การพัฒนาพนักงาน

การพัฒนาพนักงาน

นโยบายการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

เอ็กโกมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหรือพนักงานของบริษัทให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ เพื่อให้สามารถรองรับต่อการขยายธุรกิจของกลุ่มเอ็กโกอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเตรียมความพร้อมของบุคลากรทุกระดับ รวมถึงความพร้อมของบุคลากรที่จะดำรงตำแหน่งสำคัญในอนาคต ซึ่งแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรนั้นจะเชื่อมโยงกับ

  • ศักยภาพ (Competency) ได้แก่ ศักยภาพหลัก (Core Competency), ศักยภาพด้านการบริหาร (Managerial Competency) และศักยภาพตามสายวิชาชีพ (Functional Competency)
  • ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาและการเติบโตไปในทิศทางเดียวกัน
  • การแลกเปลี่ยนความรู้ภายในองค์กร (Knowledge Sharing)
  • การให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • การพัฒนาบุคลากรโดยระบบการหมุนเวียนงาน (Job Rotation)
  • การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Planning) และแผนการพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan)