คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์
 • ประธานกรรมการ
 • ประธานคณะกรรมการลงทุน
ประวัติ
นางจารุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์
 • ประธานกรรมการอิสระ
 • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประวัติ
นายพสุ โลหารชุน
 • กรรมการอิสระ
 • ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประวัติ
รศ.ดร. นวลน้อย ตรีรัตน์
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
ประวัติ
ศ.ดร. อัญญา ขันธวิทย์
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
ประวัติ
นายไพศาล มหาพัณณาภรณ์
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
ประวัติ
รศ.ดร. บดินทร์ รัศมีเทศ
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
ประวัติ
นายนิกูล ศิลาสุวรรณ
 • กรรมการ
 • กรรมการลงทุน
ประวัติ
นายพัฒนา แสงศรีโรจน์
 • กรรมการ
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประวัติ
นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์
 • กรรมการ
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
ประวัติ
นายชุนอิจิ ทานากะ
 • กรรมการ
 • กรรมการลงทุน
ประวัติ
นายโทโมยูกิ โอชิไอ
 • กรรมการ
ประวัติ
นายโทชิโร่ คุดามะ
 • กรรมการ
 • ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประวัติ
นายนาโอกิ ซึซึมิ
 • กรรมการ
 • กรรมการลงทุน
ประวัติ
นายจักษ์กริช พิบูลย์ไพโรจน์
 • กรรมการผู้จัดการใหญ่
 • กรรมการลงทุน
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
ประวัติ