ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

เอ็กโก กรุ๊ป หนุนเยาวชนรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ร่วมกิจกรรม “SSRU NewGen Energy คนรุ่นใหม่รู้ใช้พลังงานอย่างยั่งยืน”

24 กันยายน 2563

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป สนับสนุนเยาวชนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยร่วมบรรยายให้ความรู้และออกบูธนิทรรศการแนะนำศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม ในกิจกรรม "SSRU NewGen Energy คนรุ่นใหม่รู้ใช้พลังงานอย่างยั่งยืน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มภร.สวนสุนันทา) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรของ มรภ.สวนสุนันทา เกิดจิตสำนึกที่ดีและมีทัศนคติที่ดีอันจะส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า โดยมีคุณพินท์สุดา เปี่ยมปิติ ผู้จัดการส่วนกิจกรรมองค์กรและสังคม เอ็กโก กรุ๊ป ผู้แทนบริษัท เป็นวิทยากรไปบรรยายในหัวข้อ “SSRU NewGen รู้คิด รู้ใช้ ใส่ใจพลังงาน” เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา มรภ.สวนสุนันทา

 

ภายในงานยังมีกิจกรรมของนักศึกษา ได้แก่ กิจกรรมให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน ได้แก่ กิจกรรมเล่นเกมร่วมสนุกรับของรางวัล SSRU Together, Save Energy (เช่น Energy Play Station ตอบคำถามวิธีประหยัดพลังงานรูปแบบต่างๆ, Electric Man มนุษย์ไฟฟ้า ทำความเข้าใจปริมาณการใช้ไฟฟ้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆ, ถุงผ้า รู้คุณค่าพลังงาน และเกมบันไดงู รู้รักษ์พลังงาน เป็นต้น) และกิจกรรม SSRU Fashion Energy Award ประกวดออกแบบแฟชั่นลดการใช้พลังงานและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานในรูปแบบต่างๆ ซึ่งผู้แทนบริษัท ร่วมเป็นหนึ่งในกรรมการตัดสินการประกวดในครั้งนี้ด้วย

  

นางสาวพินทุ์สุดา เปี่ยมปิติ ผู้จัดการส่วนกิจกรรมองค์กรและสังคม เอ็กโก กรุ๊ป กล่าวว่า “เอ็กโก กรุ๊ป ในฐานะบริษัทที่ดำเนินธุรกิจพลังงาน โดยหนึ่งในพันธกิจด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม คือ การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน ซึ่งการร่วมสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกจะนำไปสู่พฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม สำหรับการมาร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานในกิจกรรมนี้ ช่วยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำความรู้จักที่มาและความสำคัญของพลังงาน รูปแบบพลังงานต่างๆ ในโลก รวมทั้งการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและตระหนักรู้คุณค่าของพลังงาน ตลอดจนแนวทางการอนุรักษ์พลังงานที่สามารถนำไปปรับใช้จริงในชีวิตประจำวันได้ นอกจากนี้ นักศึกษายังได้ทำความรู้จักพลังงานไฟฟ้า ผ่านกิจกรรมเกมในบูธนิทรรศการเสมือนจริงศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ด้วย”

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาณี แม้นอินทร์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ อาจารย์ประจำแขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร กล่าวว่า “ มรภ.สวนสุนันทาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 ของประเทศ ที่ให้ความสำคัญเรื่องการรณรงค์และอนุรักษ์พลังงานภายในมหาวิทยาลัย และเล็งเห็นความสำคัญของการให้ความรู้ผ่านการอบรมและสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งจะทำให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงคุณค่าพลังงาน จึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรม “SSRU NewGen Energy คนรุ่นใหม่รู้ใช้พลังงานอย่างยั่งยืน” ในครั้งนี้ เพราะมหาวิทยาลัยเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการหล่อหลอมเยาวชนให้เติบโตเป็นคนไทยที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งมีจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน อาทิ เอ็กโก กรุ๊ป ที่ร่วมเป็นผู้สนับสนุนทั้งด้านองค์ความรู้และกิจกรรมนิทรรศการด้านพลังงานไฟฟ้า ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่สำคัญของกิจกรรมนี้

 

การสนับสนุนและส่งต่อองค์ความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าในครั้งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมที่สามารถปลูกฝังและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการใช้พลังงานให้กับเด็กและเยาวชนของเราในฐานะอนาคตและกำลังสำคัญของประเทศ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเอ็กโก กรุ๊ป ในการดำเนินธุรกิจด้วยความใส่ใจที่จะธำรงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคม เพราะเราเชื่อว่า “ต้นทางดี จะก่อกำเนิดผลลัพธ์ปลายทางที่ดี” เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป