ด้านเศรษฐกิจ

ด้านเศรษฐกิจ

เอ็กโก กรุ๊ป เดินหน้าสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าเป็นหลัก เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ เพื่อรักษาอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) อย่างน้อยร้อยละ 10 โดยขับเคลื่อนธุรกิจด้วย 3 กลยุทธ์สำคัญ คือ

กลยุทธ์ด้านบริหารสินทรัพย์

มุ่งเน้นการบริหารสินทรัพย์ โดยการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่เข้าไปร่วมลงทุน เพื่อให้มั่นใจว่าผลตอบแทนที่ได้รับจากโครงการเหล่านี้เป็นไปตามที่ได้ประมาณการไว้
ดูเพิ่มเติม: โรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว


กลยุทธ์ด้านบริหารโครงการ

การบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดและภายใต้งบประมาณที่วางไว้
ดูเพิ่มเติม: โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง

กลยุทธ์ด้านการลงทุน

การแสวงหาโอกาสการลงทุนใหม่ โดยการซื้อสินทรัพย์ที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว เพื่อให้บริษัทฯ รับรู้รายได้ทันที พัฒนาโครงการใหม่ในพื้นที่โรงไฟฟ้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน และลงทุนในโครงการประเภท Greenfield เพื่อสร้างรายได้ในระยะยาว นอกจากนี้ เอ็กโก กรุ๊ป ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนากำลังผลิตจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนทั้งในและต่างประเทศของกลุ่มบริษัท ให้ได้ร้อยละ 30 ภายในปี 2569
ดูเพิ่มเติม: การลงทุนของเอ็กโก กรุ๊ป


;