ด้านสิ่งแวดล้อม

ด้านสิ่งแวดล้อม

เอ็กโก กรุ๊ป มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจไฟฟ้าควบคู่กับการดูแลผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างยั่งยืน โดยมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะลดผลกระทบเชิงลบและเพิ่มผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมตลอดกระบวนการดำเนินธรุกิจ โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนกับชุมชน

เอ็กโก กรุ๊ป ได้พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้ดีกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรม โดยได้รายงานผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมข้อมูลจากโรงไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว และมีอำนาจควบคุม สามารถจำแนกการรายงานประเด็นที่สำคัญทางสิ่งแวดล้อม ดังนี้

  1. การบริหารจัดการน้ำ
  2. การจัดการมลพิษทางอากาศ
  3. การจัดการของเสีย

นอกจากนี้เอ็กโกตระหนักดีว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นเป็นความท้าทายระดับโลก  ทั่วโลกจึงพยายามหาพลังงานที่เชื่อถือได้และสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปพร้อมกัน เอ็กโกในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าจึงมุ่งมั่นที่จะใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

;