เอ็กโก กรุ๊ป ขึ้นแท่นคว้ารางวัล SET Awards 2021 ประเภท Rising Star Sustainability Awards

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

เอ็กโก กรุ๊ป ขึ้นแท่นคว้ารางวัล SET Awards 2021 ประเภท Rising Star Sustainability Awards

5 พฤศจิกายน 2564

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป ขึ้นแท่นคว้ารางวัล Rising Star Sustainability Awards ในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence จากเวที SET Awards 2021 สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่มีหลักทรัพย์ตามมูลค่าตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท ตอกย้ำผลสำเร็จของความมุ่งมั่นสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและร่วมสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางของ ESG 

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า “รางวัล SET Awards 2021 พิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของเอ็กโก กรุ๊ป ตลอด 30 ปี ตามแนวทางของ ESG ที่ มุ่งเน้นการสร้างความเติบโตทางธุรกิจ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ ควบคู่กับพันธกิจในการเป็นพลเมืองที่ดีด้วยการอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคมอย่างเกื้อกูล เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ครอบคลุมทั้งสังคมภายในและสังคมภายนอก โดยกำหนดเรื่องการให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียเป็นส่วนหนึ่งในค่านิยมองค์กร สร้างความตระหนักและการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในการมุ่งลดผลกระทบเชิงลบและเพิ่มผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม ตลอดกระบวนการดำเนินธุรกิจ และขยายสู่สังคมภายนอกด้วยการส่งเสริมให้พนักงานใช้ศักยภาพและมีจิตอาสา โดยมีส่วนร่วมดำเนินโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ” 

ก่อนหน้านี้ เอ็กโก กรุ๊ป ยังได้รับคัดเลือกเป็น “หุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI)” ประจำปี 2564 ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย      

สำหรับการมอบรางวัล SET Awards 2021 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 18 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร ซึ่งรางวัลกลุ่ม Sustainability Excellence คัดเลือกจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI)” และมอบให้กับบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างโดดเด่น โดยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน เพื่อให้ธุรกิจมีการเติบโตด้านเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ตลอดจนเพื่อเป็นแบบอย่างสำหรับบริษัทจดทะเบียนอื่นและส่งเสริมให้บริษัท จดทะเบียนดำเนินธุรกิจตามแนวทางความยั่งยืนอย่างแพร่หลาย