ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

ประกาศ: แจ้งการถึงแก่กรรมของกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

23 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง   แจ้งการถึงแก่กรรมของกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป ขอเรียนให้ทราบว่า นายจักษ์กริช พิบูลย์ไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป ได้ถึงแก่กรรมด้วยอุบัติเหตุทางน้ำ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการพิจารณาแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่างลงต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
                                                                             
ดร.กัมปนาท บำรุงกิจ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์และบริหารสินทรัพย์
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

;