หลักการกำกับดูแลกิจการ

หลักการกำกับดูแลกิจการ

เอ็กโก กรุ๊ป มุ่งมั่นธำรงรักษาไว้ซึ่งการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน และหลักเกณฑ์การเป็นบริษัทที่มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้แนวทางไว้

 

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

 

นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นของกลุ่มเอ็กโก โดยมุ่งเน้นการป้องกันและต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งบริษัทจะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนและการคอร์รัปชั่นแก่เจ้าหน้าที่ หน่วยงานของภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน

 

จรรยาบรรณทางธุรกิจของคณะกรรมการและพนักงานบริษัท

เอ็กโก กรุ๊ป มีนโยบายให้กรรมการและพนักงานทุกคน มีส่วนร่วมในการริเริ่ม ส่งเสริมและรับผิดชอบ ในพันธกิจของบริษัท โดยการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ

เอ็กโก กรุ๊ป ได้จัดทำหนังสือจรรยาบรรณทางธุรกิจขึ้นซึ่งรวบรวมข้อพึงปฏิบัติสำหรับกรรมการและพนักงานที่สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ และนโยบายของบริษัทที่กำหนดไว้ เพื่อให้การทำธุรกิจของบริษัททั้งกลุ่มไม่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแล เป็นมาตรฐานสากล และมีจรรยาบรรณที่ดี

 

กฎบัตรประธานกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดกฎบัตรประธานกรรมการอิสระ เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อกำหนดคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง บทบาทหน้าที่ ของประธานกรรมการอิสระ ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท จากการเสนอชื่อของกรรมการอิสระด้วยกันเอง โดยประธานกรรมการอิสระมีส่วนช่วยส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการและดูแลผลประโยชน์ของทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม

;