นโยบายคุ้มครองส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับบุคคลภายนอก

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับบุคลากรของบริษัทฯ

Online FormDownload PDF
แบบคำขอความยินยอมสำหรับบุคคลภายนอกกรอกแบบฟอร์มดาวน์โหลด
แบบคำร้องการขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลกรอกแบบฟอร์มดาวน์โหลด
แบบการแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลกรอกแบบฟอร์มดาวน์โหลด

หากท่านมีข้อสงสัย ความคิดเห็น และ/หรือคำถามประการใดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือหากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านตามประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ที่

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
222 อาคารเอ็กโก ชั้น 14,15
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์: 02-998-5000
โทรสาร: 02-998-5999
อีเมล: contact_pdpa@egco.com