นโยบายคุ้มครองส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศความเป็นส่วนตัว

แบบคำขอความยินยอมสำหรับบุคคลภายนอก

แบบคำร้องการขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล

แบบการแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

หากท่านมีข้อสงสัย ความคิดเห็น และ/หรือคำถามประการใดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือหากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านตามประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ที่

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
222 อาคารเอ็กโก ชั้น 14,15
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์: 02-998-5000
โทรสาร: 02-998-5999
อีเมล: pdpacommittee@egco.com