นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร

เอ็กโกให้ความสำคัญและมุ่งเน้นที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศต่างๆ และจรรยาบรรณทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของเอ็กโก คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดทำนโยบายฉบับนี้ขึ้นเพื่อให้บุคลากรของกลุ่มเอ็กโกถือปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายนี้

นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันของกลุ่มเอ็กโก โดยมุ่งเน้นการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยยึดมั่นว่า "การทุจริตและคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ในการทำธุรกรรมทั้งกับภาครัฐและภาคเอกชน"

นโยบายการบริหารความเสี่ยง