ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

เอ็กโก กรุ๊ป รับรางวัลชนะเลิศ “UN Women 2021 Thailand WEPs Awards” แสดงจุดยืนส่งเสริมศักยภาพสตรีและความเท่าเทียมทางเพศ

25 ตุลาคม 2564

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป คว้ารางวัลชนะเลิศ UN Women 2021 Thailand WEPs Awards ในสาขาความโปร่งใสและการรายงาน และรางวัลชมเชย ในสาขาสถานที่ทำงานที่มีความเท่าเทียมทางเพศ สะท้อนจุดยืนด้านการเสริมสร้างศักยภาพสตรีและส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศการมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยองค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women) ร่วมกับสหภาพยุโรป (EU) เพื่อเชิดชูเกียรติองค์กรที่มีแนวปฎิบัติที่ดีตามหลักการเสริมสร้างศักยภาพสตรีและส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในภาคธุรกิจ

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป กล่าวว่า “เอ็กโก กรุ๊ป ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยดำเนินธุรกิจบนหลักการเสริมสร้างศักยภาพสตรีและสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร ด้วยการเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนสามารถพัฒนาตนเองและก้าวสู่ความเป็นผู้นำ ควบคู่กับการดูแลด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของสตรีให้เป็นที่ยอมรับในทุกระดับ ซึ่งจะส่งเสริมให้เอ็กโก กรุ๊ป สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว”

เอ็กโก กรุ๊ป แสดงจุดยืนเรื่องนี้อย่างหนักแน่น ผ่านการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสบนเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงการจัดทำรายงานความยั่งยืนตามมาตรฐาน GRI และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) เป้าหมายที่ 5 การบรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

ทั้งนี้ การรายงานข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนนี้ นอกจากจะเป็นการสร้างคำมั่นสัญญาของบริษัทในการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและพลังของผู้หญิงแล้ว ข้อมูลดังกล่าวยังสามารถนำมาใช้วัดและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทในเรื่องดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงความโปร่งใสและตรวจสอบได้ อีกทั้งเป็นการสร้างคุณค่าและแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ ตลอดจนส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจ เชื่อมโยงไปยังประชาสังคมและประเทศชาติให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืนไปโดยพร้อมกัน

สำหรับ WEPs Awards เป็นงานประกาศรางวัลหนึ่งเดียวในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มอบให้กับองค์กรและภาคธุรกิจที่เป็นต้นแบบในการส่งเสริมและผลักดันด้านความเท่าเทียมทางเพศและเพิ่มศักยภาพสตรี ภายใต้แนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการเสริมสร้างศักยภาพสตรี (Women’s Empowerment Principles: WEPs) เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้องค์กรภาคธุรกิจต่างๆ สร้างผลกระทบที่ดีในด้านนี้ และเป็นผลดีกับองค์กรในการสร้างธุรกิจและเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

นอกจากนี้ เอ็กโก กรุ๊ป ในฐานะผู้รับรางวัลชนะเลิศ ในสาขาความโปร่งใสและการรายงาน ระดับประเทศ  ยังได้รับเกียรติจาก UN Women ให้เข้าร่วมชิงรางวัล WEPs Awards ในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่จะมีการประกาศผลในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นี้อีกด้วย