • 2.1 สถาบันการศึกษาที่ส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุแก่นักศึกษาระหว่างการฝึกงาน
 • 2.2 สถาบันการศึกษาที่ขอส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน จะไม่เรียกร้องค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น จากผลประโยชน์ที่บังเกิดขึ้นเนื่องจากการฝึกงานของนักศึกษา
 • 2.3 การฝึกงานจะต้องมีอาจารย์ร่วมประสานงาน ดูแลการฝึกงานของนักศึกษาในระหว่างที่ฝึกงานกับบริษัทฯ
3. ประโยชน์ตอบแทนในการฝึกงาน
 • 3.1 นักศึกษาที่ขอฝึกงานในระดับปริญญาตรี ไม่ว่าสาขาใดจะได้รับค่าตอบแทนในอัตรา 200 บาท / วัน
 • 3.2 ค่าตอบแทนของนักศึกษาฝึกงานจะได้รับเมื่อการฝึกงานเสร็จสิ้น

ตารางการฝึกงาน

เพื่อให้การดำเนินการในการรับนักศึกษาฝึกงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผล สำหรับนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกงานได้ประโยชน์จากการเรียนรู้ในการทำงานจริงในบริษัทที่มีการส่งไปเข้ารับการฝึกงาน เห็นควรมีแผนรองรับการฝึกงานไว้เป็นแนวทางในการปฏิบัติให้กับหน่วยงานต่างๆในบริษัทที่มีการรับนักศึกษาฝึกงาน

โดยจัดตารางแผนการฝึกงานภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ (2 เดือน) ซึ่งเข้ารับการฝึกงานที่ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ, โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี จ.ระยอง, โรงไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ จ.ลพบุรี และโรงไฟฟ้าบ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จ.ราชบุรี  หรืออื่นๆ ตามพิจารณาของบริษัทฯ โดยมีกำหนดการ ดังนี้

ช่วงเวลา รายละเอียด
สัปดาห์ที่ 1-2 ปฐมนิเทศ แนะนำบริษัทฯ หน่วยงาน ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ (เริ่มฝึกงานที่ฝ่ายบริหารสินทรัพย์) และเตรียมตัวเข้ารับการฝึกงานที่หน่วยงานต่างๆ
สัปดาห์ที่ 3 เข้ารับการฝึกงานที่ โรงไฟฟ้าที่ 1
สัปดาห์ที่ 4 กลับมาสรุปผลจากการเข้ารับการฝึกงาน พร้อมนำเสนอ
สัปดาห์ที่ 5 เข้ารับการฝึกงานที่ โรงไฟฟ้าที่ 2
สัปดาห์ที่ 6 กลับมาสรุปผลจากการเข้ารับการฝึกงาน พร้อมนำเสนอ
สัปดาห์ที่ 7 เข้ารับการฝึกงานที่ โรงไฟฟ้าที่ 3
สัปดาห์ที่ 8 กลับมาสรุปผลจากการเข้ารับการฝึกงาน และนำเสนอภาพรวมทั้งหมดในการฝึกงานทุกหน่วยงานที่ผ่านมาต่อหน่วยงานหลักในการฝึกงาน

ระยะเวลา

รับสมัคร วันนี้ - 4 ธันวาคม 2563
ประกาศผลรอบแรก วันที่ 16 ธันวาคม 2563
ประกาศผลรอบสุดท้าย วันที่ 31 มกราคม 2564
ฝึกงาน วันที่ 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2564

 

กรอกใบสมัคร EGCO Internship Program

 

                         

กรอกใบสมัคร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล E – mail: hrcommunication@egco.com
โทรศัพท์: 02-998-5043-45