เอ็กโก กรุ๊ป มอบ 25 ทุนอาชีวศึกษา “โครงการโรงไฟฟ้าพี่ โรงเรียนน้อง” รุ่นที่ 3

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

เอ็กโก กรุ๊ป มอบ 25 ทุนอาชีวศึกษา “โครงการโรงไฟฟ้าพี่ โรงเรียนน้อง” รุ่นที่ 3

15 พฤษภาคม 2562

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป โดย ดร.พสุ โลหารชุน (กลาง) ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมด้วยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และ นายจักษ์กริช พิบูลย์ไพโรจน์ (ขวาสุด) กรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมกันมอบทุนอาชีวศึกษา รุ่นที่ 3 ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการ โรงไฟฟ้าพี่ โรงเรียนน้อง ให้แก่เยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจากโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก ที่เรียนดีและมีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้ศึกษาต่อระดับ ปวช.-ปวส. ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไฟฟ้า 6 สาขา ได้แก่ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ ซ่อมบำรุง ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน และแมคคาทรอนิกส์ จำนวน 25 ทุน

โครงการ โรงไฟฟ้าพี่ โรงเรียนน้อง เป็นโครงการต่อเนื่อง 5 ปี ซึ่งริเริ่มในปี 2560 ในโอกาสครบรอบ 25 ปีของการก่อตั้งบริษัท สะท้อนความมุ่งมั่นของบริษัทในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างเกื้อกูลและเป็นประโยชน์ พร้อมทั้งมีส่วนร่วมดูแลและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง ในทุกที่ที่เข้าไปดำเนินกิจการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมพัฒนา เยาวชนวัยต้นทาง ซึ่งเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต ทั้งนี้ การมอบทุนการศึกษาดำเนินการระหว่างปี 2560-2564 จำนวน 5 ปี ปีละ 25 ทุน ทุนละ 320,000 บาท (ปวช. ปีละ 60,000 บาท และ ปวส. ปีละ 70,000 บาท) จากการดำเนินกิจกรรมจนถึงปัจจุบัน มีจำนวนทุนการศึกษาที่มอบไปแล้วทั้งสิ้น 75 ทุน