ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

เอ็กโก กรุ๊ป พาผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าบ้านโป่ง จ.ราชบุรี

4 กรกฎาคม 2561

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป นำคณะผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ณ โรงไฟฟ้าบ้านโป่ง จ.ราชบุรี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูลและการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีนายภาสกร ศศะนาวิน       ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – บริหารโรงไฟฟ้า ให้การต้อนรับและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าแก่ผู้ถือหุ้น