คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

ดร. ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ
 • ประธานกรรมการ
 • กรรมการลงทุน
ประวัติ
ดร. พสุ โลหารชุน
 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประวัติ
นายไพศาล มหาพัณณาภรณ์
 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประวัติ
ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
 • กรรมการกำกับความเสี่ยง
ประวัติ
นายศุภนิจ จัยวัฒน์
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
ประวัติ
ศ.ดร. อัญญา ขันธวิทย์
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง
ประวัติ
นางนุชนาถ เลาหไทยมงคล
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประวัติ
นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์
 • กรรมการ
 • กรรมการลงทุน
ประวัติ
นางพัชรินทร์ รพีพรพงศ์
 • กรรมการ
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประวัติ
ศ.ดร. พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
 • กรรมการ
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
 • กรรมการกำกับความเสี่ยง
ประวัติ
นายชินอิจิโร่ ซูซูกิ
 • กรรมการ
 • กรรมการลงทุน
ประวัติ
นายฮิเดกิ นากายามะ
 • กรรมการ
 • กรรมการกำกับความเสี่ยง
ประวัติ
นายโทชิโร่ คุดามะ
 • กรรมการ
 • ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประวัติ
นายชินสุเกะ นากายามะ
 • กรรมการ
 • กรรมการลงทุน
ประวัติ
ดร.จิราพร ศิริคำ
 • กรรมการผู้จัดการใหญ่
 • กรรมการลงทุน
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
 • กรรมการกำกับความเสี่ยง
 • ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
ประวัติ