ด้านสิ่งแวดล้อม

ด้านสิ่งแวดล้อม

เอ็กโก กรุ๊ป มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจไฟฟ้าควบคู่กับการดูแลผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างยั่งยืน โดยมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะลดผลกระทบเชิงลบและเพิ่มผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมตลอดกระบวนการดำเนินธรุกิจ โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนกับชุมชน

ในปี 2559 เอ็กโก กรุ๊ป ได้พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้ดีกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรม โดยได้รายงานผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมข้อมูลจากโรงไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว จำนวน 24 แห่ง สามารถจำแนกการรายงานประเด็นที่สำคัญทางสิ่งแวดล้อม ดังนี้

  1. การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
  2. การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  3. นวัตกรรมด้านธุรกิจและสังคม

อ่านเพิ่มเติม: รายงานประจำปี 2559 หน้า 317-329 (PDF)