เอ็กโก กรุ๊ป ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมไทย กับสมาชิก TBCSD กว่า 40 องค์กร ในงาน TBCSD New Chapter

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

เอ็กโก กรุ๊ป ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมไทย กับสมาชิก TBCSD กว่า 40 องค์กร ในงาน TBCSD New Chapter

9 ตุลาคม 2562

เอ็กโก กรุ๊ป ร่วมประกาศความมุ่งมั่นเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในงานแถลงข่าวเปิดตัวองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustainable Development: TBCSD) ภายใต้แนวคิด TBCSD  New Chapter ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมผลักดันธุรกิจและประเทศไทยไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีนายดนุชา สิมะเสถียร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจในประเทศ และนายธงชัย โชติขจรเกียรติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-บริหารองค์กร พร้อมด้วยตัวแทนพนักงานฝ่ายสื่อสารองค์กรและฝ่ายแผนงาน เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

TBCSD ก่อตั้งเมื่อปี 2536 โดยกลุ่มธุรกิจชั้นนำในประเทศไทย และมีสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) เป็นสำนักเลขานุการ มีเป้าหมายเพื่อการเสริมสร้างจิตสำนึกร่วมของคนไทย ทั้งที่เป็นหน่วยงาน องค์กร และประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างแบบแผนการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน ด้วยแบบอย่างของ ธุรกิจสีเขียวหรือ ธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในประเทศไทย ตามแนวคิดของการพัฒนาที่ยั่งยืน

ปัจจุบัน TBCSD มีสมาชิกกว่า 40 องค์กร ซึ่งครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย โดยเอ็กโก กรุ๊ป เข้าร่วมเป็นสมาชิกตั้งแต่ปี 2558 ด้วยเล็งเห็นว่าเป้าหมายดังกล่าว สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจหลักของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความใส่ใจที่จะธำรงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคม การเป็นสมาชิก TBCSD นอกจากจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและแนวปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานแล้ว บริษัทฯ ยังมีโอกาสที่จะได้นำเสนอประสบการณ์และแนวปฏิบัติด้าน CSR ของกลุ่มเอ็กโก เพื่อเป็นกรณีศึกษาให้กับองค์กรสมาชิกอื่นๆ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรภายในกลุ่มสมาชิกอีกด้วย