นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร

เอ็กโกให้ความสำคัญและมุ่งเน้นที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศต่างๆ และจรรยาบรรณทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของเอ็กโก คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดทำนโยบายฉบับนี้ขึ้นเพื่อให้บุคลากรของกลุ่มเอ็กโกถือปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายนี้

นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันของกลุ่มเอ็กโก โดยมุ่งเน้นการป้องกันและต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งบริษัทจะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนและการคอร์รัปชันแก่เจ้าหน้าที่ หน่วยงานของภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน

นโยบายการบริหารความเสี่ยง