โครงการสำคัญด้านการส่งเสริมการเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในเยาวชน

โครงการสำคัญด้านการส่งเสริมการเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในเยาวชน

โครงการค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า

เอ็กโก กรุ๊ป มูลนิธิไทยรักษ์ป่า ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่เอ็กโกก่อตั้งและสนับสนุนการดำเนินงาน และอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และตระหนักดีว่าการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนและยาวนานที่สุด ต้องเริ่มที่เยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติต่อไปในอนาคต จึงได้ริเริ่มโครงการ “ค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า” ขึ้นตั้งแต่ปี 2540 จนถึงปัจจุบัน มีการฝึกอบรมมาแล้ว 48 รุ่น รวมกว่า 3,000 คน

 

โครงการพลังงานเพื่อชีวิต ลดโลกร้อน ด้วยวิถีพอเพียง ( ปี 2556-2558)

โครงการในความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน ได้แก่ เอ็กโก กรุ๊ป สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายต้นแบบ “โรงเรียนและครู” ที่มีการจัดการเรียนการสอนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ ด้วยความมุ่งหวังที่จะเห็นเด็กไทยได้เปิดวงจรความคิดสู่การเรียนรู้พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้าน สามารถคิดวิเคราะห์ รู้จักเลือก รู้จักใช้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ เหมาะสมกับท้องถิ่น ด้วยจิตสำนึกที่ดีงาม จนกลายเป็นวิถีชีวิตที่พอเพียงและยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  www.s-school.egco.com

ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม
 • โรงเรียน 20 แห่ง ที่ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่น สามารถเป็นตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
  สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ โดยเอ็กโกมอบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 3.5 กิโลวัตต์ ให้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานสำหรับโรงเรียนและชุมชน
 • โรงเรียน 60 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการฯ บูรณาการการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมสู่กระบวนการการเรียนการสอนของโรงเรียนทั้งระบบ
 • เครือข่ายครู 806 คน ที่จัดการเรียนการสอนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้าน สร้างสรรค์ 243 แผนการสอนที่บูรณาการใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
 • เยาวชน 50,580 คน เข้าใจ รู้จักคิดวิเคราะห์ รู้คุณค่า และมีพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนของตนเอง

 
 

กิจกรรมสำคัญของโครงการ
 • กิจกรรมศึกษาดูงาน “พลังงานเพื่อชีวิต” ณ เมืองคิตะคิวชู จังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเปิดประสบการณ์ด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างครบวงจรให้กับ 18 ครูต้นแบบ และเยาวชนที่ได้รับรางวัลโครงงานดีเยี่ยม
 • กิจกรรมทัศนศึกษาโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก เพื่อเรียนรู้กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากหลากหลายเชื้อเพลิง สำหรับเยาวชนที่ได้รับรางวัลโครงงานดีเด่น
 • กิจกรรม Energy for Life On Tour ให้ความรู้เรื่องพลังงาน กระบวนการผลิตไฟฟ้า และแนวทางการมีส่วนร่วมอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน ใน 60 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

 

 • กิจกรรมประกวดผลงานแผนการสอนบูรณาการการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของครูต้นแบบ
 • กิจกรรมประกวดโครงงานนักเรียน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้ความรู้ ความสามารถ และแสดงความคิดสร้างสรรค์ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 • กิจกรรมสัมมนาครู เพื่อสร้างโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เป็นกิจกรรมประจำปี

ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก : แหล่งเรียนรู้ด้านกระบวนการผลิตไฟฟ้า

เอ็กโก กรุ๊ป ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตไฟฟ้า โดยเปิดโอกาสให้เยาวชน ชุมชน และหน่วยงานภายนอกเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโกในฐานะแหล่งเรียนรู้ด้านกระบวนการผลิตไฟฟ้าในสถานที่จริง นอกจากนั้น ในปัจจุบัน โรงไฟฟ้าในกลุ่ม
เอ็กโกมีศูนย์การเรียนรู้จัดแสดงนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานและกระบวนการผลิตไฟฟ้า จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

ทั้งนี้ ในปี 2560 ในโอกาสครบรอบ 25 ปี ของการก่อตั้งบริษัท เอ็กโก กรุ๊ป ยังไดริเริ่มโครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารโรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 1 ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าแบบพิเศษที่ก่อสร้างบนเรือขนาดใหญ่
ประกอบสำเร็จรูปจากประเทศญี่ปุ่น เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ที่หมดสัญญาการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2561