ติดต่อเลขานุการบริษัท

ติดต่อเลขานุการบริษัท

การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นการจัดโครงสร้างการจัดการ และระบบการดำเนินธุรกิจให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ สร้างความน่าเชื่อถือแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยเป็นแนวทางที่กรรมการบริษัท ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับของเอ็กโกจะต้องปฏิบัติตาม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาว

ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความเห็นผ่านช่องทางการสื่อสารกับเลขานุการบริษัท เพื่อให้ข้อแนะนำอันเป็นประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทได้ ดังนี้

  • จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : cs@egco.com
  • จดหมายธรรมดา
    เลขานุการบริษัท
    บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
    อาคารเอ็กโก 222 หมู่ที่ 5 ถนนวิภาวดีรังสิต ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210