ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

เอ็กโก กรุ๊ป ต้อนรับ “อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น” เยี่ยมชมบริษัทและฟังวิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจ

10 พฤศจิกายน 2563

เอ็กโก กรุ๊ป จัดกิจกรรมพบปะอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกของสมาคมฯ ซึ่งเป็นผู้ลงทุนรายย่อย กว่า 40 คน ได้มีประสบการณ์ตรงในการเยี่ยมชมการดำเนินกิจการของบริษัท พบปะคณะผู้บริหาร และรับฟังวิสัยทัศน์ในการดำเนินงาน ภาพรวมธุรกิจ และการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance - ESG) มุ่งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนรายย่อย โดยมีนายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้แก่ นายดนุชา สิมะเสถียร นายสุวพันธ์ ฉ่ำเฉลิม ดร. กัมปนาท บำรุงกิจ นายธงชัย โชติขจรเกียรติ และ นายสมเกียรติ สุทธิวานิช ร่วมให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามต่างๆ แก่อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องสายสัมพันธ์ อาคารเอ็กโก