โครงการสำคัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน

โครงการสำคัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน

โรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก สนับสนุนการจ้างงานในชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยร้อยละ 90 ของผู้รับเหมาและผู้รับจ้างเป็นแรงงานในท้องถิ่นที่โรงไฟฟ้าตั้งอยู่
 

 • โครงการ “โรงไฟฟ้าพี่ โรงเรียนน้อง” เริ่มดำเนินโครงการปี 2560 ในโอกาสครบรอบ 25 ปี ของการก่อตั้งบริษัท กลุ่มเอ็กโก ริเริ่มโครงการขึ้น เพื่อสะท้อนความมุ่งมั่นของบริษัทในการมีส่วนร่วมดูแลและพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องในทุกที่ที่เข้าไปดำเนินกิจการ โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นวัยต้นทางที่จะเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญของชุมชนในพื้นที่ โดยมุ่งเน้นการใช้ศักยภาพหลักขององค์กร ทั้งสถานที่ของโรงไฟฟ้า และทรัพยากรบุคคล ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการผลิตไฟฟ้า ผสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และชุมชนในท้องถิ่น เพื่อร่วมกันพัฒนาเยาวชน ผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบที่ครอบคลุม การพัฒนาเยาวชน ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ดังนี้
   

กิจกรรมในโครงการ

  
 

 • โครงการพัฒนาครูเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของชุมชนเมืองมาอูบัน โรงไฟฟ้าเคซอน (ฟิลิปปินส์) ร่วมกับ Philippines Open University (UPOU) เทศบาลเมืองมาอูบันและหน่วยงานภาครัฐด้านการศึกษาพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาเพื่อช่วยยกระดับการศึกษาของเมืองมาอูบันให้มีคุณภาพและยังเป็นการปูพื้นฐานสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนอย่างยั่งยืน ในปัจจุบัน มีจำนวนครูได้รับสนับสนุนทุนการศึกษา รวมทั้งสิ้น 177 ทุน
   
 • โครงการ “Food For Thought” โรงไฟฟ้าเคซอน (ฟิลิปปินส์) สนับสนุนอาหารเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาในชุมชนใกล้เคียงโรงไฟฟ้า ตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการถึงปัจจุบัน มีนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนผ่านโครงการนี้ จำนวนกว่า 1,400 คน

 

 • โครงการส่งเสริมอาชีพการทำเกษตรกรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยโรงไฟฟ้าขนอม ร่วมกับชุมชนอำเภอขนอม สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช และสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หมาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกันดำเนินโครงการ เพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับชุมชนอำเภอขนอมที่มีรายได้น้อย ให้สามารถมีรายได้เสริมจากการปลูกและจำหน่ายพืชผักปลอดสารพิษ ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา โดยในปัจจุบัน สามารถจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรในตำบลขนอม ตำบลควนทอง และตำบลท้องเนียน รวมพื้นที่เพาะปลูก ประมาณ 12 ไร่ ทั้งนี้ มีเป้าหมายให้ชุมชนผู้เข้าร่วมมี
  รายได้เสริม จำนวน 10,000 บาทต่อเดือนต่อไร่
   

 
 

 • โครงการ ECO for Life (ผลิตอิฐบล๊อกผสมเถ้าถ่านหิน) ตั้งแต่ปี 2546 ถึง ปัจจุบัน โดยโรงไฟฟ้า บีแอลซีพี จังหวัดระยอง ซึ่งเอ็กโก ลงทุนร่วมกับบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นส่งเสริมการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน และการใช้ประโยชน์จากของเสีย ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการเรื่องการผลิต การส่งขาย และการบริหารจัดการด้านการเงินให้กับกลุ่มชุมชนตากวน-อ่าวประดู่ ให้การสนับสนุนขี้เถ้าถ่านหิน (เถ้าลอย) จากโรงไฟฟ้าให้ใช้เป็นวัสดุผสมในการผลิตอิฐบล็อคตลอดจนจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ ECO for Life (การผลิตอิฐบล๊อกจากเถ้าลอย) ณ ชุมชนตากวน-อ่าวประดู่ ให้ผู้สนใจได้เข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาหาความรู้ โดยผลจากการดำเนินโครงการทำให้ชุมชนมีรายได้จากการขายอิฐบล๊อกโดยเฉลี่ย 20,000 บาทต่อเดือน และบริษัทสามารถลดของเสีย(เถ้าลอย)ได้อย่างน้อย 450 กิโลกรัมต่อเดือน

 

 • โครงการส่งเสริมความรู้การใช้ประโยชน์จากเถ้าไม้ยาพาราในเกษตรสวนปาล์ม เพื่อส่งเสริมอาชีพและใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้จากโรงไฟฟ้าให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน โดยโรงไฟฟ้ากัลฟ์ ยะลา กรีน ร่วมกับนักวิชาการพัฒนาที่ดินจังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรมพบปะชุมชนเพื่อบรรยายให้ความรู้ แนวทางการลดต้นทุนทางการเกษตร ด้วยการนำเถ้าไม้ยางพารามาใช้ประโยชนย์ทดแทนการใช้โพแทสเซียมในรูปแบบปุ๋ยเคมี ทั้งนี้ โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าของธุรกิจสวนปาล์มในพื้นที่ เข้าร่วมโดยทดลองนำเถ้าไม้ยางพารามาใช้ในพื้นที่กว่า 1,000 ไร่ เป็นระยะเวลาต่อเนื่องมา 3 ปี พร้อมทั้ง นำประสบการณ์มาถ่ายทอดสู่ชุมชนผู้สนใจเพื่อขยายผลต่อในอนาคต
   
 • โครงการศูนย์การเรียนรู้ NED-CSR Center เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน โดยบริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จำกัด โรงไฟฟ้าลพบุรี โซลาร์ เพื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบสำหรับสาธิตและทดลอง ในรูปแบบศูนย์เรียนรู้ด้านการ
  พึ่งตนเองของคนในชุมชน ด้านพลังงานทดแทนสู่การเกษตรที่สามารถใช้ในครัวเรือนได้จริง เพื่อต่อยอดเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนสู่เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเผยแพร่ความรู้ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ โดยครอบคลุมกิจกรรมสำคัญ ดังนี้ 
  - การฝึกอบรมการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน
  - การฝึกบริหารจัดการการจำหน่ายผลิตภัณฑ์
  - การสร้างวิทยากรท้องถิ่น
  - การฝึกอบรมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการเกษตร
   

  

 
 

 • โครงการพัฒนาทักษะและฝึกอาชีพ โรงไฟฟ้าเคซอน (ฟิลิปปินส์) ร่วมกับ หน่วยงานพัฒนาธุรกิจเพื่อความก้าวหน้าทางสังคม ฟิลิปปินส์ (Philippine Business for Social Progress (PBSP) ) เริ่มดำเนินโครงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะให้กับชุมชนเมืองมาอูบัน ตั้งแต่ปี 2547 โดยปัจจุบัน กลุ่มแม่บ้านที่ได้รับการฝึกทักษะอาชีพสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและจัดจำหน่ายได้อย่างต่อเนื่อง ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.qpl.com.ph/corporate-social-responsibility 
   

 • โครงการชุมชนสัมพันธ์ให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้าและปรับปรุงสาธารณูปโภค โดยโรงไฟฟ้าขนอมนำ
  พนักงานอาสามัคร
  ออกให้บริการ สำหรับวัด โรงเรียน และสถานที่สาธารณะของชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
   
 • โครงการพัฒนาแหล่งน้ำใช้สอยเพื่อการอุปโภคบริโภคและตรวจติดตามคุณภาพเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน โรงไฟฟ้าน้ำเทิน 2 (สปป.ลาว) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ พัฒนาแหล่งน้ำดีสำหรับใช้อุปโภค บริโภคสำหรับชุมชน เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนมีน้ำใช้ พร้อมทั้งให้ความมั่นใจกับชุมชน โดยจัดให้มีการตรวจติดตามคุณภาพน้ำที่สูบขึ้นมาใช้เป็นน้ำที่มีความปลอดภัยสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคได้

 

 • โครงการพัฒนาการบริหารจัดการขยะชุมชน โดยโรงไฟฟ้าน้ำเทิน 2 (สปป.ลาว) จัดทำพื้นที่ฝังกลบขยะชุมชนสำหรับชุมชน Gnommalath ให้ถูกสุขอนามัยและใช้มาตรฐานคุณภาพระดับเดียวกับมาตรฐานของโรงไฟฟ้าน้ำเทิน 2 เพื่อให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.namtheun2.com/
   

 • โครงการสนับสนุนหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โดยโรงไฟฟ้าเอ็กโกโคเจนร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขในท้องถิ่น สนับสนุนหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจสุขภาพประชาชนในชุมชนตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ครอบคลุม 8 หมู่บ้าน ปีละ 6 ครั้ง

 • โครงการสุขภาพดีชีวีเป็นสุข โดยโรงไฟฟ้าร้อยเอ็ดกรีน ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขใน ท้องถิ่นสนับสนุนหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจสุขภาพประชาชน รวม 4 ครั้งต่อปี

 

 • โครงการออกหน่วยแพทย์ให้บริการตรวจสุขภาพตา โดยโรงไฟฟ้าเอสพีพี ทู เอสพีพี ทรี เอสพีพี โฟร์ และเอสพีพี ไฟว์ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ตรวจรักษาและสนับสนุนแว่นสายตาให้กับผู้สูงอายุในชุมชนรอบโรงไฟฟ้า โดยครอบคลุมการตรวจวัดสายตา คัดกรองต้อเนื้อ ต้อลม และต้อกระจก

 • โครงการส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มประชากรสัตว์น้ำจืด ในตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยโรงไฟฟ้าขนอมในกลุ่มเอ็กโก ร่วมกับชุมชนในพื้นที่ พัฒนาฝายน้ำล้น ณ บ้านคลองวัง หมู่ 8
  เพื่อเป็นแหล่งน้ำไว้ใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรกรรมและสาธารณูประโภค พร้อมทั้งร่วมกับชุมชนบริเวณอ่างเก็บน้ำ
  บ้านกลาง เพิ่มประชากรสัตว์น้ำจืดเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับแหล่งน้ำชุมชน
   
 • โครงการเผยแพร่ความรู้และสร้างเสริมจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับเยาวชน โรงไฟฟ้าเคซอน (ฟิลลิปปินส์) ร่วมกับ Department of Environment and Natural Resources’ Dalaw-Turo Team จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ สำหรับเด็กและเยาวชน เป็นกิจกรรมประจำปี