เอกสารเกี่ยวกับบริษัท

เอกสารเกี่ยวกับบริษัท

 

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ถ้อยแถลง

 

นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นของกลุ่มเอ็กโก โดยมุ่งเน้นการป้องกันและต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งบริษัทจะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนและการคอร์รัปชั่นแก่เจ้าหน้าที่ หน่วยงานของภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

จรรยาบรรณทางธุรกิจของคณะกรรมการและพนักงานบริษัท

กลุ่มเอ็กโกมีนโยบายให้กรรมการและพนักงานทุกคน มีส่วนร่วมในการริเริ่ม ส่งเสริมและรับผิดชอบ ในพันธกิจของบริษัท โดยการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ

กลุ่มเอ็กโกได้จัดทำหนังสือจรรยาบรรณทางธุรกิจขึ้นซึ่งรวบรวมข้อพึงปฏิบัติสำหรับกรรมการและพนักงานที่สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ และนโยบายของบริษัทที่กำหนดไว้ เพื่อให้การทำธุรกิจของบริษัททั้งกลุ่มไม่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแล เป็นมาตรฐานสากล และมีจรรยาบรรณที่ดี