การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่เกิดการชะงักงัน และช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดหาสินค้าและบริการ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อขั้นตอนการผลิตไฟฟ้า การบริหารจัดการคู่ค้าซึ่งเป็นห่วงโซ่หนึ่งในห่วงโซ่อุปทาน  จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืนที่กลุ่มเอ็กโกให้ความสำคัญ

แนวทางการบริหารจัดการ

แนวทางบริหารจัดการคู่ค้า กลุ่มเอ็กโกมีแนวทางในการบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนตามกรอบของ UN Global Compact ใน 6 ขั้นตอน ได้แก่ 
(1) การประกาศเจตนารมณ์ด้านการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน 
(2) ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบในประเด็น ด้าน ESG ตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
(3) ระบุเป้าหมาย กลยุทธ์และนโยบายสำหรับการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน 
(4) นำกลยุทธ์ นโยบายและแผนงานไปปฏิบัติ 
(5) ประเมินผลและติดตามการดำเนินงาน 
(6) สื่อสารถึงกลยุทธ์และขั้นตอน การทำงานกับคู่ค้าเพื่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงการทำงานสู่ความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง

นโยบายการจัดหาสินค้าและบริการ 

กลุ่มเอ็กโกมีความมุ่งมั่นให้กระบวนการจัดหาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างยั่งยืน มีวิธีการดำเนินงานที่เป็นเลิศ โปร่งใส และเป็นธรรม ประยุกต์ใช้หลักการดำเนินงานด้านการกำกับดูแล  การจัดการสิ่งแวดล้อม และการดูแลสังคมในประเด็นที่บริษัทให้ความสำคัญ และสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของนานาชาติ สนับสนุนให้บริษัทร่วม คู่ค้า ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียรับทราบนโยบาย เพื่อเป็นหลักในการปฎิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

จรรยาบรรณคู่ค้าของกลุ่มเอ็กโก

กลุ่มเอ็กโกได้พัฒนาจรรยาบรรณคู่ค้าขึ้นมาตามหลัก 10 ประการของ UNGC และตามมาตรฐานภายในบริษัท เพื่อเป็นแนวทางให้คู่ค้าของกลุ่มเอ็กโกปฏิบัติตาม โดยจรรยาบรรณคู่ค้านี้ประกอบด้วย 8 ประเด็น ได้แก่

 

การบริหารความเสี่ยงด้าน ESG ของคู่ค้า

กระบวนการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มเอ็กโก

ผลการดำเนินงานการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มเอ็กโก