คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

นายไพศาล มหาพัณณาภรณ์
 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประวัติ
ศ.ดร. อัญญา ขันธวิทย์
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง
ประวัติ
นางนุชนาถ เลาหไทยมงคล
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
ประวัติ

คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง

ศ.ดร. อัญญา ขันธวิทย์
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง
ประวัติ
นายภูมิใจ อัตตะนันทน์
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
 • กรรมการกำกับความเสี่ยง
ประวัติ
นายพลศรี สุวิศิษฏ์อาษา
 • กรรมการ
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 • กรรมการกำกับความเสี่ยง
ประวัติ
นายมาโกโตะ โนกามิ
 • กรรมการ
 • กรรมการกำกับความเสี่ยง
ประวัติ
นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์
 • กรรมการผู้จัดการใหญ่
 • กรรมการ
 • กรรมการลงทุน
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
 • กรรมการกำกับความเสี่ยง
ประวัติ

คณะกรรมการการลงทุน

นายกุลิศ สมบัติศิริ
 • ประธานกรรมการ
 • ประธานกรรมการลงทุน
ประวัติ
นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี
 • กรรมการ
 • กรรมการลงทุน
ประวัติ
นายชินอิจิโร่ ซูซูกิ
 • กรรมการ
 • กรรมการลงทุน
ประวัติ
นายนาโอกิ ซึซึมิ
 • กรรมการ
 • กรรมการลงทุน
ประวัติ
นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์
 • กรรมการผู้จัดการใหญ่
 • กรรมการ
 • กรรมการลงทุน
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
 • กรรมการกำกับความเสี่ยง
ประวัติ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายโทชิโร่ คุดามะ
 • กรรมการ
 • ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประวัติ
ดร. พสุ โลหารชุน
 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประวัติ
นางวรรณิภา ภักดีบุตร
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
ประวัติ
นายไพศาล มหาพัณณาภรณ์
 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประวัติ
นายพลศรี สุวิศิษฏ์อาษา
 • กรรมการ
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 • กรรมการกำกับความเสี่ยง
ประวัติ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

ดร. พสุ โลหารชุน
 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประวัติ
นางวรรณิภา ภักดีบุตร
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
ประวัติ
นายภูมิใจ อัตตะนันทน์
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
 • กรรมการกำกับความเสี่ยง
ประวัติ
นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง
 • กรรมการ
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
ประวัติ
นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์
 • กรรมการผู้จัดการใหญ่
 • กรรมการ
 • กรรมการลงทุน
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
 • กรรมการกำกับความเสี่ยง
ประวัติ