เอกสารเกี่ยวกับบริษัท

เอกสารเกี่ยวกับบริษัท

 

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับประมวล พ.ศ. 2565

 

นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันของกลุ่มเอ็กโก โดยมุ่งเน้นการป้องกันและต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งบริษัทจะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนและการคอร์รัปชันแก่เจ้าหน้าที่ หน่วยงานของภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน

นโยบายการบริหารความเสี่ยง