ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

เอ็กโก กรุ๊ป จัดการขยะในองค์กรอย่างยั่งยืน คว้า Low Carbon Business: Waste Management Award จากโครงการถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ

1 มิถุนายน 2564

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป ประสบความสำเร็จในการจัดการขยะในองค์กรอย่างยั่งยืน นำโครงการ “EGCO Ecosystem” คว้าใบประกาศเกียรติคุณ “Low Carbon Business: Waste Management Award” จากโครงการ “ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ” ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (TRBN) โดยนายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป กล่าวว่า “เพราะเราเชื่อว่า “ต้นทางที่ดีจะก่อกำเนิดผลลัพธ์ปลายทางที่ดี” การดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการคำนึงถึงความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมในทุกที่ที่ดำเนินกิจการ จะช่วยให้เกิดความยั่งยืนทั้งระบบ หนึ่งในพันธกิจสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งในค่านิยมองค์กรของเอ็กโก กรุ๊ป ก็คือ “การเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและใส่ใจผู้มีส่วนได้เสีย” ซึ่งหัวใจของการขับเคลื่อนค่านิยมองค์กรนี้ก็คือ “พนักงานทุกระดับ” หากปลูกฝังดีเอ็นเอความเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมให้กับพนักงานได้ ไม่ใช่แค่องค์กรที่จะเติบโตอย่างมั่นคง สังคมเองก็จะได้รับผลนี้ด้วยเช่นกัน ดังนั้น การจัดการขยะในองค์กรจึงเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องง่ายๆ ที่ทำได้ทุกวันและเป็นภารกิจร่วมกันของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับที่อยู่ในระบบนิเวศขององค์กรเดียวกัน” 

เอ็กโก กรุ๊ป โดยทีมพนักงานจิตอาสา ได้ริเริ่มโครงการส่งเสริมจิตอาสาพนักงานตามค่านิยมหลักขององค์กรภายใต้ชื่อ “EGCO Ecosystem” โดยเริ่มจากเรื่องง่ายๆ ที่ทำได้ทุกวันจากการคัดแยกขยะในองค์กร ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา เพื่อปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมให้พนักงานรู้จักประเภทของขยะและเกิดพฤติกรรมการคัดแยกขยะอย่างถูกต้องภายในอาคารเอ็กโก สำนักงานใหญ่ ด้วยแนวคิดที่ว่า “ช่วยกันคัดแยกขยะลดการปนเปื้อน เพิ่มอัตราการรีไซเคิล เพื่อ Ecosystem ที่ดีทั่วทั้ง EGCO Tower” จากนั้นบริษัทจึงนำโครงการนี้เข้าร่วมโครงการ “ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ” ในเวลาต่อมา

ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม 2563 อาคารเอ็กโกมีอัตราการรีไซเคิล (Recycling Rate) โดยรวม 75.13% และช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้รวม 14,352 กิโลกรัม/คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี โดยในปี 2563 โครงการ “EGCO Ecosystem” ยังได้รับใบประกาศเกียรติคุณและการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ด้วย

“ปัจจัยความสำเร็จที่ทำให้เอ็กโก กรุ๊ป ได้รับรางวัลนี้ เกิดจากการกำหนดจุดยืนที่ชัดเจนว่าการคัดแยกขยะเป็นภารกิจสำคัญขององค์กร การมีส่วนร่วมของทั้งผู้บริหารที่ทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีและพนักงานทุกระดับ การสร้างทีมจิตอาสาในการขับเคลื่อนโครงการ การสื่อสารอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง การเก็บข้อมูล รายงานและติดตามผลอย่างต่อเนื่องและปรับวิธีดำเนินงานให้เอื้อต่อการปฏิบัติได้จริงมากที่สุด ตลอดจนการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อรักษาแรงกระเพื่อมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักงานที่มีส่วนร่วมทุกคน เอ็กโก กรุ๊ป   มีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ” และมีส่วนร่วมสร้างผลกระทบเชิงบวกและระบบนิเวศที่ดีให้กับถนนเส้นนี้ด้วย เพราะการจัดการขยะไม่ใช่แค่กิจกรรม แต่นำไปสู่สังคมที่ยั่งยืน” นายเทพรัตน์กล่าวทิ้งท้าย

โครงการ “ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ” ริเริ่มโดยสำนักงาน ก.ล.ต. และ TRBN เมื่อเดือนธันวาคม 2562 โดยเชิญชวนบริษัทจดทะเบียนที่มีที่ทำการอยู่ในแนวถนนวิภาวดีรังสิต ร่วมกันบริหารจัดการขยะภายในองค์กร และลดขยะที่ไม่สามารถหมุนเวียนไปใช้หรือทำประโยชน์อย่างอื่นให้เหลือน้อยที่สุด โดยมีการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมีความเห็นร่วมกันที่จะมีการประเมินการดำเนินงานในรอบปี 2563 เพื่อยกย่องบริษัทที่มีความมุ่งมั่นในการจัดการขยะในองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนากระบวนการจัดการ การเก็บข้อมูล และสร้างการมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม สามารถเพิ่มอัตราการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ได้ดี โดยบริษัทที่ได้รับรางวัลจะต้องมีการดำเนินการต่อเนื่องมากกว่า 3 เดือน สามารถสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร และมีอัตราการรีไซเคิล (Recycling Rate) มากกว่า 75% ทั้งนี้ เอ็กโก กรุ๊ป เป็น 1 ใน 3 บริษัทที่ได้รับรางวัลนี้ จากบริษัทที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด 14 บริษัท