เอ็กโก กรุ๊ป ติดอันดับ 100 หลักทรัพย์ที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG 100) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

เอ็กโก กรุ๊ป ติดอันดับ 100 หลักทรัพย์ที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG 100) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

11 มิถุนายน 2562

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป ได้รับการคัดเลือกให้เข้าอยู่ใน Universe ของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ในกลุ่มทรัพยากร ประจำปี 2562 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance - ESG) ซึ่งประเมินจากข้อมูลด้านความยั่งยืนของหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 771 บริษัท/กองทุน/ทรัสต์เพื่อการลงทุน โดยสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

การประเมินในปีนี้ สถาบันไทยพัฒน์ได้พิจารณาข้อมูลทั้งการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล และผลประกอบการของบริษัทควบคู่ไปพร้อมกัน โดยใช้เรตติ้งโมเดลที่พัฒนาขึ้นจากแนวทางตามมาตรฐานการประเมินความยั่งยืนของ GISR (Global Initiative for Sustainability Ratings) และการประเมินได้อ้างอิงจากเอกสารรายงานที่บริษัทเผยแพร่ไว้ต่อสาธารณะในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รวมทั้งในรายงานประจำปี รายงานความยั่งยืน และข้อมูลผลการดำเนินงานที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาความยั่งยืนของหน่วยงานที่ออกหลักทรัพย์/กองทุน จากแหล่งข้อมูล 6 แหล่ง รวมจำนวนกว่า 14,278 จุดข้อมูล

 

การได้รับการประเมินให้อยู่ใน ESG 100 สะท้อนให้เห็นว่าเอ็กโก กรุ๊ป ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับการสร้างผลตอบแทนที่ดีทางเศรษฐกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุน นอกจากนี้ ยังเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนระยะยาวในรูปแบบของการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่ไปด้วย