คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

นายกุลิศ สมบัติศิริ
 • ประธานกรรมการ
 • ประธานกรรมการลงทุน
ประวัติ
นางจารุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์
 • ประธานกรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประวัติ
ดร. พสุ โลหารชุน
 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประวัติ
รศ.ดร. นวลน้อย ตรีรัตน์
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
ประวัติ
ศ.ดร. อัญญา ขันธวิทย์
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง
ประวัติ
นายไพศาล มหาพัณณาภรณ์
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการกำกับความเสี่ยง
ประวัติ
รศ.ดร. บดินทร์ รัศมีเทศ
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
ประวัติ
นายพัฒนา แสงศรีโรจน์
 • กรรมการ
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 • กรรมการกำกับความเสี่ยง
ประวัติ
นายเริงชัย คงทอง
 • กรรมการ
 • กรรมการลงทุน
ประวัติ
นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์
 • กรรมการ
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
ประวัติ
นายชุนอิจิ ทานากะ
 • กรรมการ
 • กรรมการลงทุน
ประวัติ
นายโทโมยูกิ โอชิไอ
 • กรรมการ
 • กรรมการกำกับความเสี่ยง
ประวัติ
นายโทชิโร่ คุดามะ
 • กรรมการ
 • ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประวัติ
นายนาโอกิ ซึซึมิ
 • กรรมการ
 • กรรมการลงทุน
ประวัติ
นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์
 • กรรมการผู้จัดการใหญ่
 • กรรมการ
 • กรรมการลงทุน
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
 • กรรมการกำกับความเสี่ยง
ประวัติ
;