การรับเรื่องร้องเรียน

การรับเรื่องร้องเรียน

เอ็กโก กรุ๊ป สนับสนุนให้พนักงานของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมสอดส่องดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดแนวทางจัดการเรื่องร้องเรียนที่เหมาะสมและเป็นธรรม รวมถึงแนวทางในการคุ้มครองผู้ที่ร้องเรียนโดยสุจริต ผู้ให้ความร่วมมือในการสืบสวน หรือผู้ถูกร้องเรียนที่ยังไม่ได้รับการพิจารณาว่ามีความผิด ดังรายละเอียดใน นโยบายการรับเรื่องร้องเรียน และ แนวปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน

โดยขอบเขตของเรื่องที่สามารถร้องเรียนได้ มีดังนี้

  1. การกระทำที่เป็นการทุจริตหรือการกระทำที่อาจส่อถึงการทุจริต
  2. การกระทำที่ผิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณคู่ค้า หรือการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  3. การกระทำซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน การเลือกปฏิบัติ และการคุกคามทั้งที่เกี่ยวข้องกับทางเพศ เชื้อชาติ และรูปแบบอื่นๆ ที่กระทบกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด รวมถึงกลุ่มเปราะบาง เช่น เด็ก ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีตั้งครรภ์ เพศทางเลือก ชนกลุ่มน้อย ชนพื้นเมือง ผู้อพยพ เป็นต้น

ช่องทางการแจ้งเบาะแส

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
อาคารเอ็กโก 222 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

หากต้องการส่งแบบฟอร์มการแจ้งเบาะแส
โปรดกรอกข้อมูลด้านล่างนี้